Објавено на: 10 септември 2015

Прв академски час за студентите запишани во I година, во академската 2015/2016

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА ЗА ПРВ ПАТ ЗАПИШАНИ ВО УЧЕБНАТА 2015/2016

 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ ВО ПРВА ГОДИНА НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ, ДЕКА НА 15.9.2015 ГОДИНА (ВТОРНИК) СО ПОЧЕТОК ВО 11:00 ЧАСОТ, ВО КОНЦЕРТНАТА САЛА НА ФАКУЛТЕТОТ, ЌЕ СЕ ОДРЖИ ПРВ АКАДЕМСКИ ЧАС И ДОДЕЛУВАЊЕ НА ИНДЕКСИТЕ НА ИДНИТЕ СТУДЕНТИ.

 

*ПРИСУСТВОТО Е ЗАДОЛЖИТЕЛНО!

 


Објавено на: 10 септември 2015

Измена на термини за запишување на зимски семестар во учебната 2015/2016 година, за студентите од II, III и IV година

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД II, III И IV ГОДИНА

 

ЗАПИШУВАЊЕТО НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА ЌЕ СЕ ВРШИ ПО СТУДИСКИ ГОДИНИ, ВО СЛЕДНИВЕ ТЕРМИНИ:

 -    21 и 22 септември 2015 - ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО II ГОДИНА

-     23 и 24 септември 2015 - ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО III ГОДИНА

-    25 септември - ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО IV ГОДИНА И СТУДЕНТИ КОИ ГО ЗАВРШИЛЕ ОСМИОТ СЕМЕСТАР, А ПРЕЗАПИШУВААТ ПРЕДМЕТИ

  

Потребни документи за запишување:

-             Индекс (во индексот треба да бидат внесени сите оценки од положените испити и уредно да се пополнети задолжителните и изборните предмети за следниот семестар);

-             Електронско запишување на семестарот во Iknow системот;

-             Образец за запишување на семестар, со уплата за административна такса;

-             Образец ШВ.20 - Завод за статистика;

-             Потврда за уплатена прва рата школарина;

-             Уплата за презапишување на предметите кои се слушани во зимскиот семестар во учебната 2014/2015 година, а сеуште не се положени, во висина од 6,6 евра = 406 денари по кредит;

-             Потврда за уплатени 1500 денари за амортизација;

-             Потврда за уплатени 150 денари за колективно осигурување (колективното осигурување во случај на незгода важи од 15.10.2015 - 15.10.2016 година);

-             Потврда за уплатени 750 денари за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј", со назнака ИКСА на УКИМ, Факултет за музичка уметност на жиро сметка 100000000063095; депонент: НБРМ; сметка на буџетски корисник: 1600103689 788 18; приходна шифра 723012; програма 41.


Напомена: Жиро сметките за уплата, може да ги погледнете во прилог на ова соопштение!

Пример за уплатници.doc

Објавено на: 03 септември 2015

Конкурс за упис на втор циклус студии на студиските програми на Факултетот за музичка уметност - Скопје

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА УПИС НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ, ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК, ВО УЧЕБНАТА 2015/2016

 

 СЕ ИЗВЕСТУВААТ СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ КАНДИДАТИ ДЕКА ПРИЈАВУВАЊЕТО ЗА УПИС НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИНА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ, ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК, ЌЕ СЕ ВРШИ ОД 14 СЕПТЕМВРИ ДО 9 ОКТОМВРИ 2015 ГОДИНА.

 Потребни документи за пријавување:

 • пријавен лист за запишување студенти, со уплата за административна такса од 50 денари;
 • електронска пријава (испечатена од веб страната www.upisi.ukim.edu.mk);
 • диплома за завршен прв циклус студии;
 • кратка биографија;
 • потврда за активно познавање странски јазик;
 • препораки од наставни или научни работници (доколку кандидатот има);
 • список на стручни или научни трудови и примерок од нив (доколку кандидатот има);
 • документи за евентуални награди, признанија и други документи;
 • потврда за уплатени 50 евра во денарска противвредност (се уплаќа при запишувањето на примените кандидати).

  Напомена:

!          Кандидатите кои не го завршиле првиот циклус студии на Факултетот за музичка уметност – Скопје, потребно е да достават и програма во која ке бидат наведени сите изведени композиции со кои ги полагале испитите по инструмент или соло –пеење во текот на студирањето, односно насловот на дипломската работа. Програмата потребно е да биде заверена со печат од Факултетот каде кандидатот ги завршил студиите;

!          Кандидатите со завршени прв циклус студии надвор од Република Македонија, задолжително мора да достават и Одлука за признавање на високообразовната квалификација стекната во странство, издадена од Министерство за образование и наука на Република Македонија.

