Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии на студентот Гонца Богоромова Краповски

Објавено на: 27 јануари 2020

СООПШТЕНИЕ

На ден 1.2.2020 (сабота) ќе се одржи испит втор циклус студии на студиската програма за музичка интерпретација и композиција на студентот Гонца Богоромова Краповски со почеток во 13:00 часот на Факултетот за музичка уметност-Скопје.

Комисија:
Проф. м-р Марија Наумовска Муратовска
Вонр. проф. д-р Горан Начевски
Доц. м-р Ана Дурловски