Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии на студентот Ангел Спироски

Објавено на: 07 јули 2021

 С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 14.7.2021 (среда), преку аудио-видео снимка ќе се одржи завршен испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА – ОРКЕСТАРСКО ДИРИГИРАЊЕ на студентот АНГЕЛ СПИРОСКИ. 

 

Комисија:  Проф. м-р Сашо Татарчевски

                 Проф. м-р Борјан Цанев

                 Вонр. проф. д-р Тихомир Јовиќ