Објавено на: 15 септември 2016

Распоред на приемни испити за кандидатите пријавени во третиот уписен рок

Распоредот е во прилог. 

Приемни испити 2016-2017 трет рок.pdf

Објавено на: 12 септември 2016

Запишување на примените кандидати од вториот уписен рок, во учебната 2016/2017 година

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ОД ВТОРИОТ УПИСЕН РОК, ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

 

 Запишувањето на примените кандидати, пријавени во вториот уписен рок во учебната 2016/2017 година, ќе се врши на 14-ти септември, 2016 година.

 Потребни документи:

 

 • Образец за запишување на семестар, со уплата за административна такса од 50 денари (се купува во книжарници);
 • Образецза потребите на Завод за статистика - ШВ.20 (се купува во книжарници);
 • Три фотографии (две фотографии со димензии 3,5*4,5 и една со димензии 2*3);
 •  Потврда за уплатена прва рата школарина

-       6150,оо денари (100 евра), за студентите запишани во државна квота;

-       12.300,оо денари (200 евра), за студентите запишани со кофинансирање на студиите;

 • Потврда за уплатени 1500 денари за амортизација;
 • Потврда за уплатени 500 денари за студиска програма;
 • Потврда за уплатени 750 денари за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј", на следнава жиро сметка

-       цел на дознака:ИКСА на УКИМ - Факултет за музичка уметност

-       жиро сметка: 100000000063095

-       депонент: НБРМ

-       сметка на буџетски корисник: 1600103689 788 18

-       приходна шифра 723012, програма 41.

 

Останатите жиро – сметки (освен погоре наведената од 750 денари) може да ги видите во продолжение на ова соопштение.

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА:

 • Се известуваат кандидатите да не купуваат индекси и студентски легитимации, бидејќи истите ќе ги добијат на Факултетот!
Уплатници.doc

Објавено на: 09 септември 2016

Запишување на зимски семестар во учебната 2016/2017 година, за студентите од II, III и IV година

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД II, III И IV ГОДИНА

 

ЗАПИШУВАЊЕТО НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА ЌЕ СЕ ВРШИ ПО СТУДИСКИ ГОДИНИ, ВО СЛЕДНИВЕ ТЕРМИНИ:

 -    12 и 13.9.2016 - ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО II ГОДИНА

-    15 и 16.9.2016 - ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО III ГОДИНА

-    19 и 20.9.2016 - ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО IV ГОДИНА И СТУДЕНТИ КОИ ГО ЗАВРШИЛЕ ОСМИОТ СЕМЕСТАР, А ПРЕЗАПИШУВААТ ПРЕДМЕТИ

 

 Потребни документи за запишување:

-             Индекс;

-             Електронско запишување на семестарот во Iknow системот (листата на изборни предмети е поставена во прилог на ова соопштение);

-             Образец за запишување на семестар, со уплата за административна такса;

-             Образец ШВ.20 - Завод за статистика;

-             Потврда за уплатена прва рата школарина;

-             Потврда за уплатени 1500 денари за амортизација;

-             Уплата за презапишување на неположени предмети од зимскиот семестар од учебната 2015/2016, во висина од 406,00 денари за еден кредит.

-             Потврда за уплатени 750 денари за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј", со назнака ИКСА на УКИМ, Факултет за музичка уметност на жиро сметка 100000000063095; депонент: НБРМ; сметка на буџетски корисник: 1600103689 788 18; приходна шифра 723012; програма 41;

 

Напомена:

Сите жиро – сметки (освен погоре наведената од 750 денари) може да ги видите во продолжение на ова соопштение.

 

 

 

 

Уплатници.docx Листа на изборни предмети.docx

Објавено на: 02 септември 2016

Конкурс за пријавување на кандидати за упис на прв циклус студии, во вториот уписен рок, во учебната 2016/2017

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ, ПОЛАГАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ, ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК, ВО УЧЕБНАТА 2016/2017

 

 

 • ПРИЈАВУВАЊЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК ЌЕ СЕ ВРШИ НА 5 СЕПТЕМВРИ 2016 ГОДИНА

 

 • ПОЛАГАЊЕТО НА ПРИЕМНИТЕ ИСПИТИ ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 6 ДО 9 СЕПТЕМВРИ 2016 (ТОЧНИОТ РАСПОРЕД ЌЕ БИДЕ ОБЈАВЕН НА 5.9.2016)

 

 • РЕШЕНИЕТО ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИТЕ ЌЕ БИДЕ ОБЈАВЕНО НА 13 СЕПТЕМВРИ 2016 ГОДИНА

 

 • ЗАПИШУВАЊЕТО НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЌЕ СЕ ВРШИ НА 14 СЕПТЕМВРИ 2016 ГОДИНА

 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ:

 • пријавен лист за запишување на студенти во прва година, со уплата за административна таксаод 50 денари (образец А1, се купува во книжарници);
 • испечатена електронска пријава од IKnow системот;
 • оригинални свидетелства од сите класови;
 • документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование);
 • доказ за државјанство на РМ (уверение или решение);
 • извод од матична книга на родени;
 • изјава за национална припадност (по потреба);
 • потврда за уплата на приемни испити:

-      500 денари на жиро – сметката на факултетот, за студиски програми за кои се врши проверка на знаењата и умеењата по еден предмет,

-      1000 денари на жиро – сметката на факултетот, за студиски програми за кои се врши проверка на знаењата и умеењата по повеќе предмети.

 

Забелешка: Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, се препорачува кандидатите претходно да направат преписи од документите за свои потреби и да ги заверат на нотар.

