Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Конкурс за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител

Објавено на: 04 октомври 2022

Почитувани студенти, 

во прилог може да ги погледнете сите информации за пријавување на Конкурсот за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител, за стекнување на погодноста за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за учебната 2022/2023 година. 

Потребните документи може да се достават на studentskiprasanja@fmu.ukim.edu.mk или директно во одделението за студентски прашања на Факултетот.