Универзитет 'Св.Кирил и Методиј' во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

д-р Димитри Чапканов

Доцент

д-р Димитри Чапканов

Авторско право и сродни права во музиката, Права на уметниците изведувачи во дигиталното опкружување

email: chapkanovdimitri@gmail.com

Д-р Димитри Чапканов

Доцент

 

Авторско право и сродни права во музиката

Права на уметниците-изведувачи во дигиталното опкружување

Интелектуална сопственост

Право на информатичка технологија

 

Д-р Димитри Чапканов е  роден во Скопје на 29.11.1983година. Основно и средно образование завршил во Скопје, матурирајќи во областа на општествените науки со одличен успех. Дипломирал на Правниот факултет „Јустинијан Први“ на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, стекнувајќи се со звањето дипломиран правник. Заедничките последипломските студии со двојна диплома на Универзитетот во Стразбур, Центар за меѓународни студии по интелектуална сопственост и на Правниот факултет „Јустинијан Први“ ги завршил со висок успех  (9,5)  (mention "très bien"), и се стекнал Универзитетска диплома по право на интелектуална сопственост на Универзитетот во Стразбур.  На 9.11.2012 година,  на  Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје го одбранил магистерскиот труд на тема: „Перцепција на потрошувачите на добро познатите трговски марки  на телекомуникацискиот пазар“ /ConsumersPerceptionofWellKnownTrademarksontheTelecommunicationsMarket/, стекнувајќи се со називот магистер на правни науки од областа на правото на интелектуална сопстевност. На 9.5.2017 година, ја одбранил докторската дисертација  на тема: „Информациското општество и трговските марки во компаративното право“, со што се стекнал со научен назив „доктор на правни науки“.

Дипломирал и магистрирал и на Институтот за психологија на Филозофскиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

 

Автор или коавтор на повеќе научни и стручни трудови од областа на авторското право и сродните права во музиката, правата на уметниците-изведувачи, правото на индустриска сопственост,  правото на информатичка технологија и други области, од кои најголем дел се објавени во меѓународни научни списанија меѓу кои:

- Analysis of the System for Electronic Evidence for Broadcasted Copyrighted Works and Objects of Related Rights in Macedonia. Socioeconomica, The Scientific Journal for Theory and Practice of Socio-economic Development, 5(9): 13-22, 2016.

-Convergence of Trademark Law and E-Commerce: Overview of US, EU and China Regulations on Trademarks and Domain Names, Mizan Law Review, 8(4), pp.424-438, 2014.Индексиранво: Washington & Lee University Library Law Journals: Submissions and Ranking.

-Вреднување на добро познатите трговски марки  на телекомуникацискиот пазар од студенти на Економскиот факултет и Правниот факултет „Јустинијан Први“, Зборник на текстови од меѓународна конференција на Филозофскиот факултет во Скопје, pp.727-754, 2016.

- Empirical analysis of trademark perception of students enrolled at legal and economic students in The Republic of Macedonia. 9th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain, 7634-7639, 2016.

- Relations Between the Institutes of Roman Law and Contemporary Business Law With Reference to Macedonian Legislation.

- Historical and Contemporary Aspect of the Law on Games of Chance in Sport Context, with Reference to Macedonian Law, Research in Kinesiology, 45 (1), pp.60-65.

- Legal Analysis of Sports Betting Shops ‘Activities and the Use of Funds from the Sports Games of Chance in the Republic of Macedonia, Research in Kinesiology, 45 (1), pp.66-71.

- Analysis of the Regulation of Sport as Acitivity of Public Interest in the European Union and in the Macedonian Legislation, Research in Kinesiology,45 (1), pp.66-71.

 

Во периодот ноември 2014-февруари 2017 година, работел во Министерството за култура на Република Македонија, во Секторот за авторско и сродни права, каде вршел: работни задачи од сферата на колективно управување со авторското и сродните права, правилниците за распределба на авторските надоместоци и правилниците со тарифа за користење на авторски музички дела; Комуникацијата со други државни органи и правни лица; Техничка и административна помош на Комисијата за посредување во авторското право и сродните права; Стручно-аналитички работи во областа на авторското право и сродните права од аспект на домашното и меѓународното законодавство; Управни работи и управна постапка во врска со остварување и заштита на авторското право; Подготвување на Предлог на закони за изменување и дополнување од областа на културата.

            Во 2014 година,  работел во адвокатската канцеларија „Пандовски“, во областите: заштита на авторското право и сродните права и заштита на правата од  индустриската сопственост. Во 2015 година, го положил стручниот испит за застапници по индустриска сопственост и се стекнал со Уверение издадено од Државниот завод за индустриска сопственост. Во периодот декември 2012-јули 2013 година, работел во Националниот центар за развој на иновации, проект на Министерството за образование и наука на Република Македонија. 