 

СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА УПИС НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ, ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА, ЗАДОЛЖИТЕЛНО МОРА ДА СЕ НАЈАВАТ ВО СИСТЕМОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО СПРОВЕДУВАЊЕ УПИСИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“, НА ВЕБ СТРАНАТА:              

                                     www.upisi.ukim.mk

Во продолжение на ова известување, дополнително се прикачени и следниве информации:

- Број на слободни места за вториот уписен рок, во учебната 2016/2017 година

- Упатство за утврдување на предметите и на испитните програми за приемни испити на Факултетот за музичка уметност - Скопје

- Жиро сметка на Факултетот за музичка уметност - Скопје, за уплата на приемни испити

- Дополнителни информации за приемните испити за студиските програми по популарни жанрови

Слободни места - втор уписен рок.pdf Упатство за полагање на приемни испити.pdf Жиро сметка за уплата.jpg Дополнителни информации -популарни жанрови_21275_486.pdf Гитара-популарни жанрови_21275_111.rar Удирачки инструменти-популарни жанрови_21275_893.rar

Објавено на: 31 август 2016

Конкурс за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на Факултетот за музичка уметност - Скопје

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА УПИС НА ТРЕТ ЦИКЛУС - ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ, ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК, ВО УЧЕБНАТА 2016/2017

  

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ КАНДИДАТИ ДЕКА ПРИЈАВУВАЊЕТО ЗА УПИС НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ– ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ, ЌЕ СЕ ВРШИ ОД 12 СЕПТЕМВРИ ДО 30 СЕПТЕМВРИ 2016 ГОДИНА.

 

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ ОКОЛУ ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ И УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ МОЖЕ ДА НАЈДЕТЕ ВО КОНКУРСОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОСКИ СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, КОЈ Е ПОСТАВЕН ВО ПРИЛОГ. 

 

 

 

 

Конкурс за запишување студенти на трет циклу студии.pdf

Објавено на: 31 август 2016

Конкурс за запишување студенти на втор циклус студии на Факултетот за музичка уметност - Скопје, во учебната 2016/2017 година

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА УПИС НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ, ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК, ВО УЧЕБНАТА 2016/2017

 

 СЕ ИЗВЕСТУВААТ СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ КАНДИДАТИ ДЕКА ПРИЈАВУВАЊЕТО ЗА УПИС НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИНА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ, ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК, ЌЕ СЕ ВРШИ ОД 12 СЕПТЕМВРИ ДО 7 ОКТОМВРИ 2016 ГОДИНА.

 Потребни документи за пријавување:

 • пријавен лист за запишување студенти, со уплата за административна такса од 50 денари;
 • електронска пријава (испечатена од веб страната www.upisi.ukim.edu.mk);
 • диплома за завршен прв циклус студии;
 • кратка биографија;
 • потврда за активно познавање странски јазик;
 • препораки од наставни или научни работници (доколку кандидатот има);
 • список на стручни или научни трудови и примерок од нив (доколку кандидатот има);
 • документи за евентуални награди, признанија и други документи;
 • потврда за уплатени 50 евра во денарска противвредност.

 

 Напомена:

!         Кандидатите кои не го завршиле првиот циклус студии на Факултетот за музичка уметност – Скопје, потребно е да достават и програма во која ке бидат наведени сите изведени композиции со кои ги полагале испитите по инструмент или соло –пеење во текот на студирањето, односно насловот на дипломската работа. Програмата потребно е да биде заверена со печат од Факултетот каде кандидатот ги завршил студиите;

!         Кандидатите со завршени прв циклус студии надвор од Република Македонија, задолжително мора да достават и Одлука за признавање на високообразовната квалификација стекната во странство, издадена од Министерство за образование и наука на Република Македонија.

 

 • Сите заинтересираните кандидати задолжително мора да се најават во системот за електронско спроведување на уписи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ на следнава веб страна: www.upisi.ukim.edu.mk

  Во прилог, во целост може да го погледнете Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во учебната 2016/2017 година
Конкурс за запишување студенти на втор циклус студии.pdf

Објавено на: 26 август 2016

Запишување во прва година, на примените кандидати од првиот уписен рок, во учебната 2016/2017 година

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ОД ПРВИОТ УПИСЕН РОК, ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

 

Запишувањето на примените кандидати, пријавени во првиот уписен рок во учебната 2016/2017 година, ќе се врши на 29-ти и 30-ти август, 2016 година.

 Потребни документи:

 • Образец за запишување на семестар, со уплата за административна такса од 50 денари (се купува во книжарници);
 • Образец за потребите на Завод за статистика - ШВ.20 (се купува во книжарници);
 • Три фотографии (две фотографии со димензии 3,5*4,5 и една со димензии 2*3);
 • Потврда за уплатена прва рата школарина: 6.150 денари (100 евра), за студентите запишани во државна квота; 12.300 денари (200 евра), за студентите запишани со кофинансирање на студиите;
 • Потврда за уплатени 1500 денари за амортизација;
 • Потврда за уплатени 500 денари за студиска програма;
 • Потврда за уплатени 750 денари за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј", на следнава жиро сметка

-       цел на дознака:ИКСА на УКИМ - Факултет за музичка уметност

-       жиро сметка: 100000000063095

-       депонент: НБРМ

-       сметка на буџетски корисник: 1600103689 788 18

-       приходна шифра 723012, програма 41.

 

Останатите жиро – сметки (освен погоре наведената од 750 денари), се поставени во посебен документ, во прилог на ова соопштение.

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА:

 • Се известуваат кандидатите да не купуваат индекси и студентски легитимации, бидејќи истите ќе ги добијат на Факултетот!

 

 

Уплатници.doc

Објавено на: 23 август 2016

ERASMUS+ Конкурс за мобилност на студенти и наставници за академската 2016/2017 година

ERASMUS+ Конкурс за мобилност на студенти и наставници за академската 2016/2017 година

ERASMUS+ KONKURS 2016-17.doc