Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии - Душко Дембоски

Објавено на: 12 април 2021

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 19.4.2021 (понеделник) ќе се одржи ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКА ПРОГРАМА (ПИЈАНО) на студентот ДУШКО ДЕМБОСКИзапишан на студиската програма по музичка интерпретација и композиција.

 

 Комисија:  Проф. д-р Ана Гацева

                 Проф. м-р Катерина Костадиновска Гелебешева

                 Вонр. проф. д-р Кристина Светиева