 

Д-р Димитри Чапканов учествувал во повеќе научно-истражувачки и проектни активности и тоа:

-Еразмус + проект „Југоисточно европски институт за право и економија на интелектуална сопственост“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, 2017 година.

-Подготовка на Стратегијата за иновации 2020 година, во рамки на Министерство за образование и наука на Република Македонија (член на работна група); Советодавната група за Стратегијата за иновации 2020 година, во рамки на Владата на Република Македонија (член на работна група); Изработка на предлогот на Законот за иновациска дејност (Министерство за образование и наука на Република Македонија); Изработка на предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за авторското право и сродните права (Министерство за култура на Република Македонија; Изработка на повеќе предлози на Закони за изменување и дополнување на Закони од областа на културата (Министерство за култура на Република Македонија); Изработка на повеќе подзаконски акти/Правилници од областа на културата (Министерство за култура на Република Македонија).

 

Член е на Здружението за истражувања во општествените науки „Аргументум“, каде работи како истражувач во научни проекти во областите авторско право и право на индустриска сопсвеност. Член е на асоцијацијата на специјализирани библотеки на Европа (оддел за акедемии, образование и општествени науки), на Македонското здружение за спортско право “LexSportiva” и други научни и стручни здруженија.

 

Редовно учествува на повеќе меѓународни стручни и научни конференции и остварува студиски престои, меѓу кои:

-Проценка на влијание на регулативата-алатки и методи, семинар во организација на УСАИД и Министерството за информатичко општество и администрација, Скопје, 6-7 јули 2015 година;

-Четврта меѓународна конференција за социо-економско истражување и и развој, во организација на научното здружение „Акроасис“ и Универзитетот во Јоханесбург, 27-29 мај, 2016 година;

-Семинар за слободно движење на стоки, добра регулаторна практика и алатки за внатрешниот пазар на ЕУ, во организација на Министерството за економија, 26 април, 2016 година;

-Примена на програмата SPSSво анализа на податоците, во организација на Економскиот факултет на Универзитетот во Белград, јунии септември 2017 година;

-Меѓународна конференција за теорија и практика (ICCTP), Филозофски факултет -Скопје, 30 октомври-1 ноември, 2014 година;

-Втора меѓународна Балканска конференција за римско право и римскоправна традиција „Универзалност на римското право“, во организација на Правниот факултет на Универзитетот во Ниш, 14-16 октомври, 2017 година.

 

Ги зборува или се служи со следниве странски јазици: англискиот, грчкиот, рускиот, францускиот и српскиот јазик.

Поседува сертификати за користење на компјутерската техника (MSOffice, IBMSPSS,  како и други програми) и за познавање на знаковен јазик за лица со оштетен слух.

 

Огласна табла

Известување за предавање

30/05/2018

Документ: alumni_predavadanje_UKIM-2018.pdf
Во прилог Покана/известување за предавање кое ќе се одржи на 4 Јуни 2018 година, со почеток во 11 часот, во свечената сала во Ректоратот.
 

На 4 јуни 2018 (понеделник), м-р Томислав Чокревски, докторант на Институтот за право, технологија и општество при Универзитетот во Тилбург (Холандија) ќе одржи предавање под наслов:

 

 

Пребришани умови, испрани мозоци

 

Манипулација, индоктринација,  лажни вести и современ популизам: правото на слободна мисла во

невро-технолошката, пост-фактичка ера

 

 

Предавањето ќе се одржи во свечената сала на Ректоратот на УКИМ, со почеток во 11:00 часот. Чест ни е да ве поканиме да присуствувате на настанот со кој започнува претставувањето на алумните на УКИМ пред академската заедница.

Со овој настан започнува претставувањето на алумните на УКИМ пред академската заедница.
 
 
 
Ректорат
 
<< Затвори

Промоција на прирачник на ФМУ - Скопје

17/05/2018

Во соработка со Факултетот за Музичка Уметност – УКИМ, катедрата за балетска педагогија-современ танц и вонр.проф. д-р. Искра Шукарова, Центарот за Даунов Синдром организира промоција на прирачникот кој е подготвен како дел од проектот И јас сакам да бидам балерина, поддржан од ЕУ и УНИЦЕФ. Оваа соработка е исто дел од проектот Номад то Номад на НВО- Номад Танц Академија Македонија.

Промоцијата ќе се одржи во концертната сала на ФМУ на 17. 05. 2018 во 15 часот.

