Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии - Марија Филиќ

Објавено на: 14 јануари 2021

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 20.1.2021(среда) ќе се одржи ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД на студентката МАРИЈА ФИЛИЌ, запишана на студиската програма по БАЛЕТСКА ПЕДАГОГИЈА.

Комисија: 

         Проф. д-р Соња Здравкова Џепароска

         Проф. м-р Тања Вујисиќ Тодоровска

         Вонр. проф. м-р Александра Мијалкова