Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии - КАТЕРИНА СТОЈАНОВСКА КРСТЕВСКА

Објавено на: 16 мај 2018

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 28.5.2018 (понеделник), со почеток во 12:00 часот, ќе се одржи одбрана на испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКИ НАУКИ на студентката КАТЕРИНА СТОЈАНОВСКА КРСТЕВСКА.

 

Комисија:  Вонр. проф. д-р Трена Јорданоска

                 Проф. д-р Димитрије Бужаровски

                 Проф. д-р Викторија Коларовска Гмирја