Ss. Cyril and Methodius University in Skopje Faculty of music - Skopje

Студентски правобранител

На Универзитетот е формиран студентски правобранител заради заштита на правата на студентите. Студентскиот правобранител работи врз основа на Статутот на Универзитетот и Правилникот за студентски правобранител и постапува по барање на студентот доколку е повредено некое право од лицата вклучени во наставно-образовниот процес, од страна на факултетот или универзитетската администрација. Во периодот 2009/2011 г., за Студентски правобранител е избран Никола Главинче.

Веб страна на студентски правобранител

Email: st_pravobranitel@ukim.edu.mk

Телефон: 072 30 20 20