Објавено на: 02 септември 2016

Конкурс за пријавување на кандидати за упис на прв циклус студии, во вториот уписен рок, во учебната 2016/2017

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ, ПОЛАГАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ, ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК, ВО УЧЕБНАТА 2016/2017

 

 

 • ПРИЈАВУВАЊЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК ЌЕ СЕ ВРШИ НА 5 СЕПТЕМВРИ 2016 ГОДИНА

 

 • ПОЛАГАЊЕТО НА ПРИЕМНИТЕ ИСПИТИ ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 6 ДО 9 СЕПТЕМВРИ 2016 (ТОЧНИОТ РАСПОРЕД ЌЕ БИДЕ ОБЈАВЕН НА 5.9.2016)

 

 • РЕШЕНИЕТО ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИТЕ ЌЕ БИДЕ ОБЈАВЕНО НА 13 СЕПТЕМВРИ 2016 ГОДИНА

 

 • ЗАПИШУВАЊЕТО НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЌЕ СЕ ВРШИ НА 14 СЕПТЕМВРИ 2016 ГОДИНА

 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ:

 • пријавен лист за запишување на студенти во прва година, со уплата за административна таксаод 50 денари (образец А1, се купува во книжарници);
 • испечатена електронска пријава од IKnow системот;
 • оригинални свидетелства од сите класови;
 • документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование);
 • доказ за државјанство на РМ (уверение или решение);
 • извод од матична книга на родени;
 • изјава за национална припадност (по потреба);
 • потврда за уплата на приемни испити:

-      500 денари на жиро – сметката на факултетот, за студиски програми за кои се врши проверка на знаењата и умеењата по еден предмет,

-      1000 денари на жиро – сметката на факултетот, за студиски програми за кои се врши проверка на знаењата и умеењата по повеќе предмети.

 

Забелешка: Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, се препорачува кандидатите претходно да направат преписи од документите за свои потреби и да ги заверат на нотар.

 

СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА УПИС НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ, ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА, ЗАДОЛЖИТЕЛНО МОРА ДА СЕ НАЈАВАТ ВО СИСТЕМОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО СПРОВЕДУВАЊЕ УПИСИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“, НА ВЕБ СТРАНАТА:              

                                     www.upisi.ukim.mk

Во продолжение на ова известување, дополнително се прикачени и следниве информации:

- Број на слободни места за вториот уписен рок, во учебната 2016/2017 година

- Упатство за утврдување на предметите и на испитните програми за приемни испити на Факултетот за музичка уметност - Скопје

- Жиро сметка на Факултетот за музичка уметност - Скопје, за уплата на приемни испити

- Дополнителни информации за приемните испити за студиските програми по популарни жанрови

Слободни места - втор уписен рок.pdf Упатство за полагање на приемни испити.pdf Жиро сметка за уплата.jpg Дополнителни информации -популарни жанрови_21275_486.pdf Гитара-популарни жанрови_21275_111.rar Удирачки инструменти-популарни жанрови_21275_893.rar

Објавено на: 31 август 2016

Конкурс за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на Факултетот за музичка уметност - Скопје

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА УПИС НА ТРЕТ ЦИКЛУС - ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ, ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК, ВО УЧЕБНАТА 2016/2017

  

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ КАНДИДАТИ ДЕКА ПРИЈАВУВАЊЕТО ЗА УПИС НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ– ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ, ЌЕ СЕ ВРШИ ОД 12 СЕПТЕМВРИ ДО 30 СЕПТЕМВРИ 2016 ГОДИНА.

 

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ ОКОЛУ ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ И УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ МОЖЕ ДА НАЈДЕТЕ ВО КОНКУРСОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОСКИ СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, КОЈ Е ПОСТАВЕН ВО ПРИЛОГ. 

