Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Конкурс за запишување на студенти на прв циклус студии на Факултетот за музичка уметност - Скопје во учебната 2021-2022 година

Објавено на: 09 јуни 2021

 РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА УПИС НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ (ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ)

НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ,

ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

 Пријавување на кандидати

прв уписен рок: 26 и 27.8.2021

втор уписен рок: 14 и 15.9.2021

трет уписен рок:  27.9.2021

 

Проверка на знаења и умеења (приемни испити)

прв уписен рок: 30.8.2021

втор уписен рок: 17.9.2021

 

Објавување прелиминарна ранг-листа

прв уписен рок: 7.9.2021

втор уписен рок: 23.9.2021

 

Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа)

прв уписен рок: 9.9.2021

втор уписен рок: 24.9.2021

 

Запишување на примените кандидати

прв уписен рок: 10 и 13.9.2021

втор уписен рок: 27.9.2021

трет уписен рок:  30.9.2021

Пријавувањето на кандидатите се врши електронски со регистрирање во системот за електронско спроведување на уписи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на веб страната www.upisi.ukim.mk и со испраќање на електронска пошта на следниов e-mail: upisi-fmu@ukim.edu.mk

Во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување.

Во прилог на приjавата, треба да се прикачат (во Attach File) скенирани следниве документи:

  • пријава за запишување (образец А1, се купува во книжарници)

  • електронска пријава(испечатена од iKnow-системот)
  • оригинални свидетелства од сите класови
  • документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование)
  • извод од матична книга на родените
  • доказ за државјанство на РСМ (уверение или решение)
  • изјава за национална припадност (по потреба)
  • потврда за уплатa:

- Административната такса во износ од 50,00 денари (Образец ПП 50:Назив на примачот:Трезорска сметка Скопје; Банка на примачот: НБРСМ; Трансакциска сметка 100-0000000-630-95; Уплатна сметка 840-ХХХ03161;Конто 722313 00) и

- 500 денари за студиски програми за кои се врши проверка на знаењата и умеењата по еден предмет или 1000 денари за студиски програми за кои се врши проверка на знаењата и умеењата по повеќе предмети, на жиро-сметката на факултетот (Образец ПП 50: Назив на примачот: Буџет на РСМ, УКИМ- Факултет за музичка уметност-Скопје; Банка на примачот: НБРСМ; Трансакциска сметка 100-0000000-630-95; Сметка на буџетски корисник - единка корисник: 1600104332 788 16 Приходна шифра и програма 723013 41)   

Важна напомена: За приемните испити по инструмент, вклучително пијано за МТП, композиција и диригирање, кандидатите треба да го снимат материјалот за испит, да креираат сопствен YouTube канал на кој ќе ги прикачат снимените материјалии да направат word документ со список со линкови од видео снимкитекој ќе го испратат заедно со комплетната скенирана документација на e-mail: upisi-fmu@ukim.edu.mk  (целосното упатство е дадено во прилог).

Кандидатите ќе добијат автоматска потврда дека електронската пошта е примена и дека пријавата е уредно поднесена.

Роковите за физичко доставување на наведените документи за пријавување, дополнително ќе бидат објавени.

 Во прилог на ова соопштение може да погледнете:

 - Конкурс за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2021/2022 година;

- Испитни барања и програми за проверка на знаењата и умеењата (приемни испити);

 - Упатство за електронско полагање на приемните испити по инструмент и соло пеење, преку аудио-видео записи;

 - Жиро сметка за уплата на приемни испити;

- Распоред на приемни испити.

 

Konkurs_I_ciklus_2021_22.pdf барања и програми за приемни испити на ФМУ - Скопје_60549_812.pdf Упатство за приемен испит инструменти (1).pdf Жиро сметка за уплата.jpg Распоред приемни испити 1 рок 2021_60556_406.pdf