Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии - Николче Витковски

Објавено на: 01 март 2019

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 8.3.2019 (петок), со почеток во 12:00 часот, ќе се одржи одбрана на испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКИ НАУКИ на студентот НИКОЛЧЕ ВИТКОВСКИ.

 

Комисија:

Проф. д-р Димитрије Бужаровски

Проф. д-р Викторија Коларовска Гмирја

Вонр. проф. д-р Трена Јорданоска