Објавено на: 15 септември 2015

Пријавување за упис на прв циклус студии на Факултетот за музичка уметност - Скопје, во третиот уписен рок, во учебната 2015/2016

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ, ПОЛАГАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ ВО ТРЕТИОТ УПИСЕН РОК

ПРИЈАВУВАЊЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ВО ТРЕТИОТ УПИСЕН РОК ЌЕ СЕ ВРШИ НА 16-ти СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА;

РЕШЕНИЕТО ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИТЕ ЌЕ БИДЕ ОБЈАВЕНО НА  21-ви СЕПТЕМРИ 2015 ГОДИНА; 

ЗАПИШУВАЊЕТО НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЌЕ СЕ ВРШИ НА 22-ри СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА.

 ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ:

 • пријавен лист за запишување на студенти во прва година, со уплата за административна такса од 50 денари;
 • испечатена електронска пријава од IKnow системот;
 • оригинални свидетелства од сите класови;
 • документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование);
 • доказ за државјанство на РМ (уверение или решение);
 • извод од матична книга на родени;
 • изјава за национална припадност (по потреба);
 • потврда за уплата на приемни испити (уплатница може да добиете во одделението за студентски прашања).

 Во прилог, може да го погледнете бројот на слободни места за упис во третиот уписен рок. 

Забелешка: Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, пожелно е кандидатите да направат преписи од документите за свои потреби.

СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА УПИС НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ, ВО УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА, ЗАДОЛЖИТЕЛНО МОРА ДА СЕ НАЈАВАТ ВО СИСТЕМОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО СПРОВЕДУВАЊЕ УПИСИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“, НА ВЕБ СТРАНАТА:  www.upisi.ukim.mk

Број на сл. места трет уписен рок.docx

Објавено на: 11 септември 2015

Семинар по соло-пеење со Ана и Игор Дурловски

Од 15-18 септември 2015 година на Факултетот за музичка уметност - Скопје, ќе се одржи семинар по соло-пеење со Ана и Игор Дурловски. 
Пријавувањето за учество на семинарот е најдоцна до 15.8.2015, кај раководителот на катедрата - проф. м-р Васо Ристов. 


Објавено на: 10 септември 2015

Прв академски час за студентите запишани во I година, во академската 2015/2016

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА ЗА ПРВ ПАТ ЗАПИШАНИ ВО УЧЕБНАТА 2015/2016

 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ ВО ПРВА ГОДИНА НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ, ДЕКА НА 15.9.2015 ГОДИНА (ВТОРНИК) СО ПОЧЕТОК ВО 11:00 ЧАСОТ, ВО КОНЦЕРТНАТА САЛА НА ФАКУЛТЕТОТ, ЌЕ СЕ ОДРЖИ ПРВ АКАДЕМСКИ ЧАС И ДОДЕЛУВАЊЕ НА ИНДЕКСИТЕ НА ИДНИТЕ СТУДЕНТИ.

 

*ПРИСУСТВОТО Е ЗАДОЛЖИТЕЛНО!

 


Објавено на: 10 септември 2015

Измена на термини за запишување на зимски семестар во учебната 2015/2016 година, за студентите од II, III и IV година

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД II, III И IV ГОДИНА

 

ЗАПИШУВАЊЕТО НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА ЌЕ СЕ ВРШИ ПО СТУДИСКИ ГОДИНИ, ВО СЛЕДНИВЕ ТЕРМИНИ:

 -    21 и 22 септември 2015 - ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО II ГОДИНА

-     23 и 24 септември 2015 - ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО III ГОДИНА

-    25 септември - ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО IV ГОДИНА И СТУДЕНТИ КОИ ГО ЗАВРШИЛЕ ОСМИОТ СЕМЕСТАР, А ПРЕЗАПИШУВААТ ПРЕДМЕТИ

  

Потребни документи за запишување:

-             Индекс (во индексот треба да бидат внесени сите оценки од положените испити и уредно да се пополнети задолжителните и изборните предмети за следниот семестар);

-             Електронско запишување на семестарот во Iknow системот;

-             Образец за запишување на семестар, со уплата за административна такса;

-             Образец ШВ.20 - Завод за статистика;

-             Потврда за уплатена прва рата школарина;

-             Уплата за презапишување на предметите кои се слушани во зимскиот семестар во учебната 2014/2015 година, а сеуште не се положени, во висина од 6,6 евра = 406 денари по кредит;

-             Потврда за уплатени 1500 денари за амортизација;

-             Потврда за уплатени 150 денари за колективно осигурување (колективното осигурување во случај на незгода важи од 15.10.2015 - 15.10.2016 година);

-             Потврда за уплатени 750 денари за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј", со назнака ИКСА на УКИМ, Факултет за музичка уметност на жиро сметка 100000000063095; депонент: НБРМ; сметка на буџетски корисник: 1600103689 788 18; приходна шифра 723012; програма 41.


Напомена: Жиро сметките за уплата, може да ги погледнете во прилог на ова соопштение!

Пример за уплатници.doc

Објавено на: 03 септември 2015

Конкурс за упис на втор циклус студии на студиските програми на Факултетот за музичка уметност - Скопје

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА УПИС НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ, ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК, ВО УЧЕБНАТА 2015/2016

 

 СЕ ИЗВЕСТУВААТ СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ КАНДИДАТИ ДЕКА ПРИЈАВУВАЊЕТО ЗА УПИС НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИНА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ, ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК, ЌЕ СЕ ВРШИ ОД 14 СЕПТЕМВРИ ДО 9 ОКТОМВРИ 2015 ГОДИНА.