 

 

 

 

Конкурс за запишување студенти на трет циклу студии.pdf

Објавено на: 31 август 2016

Конкурс за запишување студенти на втор циклус студии на Факултетот за музичка уметност - Скопје, во учебната 2016/2017 година

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА УПИС НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ, ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК, ВО УЧЕБНАТА 2016/2017

 

 СЕ ИЗВЕСТУВААТ СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ КАНДИДАТИ ДЕКА ПРИЈАВУВАЊЕТО ЗА УПИС НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИНА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ, ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК, ЌЕ СЕ ВРШИ ОД 12 СЕПТЕМВРИ ДО 7 ОКТОМВРИ 2016 ГОДИНА.

 Потребни документи за пријавување:

 • пријавен лист за запишување студенти, со уплата за административна такса од 50 денари;
 • електронска пријава (испечатена од веб страната www.upisi.ukim.edu.mk);
 • диплома за завршен прв циклус студии;
 • кратка биографија;
 • потврда за активно познавање странски јазик;
 • препораки од наставни или научни работници (доколку кандидатот има);
 • список на стручни или научни трудови и примерок од нив (доколку кандидатот има);
 • документи за евентуални награди, признанија и други документи;
 • потврда за уплатени 50 евра во денарска противвредност.

 

 Напомена:

!         Кандидатите кои не го завршиле првиот циклус студии на Факултетот за музичка уметност – Скопје, потребно е да достават и програма во која ке бидат наведени сите изведени композиции со кои ги полагале испитите по инструмент или соло –пеење во текот на студирањето, односно насловот на дипломската работа. Програмата потребно е да биде заверена со печат од Факултетот каде кандидатот ги завршил студиите;

!         Кандидатите со завршени прв циклус студии надвор од Република Македонија, задолжително мора да достават и Одлука за признавање на високообразовната квалификација стекната во странство, издадена од Министерство за образование и наука на Република Македонија.

 

 • Сите заинтересираните кандидати задолжително мора да се најават во системот за електронско спроведување на уписи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ на следнава веб страна: www.upisi.ukim.edu.mk

  Во прилог, во целост може да го погледнете Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во учебната 2016/2017 година
Конкурс за запишување студенти на втор циклус студии.pdf

Објавено на: 26 август 2016

Запишување во прва година, на примените кандидати од првиот уписен рок, во учебната 2016/2017 година

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ОД ПРВИОТ УПИСЕН РОК, ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

 

Запишувањето на примените кандидати, пријавени во првиот уписен рок во учебната 2016/2017 година, ќе се врши на 29-ти и 30-ти август, 2016 година.

 Потребни документи:

 • Образец за запишување на семестар, со уплата за административна такса од 50 денари (се купува во книжарници);
 • Образец за потребите на Завод за статистика - ШВ.20 (се купува во книжарници);
 • Три фотографии (две фотографии со димензии 3,5*4,5 и една со димензии 2*3);
 • Потврда за уплатена прва рата школарина: 6.150 денари (100 евра), за студентите запишани во државна квота; 12.300 денари (200 евра), за студентите запишани со кофинансирање на студиите;
 • Потврда за уплатени 1500 денари за амортизација;
 • Потврда за уплатени 500 денари за студиска програма;
 • Потврда за уплатени 750 денари за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј", на следнава жиро сметка

-       цел на дознака:ИКСА на УКИМ - Факултет за музичка уметност

-       жиро сметка: 100000000063095

-       депонент: НБРМ

-       сметка на буџетски корисник: 1600103689 788 18

-       приходна шифра 723012, програма 41.

 

Останатите жиро – сметки (освен погоре наведената од 750 денари), се поставени во посебен документ, во прилог на ова соопштение.

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА:

 • Се известуваат кандидатите да не купуваат индекси и студентски легитимации, бидејќи истите ќе ги добијат на Факултетот!