<< Затвори

Одржана традиционалната манифестација „Отворен ден, запознајте го УКИМ“

07/05/2018

Традиционалната манифестација „Отворен ден, запознајте го УКИМ“ се одржa во саботата, 5.5.2018 година, на Кампусот на техничките факултети (МФС, ФЕИТ, ФИНКИ, ТМФ) каде беа сместени штандовите на факултетите.

Манифестација беше  наменета за средношколците од сите училишта во Република Македонија, но и за оние кои сакаат да дознаат нешто повеќе за програмите на сите циклуси на УКИМ.

Посетителите имаа можност непосредно во разговор со наставниот кадар и студентите да се запознаат со дејноста на најстарата високообразовна институција во државата, нејзината долга традиција, мисија и визија.

Се свој штанд се претстави и Факултетот за музичка уметност – Скопје, а нашите студенти, се погрижија за реализација на забавниот дел од овој настан.

<< Затвори

Редослед за главната аудиција за солисти со оркестарот на Македонската филхармонија

04/05/2018

Редослед за главната аудиција

за солисти со оркестарот на Македонската филхармонија

 

10:00 ч.

 

 1. Ангел Спировски (оркестарско диригирање)
 • Џ. Росини: Увертита „Севилски берберин“

 

10:10 ч.

 

 1. Ивана Јанаќиева (пијано)
 • М.Равел: Концерт за пијано и оркестар G-dur, I став

 

 1. Зоран Станишиќ (пијано)
 • С.Рахмањинов: Концерт за пијано и оркестар бр.1 оп.1,  I став

 

 1. Тоше Темелков (пијано)
 • С.Рахмањинов: Концерт за пијано и оркестар бр.2 оп.18, I став

 

 1. Артемида Ќари (пијано)
 • Д.Шостакович: Концерт за пијано и оркестар бр.2 оп.102 F-dur, I став

 

10:50 ч.

 

 1. Никола Мицевски (кларинет)
 • К. Росе-На тема од К. М. Вебер: Фантазија и рондо

 

 1. Ѓорѓи Димитров и Бојан Лушкоски (дуо кларинети)
 • Ф. Крамер: Концерт за два кларинета

 

 1. Стефан Неделковски (саксофон)
 • Д. Мијо: Скарамуш

 

 1. Филип Каревски (фагот)
 • Ф. Данци: Концерт за фагот Еф-дур

 

 1. Благоја Василевски (хорна)
 • Р. Штраус: Концерт Бр. 1, I став  

 

 1. Антонио Весковски (удирачки инструменти)
 • Н. Рoсауро: Концерт за маримба, I став

 

 

 

11:45 ч.

 

 1. Александра Чуруковска (контрабас)
 • С. Кусевицки: Концерт за контрабас и оркестар, I став  

 

 1. Илза Бафтиари (виола)
 • Ц. Форсајт: Концерт за виола и оркестар, I став

 

 1. Eни Вучидолова (виолина)
 • А. Дворжак: Концерт за виолина и оркестар, I став

 

 

 

Декан

проф. м-р Зоран Пехчевски

<< Затвори

ОТВОРЕН ДЕН НА УКИМ

02/05/2018

Отворен ден на УКИМ на 5.5.2018 година од 10 до 17 часот на Кампусот на техничките факултети (МФС, ФЕИТ, ФИНКИ, ТМФ). ПОВЕЛЕТЕ!!!

<< Затвори

Одржана промоција на каталогот за мелограмите од легатот на истакнатиот македонски фолклорист Васил Хаџиманов

23/04/2018

На 18.4.2018 година, на Факултетот за музичка уметност во Скопје, во присуство на министерот за култура, г-дин Алаѓозовски, пратеници од Собранието на РМ, претставници на МАНУ, други институции и стручната јавност,  беше промовиран каталогот на дигитализираните мелограми од легатот на истакнатиот македонски фолклорист Васил Хаџиманов, кој го изработија студентите на програмата од вториот циклус студии за музички науки при ФМУ-Скопје, Николче Витковски и Цветанчо Николоски, под менторство на проф. д-р Димитрије Бужаровски.

На свеченоста, каталогот им беше предаден на претставниците на Македонската академија на науките и уметностите, каде се наоѓа овој легат. Во овој каталог се попишани 10.166 мелограми, кои се дел од обемниот легат на Васил Хаџиманов што се наоѓа во архивот на МАНУ. Со попишувањето на мелограмите се прави уште еден важен исчекор во содржината на легатот и брзото и лесно пребарување, посебно имајќи ја предвид неговата обемност.

Овој настан, исто како и попишувањето на комплетната содржина на легатот е од посебно значење за заштитата на македонското духовно културно наследство, е дел од посветената работа на  „Архивот Бужаровски“ (BuzAr), каде што каталогот ќе биде примарно депониран.

