Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Конечна ранг листа на добитници на погодноста за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за учебната 2021/2022 година