Ss. Cyril and Methodius University in Skopje Faculty of music - Skopje

The Department for Music Theory and Pedagogy, Musicology, Composition and Conducting

HEAD (OF THE DEPARTMENT)
Full professor

Живојин Глишиќ

група предмети од областа на теоријата на музиката и композиција

email: zivoin_glishik@yahoo.com
biography

Full professor

д-р Димитрије Бужаровски

група предмети од областа на теоријата на музиката и композиција

email: dbuzar@t-home.mk
biography

Full professor

д-р Томе Манчев

група предмети од областа на теоријата на музиката и композиција

email: tomemancev@hotmail.com
biography

Full professor

м-р Саша Николовски

група предмети од областа на диригирањето

email:
biography

Full professor

д-р Викторија Коларовски Гмирја

група предмети од областа на теоријата на музиката

email: vkolarovskagmirja@gmail.com
biography

Full professor

д-р Драган Даутовски

кавал, гајда, тамбура, оркестар на народни инструменти, изведувачка техника на орфови и народен инструментариум, фолклор

email: dautovski.d@gmail.com, d.dautovski@ukim.edu.mk
biography
Curriculum Vitae
Portfolio

Full professor

д-р Бојан Ортаков

група предмети од областа на музикологијата

email: bojandortakov@yahoo.com
biography

Full professor

м-р Јана Андреевска

група предмети од областа на теоријата на музиката и композиција

email: janandreevska@gmail.com
biography

Full professor

м-р Снежана Димчевска

група предмети од областа на теоријата на музиката

email: snezana.dimcevska@gmail.com
biography

Full professor

м-р Борјан Цанев

група предмети од областа на диригирањето

email: contact@borjancanev.com
biography

Associate professor

M.A. Sasho Tatarchevski

Conducting

email: statarcevski@gmail.com
biography

Associate professor

д-р Ивица Зориќ

група предмети од областа на диригирањето

email: ivicazoric@yahoo.com
biography

Associate professor

м-р Дарија Андовска

група предмети од областа на теоријата на музиката и композиција

email: darija.andovska@gmail.com
biography

Docent

д-р Александар Димитријевски

група предмети од областа на етномузикологијата

email: acedimitrij@hotmail.com
biography

Docent

д-р Горан Начевски

група предмети од областа на теоријата на музиката и композиција

email: gnacevski@hotmail.com
biography

Docent

д-р Трена Јорданоска

сонологија со мултимедија, Естетика на музиката, Социологија на музиката

email: trenajordanoska@t-home.mk
biography

Docent

м-р Сони Петровски

група предмети од областа на теоријата на музиката и композиција

email: soni.petrovski@gmail.com
biography

Docent

м-р Тихомир Јовиќ

група предмети од областа на теоријата на музиката

email: tihojovik@yahoo.com
biography


Огласна табла

Оперски гала концерт „Млади оперски надежи-Коста Трпков“! Студенти по соло пеење настапуваат како солисти со оркестарот на Македонската опера и балет, под диригентско водство на Дијана Илкоска. Понеделник, 12.6.2017, со почеток во 20:00 часот, во салонот на МОБ!

10/06/2017

<< Затвори