Поводот за попишувањето на мелограмите произлезе од работата врз колекцијата на носачи на звук (ленти и касети) од истакнатиот македонски фолклорист Кирил Пенушлиски, која е дигитализирана во „Архивот Бужаровски“ од вонр. проф. д-р Трена Јорданоска во 2008 година. При тоа, во метаподатоците кои ги придружуваа лентите било назначено дека дел од нив се мелографирани од Васил Хаџиманов. По завршувањето на оваа каталогизација беа скенирани 787 мелограми од кои 610 мелограми се поврзани со Колекцијата Пенушлиски.

На овој настан беше одбележана 25-годишнината од првите две дигитални снимки на хард-диск од творештвото на Димитрије Бужаровски, кои се првите дигитални снимки на хард-диск не само во Македонија, туку и на Балканот.

„БузАр“ е најголемиот дигитален архив на звучно културно наследство во Република Македонија и пошироко на Балканот. Во него се наоѓаат дигитализирани и во најголема мерка каталогизирани 2 терабајти со аудио, видео, фотографии, книги, есеи и публицистички текстови, МИДИ, партитури, мелограми, бази на податоци – поврзани со македонското и балканското културно наследство.

Меѓу нив посебно се издвојуваат 14 обемни колекции со музички и говорен фолклорен материјал (Фирфов, Видоески, Пенушлиски, Брзанов, Линин, Бадев, над 1500 детски песни и игри снимени во видео формат од Македонија, Косово и Јужна Србија), но и сопствената продукција на 20 документарни филмови и целокупни концерти (Ѓорѓи Доневски, Бапчорки, Костурчанки, Калистрат Зографски, портрети на Александра Џамбазов, Љубомир Бранџолица, Јордан Цаневски, Зоран Димитровски, Иван Кочаров, Евушка Трпкова-Елезовиќ, Снежана Анастасова Чадиковска, Јени Јол, Ендејдик итн.), 6 музички спотови, над 190 кратки видеа од хрониките на ИРАМ и „БузАр“ и над 110 аудио снимки од концерти.

 

<< Затвори

Одбрана на теорискиот дел од докторска дисертација на кандидатката - м-р ЕЛЕНА АТАНАСОВСКА - ИВАНОВСКА

05/04/2018

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 16.4.2018 (понеделник), со почеток во 14:00 часот, во Малата сала на Факултетот за музичка уметност - Скопје ќе се одржи одбрана на теорискиот дел од докторска дисертација на кандидатката м-р Елена Атанасовска-Ивановска.

 

Одбраната на теорискиот труд ќе се изврши пред комисија во состав:                 

Проф. м-р Борис Романов

Проф. д-р Ганка Цветанова

Проф. д-р Викторија Коларовска Гмирја

Проф. д-р Марија Ѓошевска

Проф. д-р Ана Гацева

<< Затвори

Call for Papers: 2nd Symposium of the ICTM Study Group on Musics of the Slavic World на ФМУ - Скопје

17/01/2018

Во периодот од 21-25 септември 2018 година,  на Факултетот за музичка уметнос- Скопје,  ќе се одржи симпозиум на Студиската група-музиката во славјанскиот свет, на ICTM. Сите информации за пријавување може да се најдат на  офицјалната страна на ICTM на следниов линк:

https://www.ictmusic.org/group/ictm-study-group-musics-slavic-world/post/call-papers-2nd-symposium-ictm-study-group-musics

<< Затвори

Концерт на Биг бендот и студентите од програмите за популарни жанрови

24/12/2017

Во вторник, 26.12.2017 година, во Event Center Square 21 (поранешен Кино Вардар) во Скопје, со почеток во 19:00 часот, Биг бендот и студентите од програмите за популарни жанрови на ФМУ-Скопје ќе одржат концерт на кој што ќе бидат изведени композиции од доајенот на македонската популарна музика Драган Ѓаконовски-Шпато. Диригент е маестро Кире Костов, а како гости-солисти ќе настапат и Андријана Јаневска, Нико Ѓоргиевски и Кирил Кузманов. Повелете, влезот е слободен!

<< Затвори

Испит од втор циклус студии - Малборе Крајку

12/12/2017

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 19.12.201(вторник), со почеток во 12:00 часот, ќе се одржи одбрана на испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА И КОМПОЗИЦИЈА на студентката МАЛБОРЕ КРАЈКУ.

 

Комисија: 

Проф. м-р Стојан Димов

Проф. м-р Васо Ристов

Проф. м-р Страшо Темков

<< Затвори