Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии на Милош Станојловиќ

Објавено на: 07 септември 2021

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 14.9.2021 година (вторник), ќе се одржи завршен испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА – ХАРМОНИКА на студентот МИЛОШ СТАНОЈЛОВИЌ.

 

Комисија: 

Вонр. проф. м-р Златко Мадевски

Проф. м-р Зорица Каракутовска

Проф. д-р Марија Ѓошевска