Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии - Наташа Калајџиева Здравева

Објавено на: 12 февруари 2021

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 19.2.2021 (петок) ќе се одржи ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКА ПРОГРАМА (КОРЕПЕТИЦИЈА) на студентката Наташа Калајџиева Здравева, запишана на студиската програма по музичка интерпретација и композиција.

 

 Комисија:  Доц. м-р Марија Вршкова

                 Доц. м-р Сара Пројковска Николовска

                 Доц. д-р Елена Атанасовска Ивановска