 

 

Уплатници.doc

Објавено на: 23 август 2016

ERASMUS+ Конкурс за мобилност на студенти и наставници за академската 2016/2017 година

ERASMUS+ Конкурс за мобилност на студенти и наставници за академската 2016/2017 година

ERASMUS+ KONKURS 2016-17.doc

Објавено на: 07 јули 2016

УПИСИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ, УЧЕБНА 2016-2017

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ, ПОЛАГАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ, ВО УЧЕБНАТА 2016/2017

  

 • ПРИЈАВУВАЊЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК ЌЕ СЕ ВРШИ НА 18 И 19 АВГУСТ 2016 ГОДИНА
 •  ПОЛАГАЊЕТО НА ПРИЕМНИТЕ ИСПИТИ ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 22 ДО 24 АВГУСТ 2016
 •  РЕШЕНИЕТО ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИТЕ ЌЕ БИДЕ ОБЈАВЕНО НА 26 АВГУСТ 2016 ГОДИНА
 •  ЗАПИШУВАЊЕТО НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЌЕ СЕ ВРШИ НА 29 И 30 АВГУСТ 2016 ГОДИНА

 

 ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ:

 • пријавен лист за запишување на студенти во прва година, со уплата за административна такса од 50 денари (образец А1);
 • испечатена електронска пријава од IKnow системот;
 • оригинални свидетелства од сите класови;
 • документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование);
 • доказ за државјанство на РМ (уверение или решение);
 • извод од матична книга на родени;
 • изјава за национална припадност (по потреба);
 • потврда за уплата на приемни испити (уплатница може да добиете во одделението за студентски прашања)

-      500 денари на жиро – сметката на факултетот, за студиски програми за кои се врши проверка на знаењата и умеењата по еден предмет,

-      1000 денари на жиро – сметката на факултетот, за студиски програми за кои се врши проверка на знаењата и умеењата по повеќе предмети.

 Забелешка: Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, се препорачува кандидатите претходно да направат преписи од документите за свои потреби и да ги заверат на нотар.

 

СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА УПИС НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ, ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА, ЗАДОЛЖИТЕЛНО МОРА ДА СЕ НАЈАВАТ ВО СИСТЕМОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО СПРОВЕДУВАЊЕ УПИСИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“, НА ВЕБ СТРАНАТА:  www.upisi.ukim.mk

 

Во продолжение на ова известување, дополнително се прикачени и следниве информации:

- Распоред за полагање на приемни испити

- Конкурс за запишување на студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во учебната 2016/2017 година

- Упатство за утврдување на предметите и на испитните програми за приемни испити на Факултетот за музичка уметност - Скопје

- Жиро сметка на Факултетот за музичка уметност - Скопје, за уплата на приемни испити

- Дополнителни информации за приемните испити за студиските програми по популарни жанрови

Приемни испити 2016-2017 прв рок.pdf Конкурс 2016-2017.pdf Упатство за полагање на приемни испити.pdf Жиро сметка за уплата.jpg 2016-2017 Дополнителни информации за приемните испити-популарни жанрови.pdf Гитара-популарни жанрови.rar Удирачки инструменти-популарни жанрови.rar

Објавено на: 22 јуни 2016

Пријавување на испити за есенската испитна сесија 2016

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ДЕКА ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ ЗА ЕСЕНСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА, ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 10.08. - 12.08.2016 ГОДИНА.

 Потребни документи:

 

 • Индекс;
 • Пријави за испити со уплати за административни такси од 50 денари (студентите може да ги пријават само испитите за кои добиле потпис од предметниот професор).

 

НАПОМЕНАСтудентите имаат обврска пред доставувањето на пријавите, испитите да ги пријават и во електронскиот студентски сервис IKNOW.

 


Објавено на: 02 јуни 2016

Испит од втор циклус студии - Димче Белчовски

 С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 10.6.2016(петок), со почеток во 17:00 часот, ќе се одржи завршен испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА (ТРОМБОН) на студентот ДИМЧЕ БЕЛЧОВСКИ.

 

Комисија:  Вонр. проф. м-р Ташко Тодоров

                    Проф. м-р Васо Ристов

                    Доц. м-р Александар Гошев