 Потребни документи за пријавување:

 • пријавен лист за запишување студенти, со уплата за административна такса од 50 денари;
 • електронска пријава (испечатена од веб страната www.upisi.ukim.edu.mk);
 • диплома за завршен прв циклус студии;
 • кратка биографија;
 • потврда за активно познавање странски јазик;
 • препораки од наставни или научни работници (доколку кандидатот има);
 • список на стручни или научни трудови и примерок од нив (доколку кандидатот има);
 • документи за евентуални награди, признанија и други документи;
 • потврда за уплатени 50 евра во денарска противвредност (се уплаќа при запишувањето на примените кандидати).

  Напомена:

!          Кандидатите кои не го завршиле првиот циклус студии на Факултетот за музичка уметност – Скопје, потребно е да достават и програма во која ке бидат наведени сите изведени композиции со кои ги полагале испитите по инструмент или соло –пеење во текот на студирањето, односно насловот на дипломската работа. Програмата потребно е да биде заверена со печат од Факултетот каде кандидатот ги завршил студиите;

!          Кандидатите со завршени прв циклус студии надвор од Република Македонија, задолжително мора да достават и Одлука за признавање на високообразовната квалификација стекната во странство, издадена од Министерство за образование и наука на Република Македонија.

 

 • Сите заинтересираните кандидати задолжително мора да се најават во системот за електронско спроведување на уписи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ на следнава веб страна: www.upisi.ukim.edu.mk
  Системот за пријавување, ќе биде активен од 14-ти септември 2015.

 

 

 

 

 

178_KONKURS-vtor-ciklus-2015-2016.pdf

Објавено на: 25 август 2015

Запишување во I година на кандидатите пријавени за упис на ФМУ , во првиот уписен рок, во учебната 2015/2016 година

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2015/2016

 

Запишувањето на примените кандидати, пријавени во првиот уписен рок во учебната 2015/2016 година, ќе се врши од 26 - 27 август, 2015 година.

 Потребни документи:

 •  Образец за запишување на семестар, со уплата за административна такса од 50 денари (се купува во книжарници);
 • Образец за потребите на Завод за статистика - ШВ.20 (се купува во книжарници);
 • Три фотографии (две фотографии со димензии 3,5*4,5 и една со димензии 2*3);
 • Потврда за уплатена прва рата школарина (сите уплатници може да ги погледнете во прилог на ова соопштение)
 • -        100 евра во денарска противвредност, за студентите запишани во државна квота;
 • -        200 евра во денарска противвредност, за студентите запишани со кофинансирање на студиите;
 • Потврда за уплатени 1500 денари за амортизација;
 • Потврда за уплатени 150 денари за колективно осигурување;
 • Потврда за уплатени 500 денари за студиска и предметна програма;
 • Потврда за уплатени 750 денари за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј", со назнака ИКСА на УКИМ, Факултет за музичка уметност на жиро сметка 100000000063095; депонент: НБРМ; сметка на буџетски корисник: 1600103689 788 18; приходна шифра 723012; програма 41.

Напомена: Индексите ќе ги добиете во Одделението за студентски прашања.

 

 

Пример за уплатници.doc

Објавено на: 16 јуни 2015

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“, ВО УЧЕБНАТА 2015/2016

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ, ПОЛАГАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ, ВО УЧЕБНАТА 2015/2016

 •  ПРИЈАВУВАЊЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК ЌЕ СЕ ВРШИ НА 13 И 14 АВГУСТ 2015 ГОДИНА
 •  ПОЛАГАЊЕТО НА ПРИЕМНИТЕ ИСПИТИ ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 17 ДО 21 АВГУСТ 2015
 •  РЕШЕНИЕТО ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИТЕ ЌЕ БИДЕ ОБЈАВЕНО НА 25 АВГУСТ 2015 ГОДИНА
 •  ЗАПИШУВАЊЕТО НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЌЕ СЕ ВРШИ НА 26 И 27 АВГУСТ 2015 ГОДИНА

 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ:

 • пријавен лист за запишување на студенти во прва година, со уплата за административна такса;
 • испечатена електронска пријава од IKnow системот;
 • оригинални свидетелства од сите класови;
 • документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование);
 • доказ за државјанство на РМ (уверение или решение);
 • извод од матична книга на родени;
 • изјава за национална припадност (по потреба);
 • потврда за уплата на приемни испити (уплатница може да добиете во одделението за студентски прашања).

  

Забелешка: Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, пожелно е кандидатите да направат преписи од документите за свои потреби.

СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА УПИС НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ, ВО УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА, ЗАДОЛЖИТЕЛНО МОРА ДА СЕ НАЈАВАТ ВО СИСТЕМОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО СПРОВЕДУВАЊЕ УПИСИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“, НА ВЕБ СТРАНАТА:   WWW.UPISI.UKIM.MK           

Konkurs-I-ciklus-2015-2016-za-objavuvanje.doc

Објавено на: 15 јуни 2015

* ИЗМЕНЕТИ * ТЕРМИНИ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА НАСТАВА

Се известуваат сите заинтересирани кандидати за запишување на Факултетот за музичка уметност-Скопје дека се организира бесплатна подготвителна настава по предметите Солфеж и Основи на хармонијата. Наставата ќе се одвива на 18.6.2015 (четврток),  25.6.2015 (четврток), 26.6.2015 (петок) и 1.7.2015 (среда) во следниве термини:

Солфеж (проф. м-р Снежана Димчевска)....................  11:00 - 12:30

Основи на хармонијата (доц. м-р Тихомир Јовиќ).....   13:00 - 14:30

За да им биде овозможено пристап на часовите потребно е кандидатите да се најават преку испраќање на мејл на fmu@fmu.ukim.edu.mk во кој ќе ги наведат:

 • Името и презимето
 • Претходното образование
 • За кој предмет и за кој датум са најавуваат

Ви посакуваме успех!