 

 • Сите заинтересираните кандидати задолжително мора да се најават во системот за електронско спроведување на уписи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ на следнава веб страна: www.upisi.ukim.edu.mk
  Системот за пријавување, ќе биде активен од 14-ти септември 2015.

 

 

 

 

 

178_KONKURS-vtor-ciklus-2015-2016.pdf

Објавено на: 25 август 2015

Запишување во I година на кандидатите пријавени за упис на ФМУ , во првиот уписен рок, во учебната 2015/2016 година

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2015/2016

 

Запишувањето на примените кандидати, пријавени во првиот уписен рок во учебната 2015/2016 година, ќе се врши од 26 - 27 август, 2015 година.

 Потребни документи:

 •  Образец за запишување на семестар, со уплата за административна такса од 50 денари (се купува во книжарници);
 • Образец за потребите на Завод за статистика - ШВ.20 (се купува во книжарници);
 • Три фотографии (две фотографии со димензии 3,5*4,5 и една со димензии 2*3);
 • Потврда за уплатена прва рата школарина (сите уплатници може да ги погледнете во прилог на ова соопштение)
 • -        100 евра во денарска противвредност, за студентите запишани во државна квота;
 • -        200 евра во денарска противвредност, за студентите запишани со кофинансирање на студиите;
 • Потврда за уплатени 1500 денари за амортизација;
 • Потврда за уплатени 150 денари за колективно осигурување;
 • Потврда за уплатени 500 денари за студиска и предметна програма;
 • Потврда за уплатени 750 денари за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј", со назнака ИКСА на УКИМ, Факултет за музичка уметност на жиро сметка 100000000063095; депонент: НБРМ; сметка на буџетски корисник: 1600103689 788 18; приходна шифра 723012; програма 41.

Напомена: Индексите ќе ги добиете во Одделението за студентски прашања.

 

 

Пример за уплатници.doc

Објавено на: 16 јуни 2015

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“, ВО УЧЕБНАТА 2015/2016

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ, ПОЛАГАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ, ВО УЧЕБНАТА 2015/2016

 •  ПРИЈАВУВАЊЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК ЌЕ СЕ ВРШИ НА 13 И 14 АВГУСТ 2015 ГОДИНА
 •  ПОЛАГАЊЕТО НА ПРИЕМНИТЕ ИСПИТИ ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 17 ДО 21 АВГУСТ 2015
 •  РЕШЕНИЕТО ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИТЕ ЌЕ БИДЕ ОБЈАВЕНО НА 25 АВГУСТ 2015 ГОДИНА
 •  ЗАПИШУВАЊЕТО НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЌЕ СЕ ВРШИ НА 26 И 27 АВГУСТ 2015 ГОДИНА

 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ:

 • пријавен лист за запишување на студенти во прва година, со уплата за административна такса;
 • испечатена електронска пријава од IKnow системот;
 • оригинални свидетелства од сите класови;
 • документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование);
 • доказ за државјанство на РМ (уверение или решение);
 • извод од матична книга на родени;
 • изјава за национална припадност (по потреба);
 • потврда за уплата на приемни испити (уплатница може да добиете во одделението за студентски прашања).

  

Забелешка: Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, пожелно е кандидатите да направат преписи од документите за свои потреби.

СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА УПИС НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ, ВО УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА, ЗАДОЛЖИТЕЛНО МОРА ДА СЕ НАЈАВАТ ВО СИСТЕМОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО СПРОВЕДУВАЊЕ УПИСИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“, НА ВЕБ СТРАНАТА:   WWW.UPISI.UKIM.MK           

Konkurs-I-ciklus-2015-2016-za-objavuvanje.doc

Објавено на: 15 јуни 2015

* ИЗМЕНЕТИ * ТЕРМИНИ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА НАСТАВА

Се известуваат сите заинтересирани кандидати за запишување на Факултетот за музичка уметност-Скопје дека се организира бесплатна подготвителна настава по предметите Солфеж и Основи на хармонијата. Наставата ќе се одвива на 18.6.2015 (четврток),  25.6.2015 (четврток), 26.6.2015 (петок) и 1.7.2015 (среда) во следниве термини:

Солфеж (проф. м-р Снежана Димчевска)....................  11:00 - 12:30

Основи на хармонијата (доц. м-р Тихомир Јовиќ).....   13:00 - 14:30

За да им биде овозможено пристап на часовите потребно е кандидатите да се најават преку испраќање на мејл на fmu@fmu.ukim.edu.mk во кој ќе ги наведат:

 • Името и презимето
 • Претходното образование
 • За кој предмет и за кој датум са најавуваат

Ви посакуваме успех!


Објавено на: 06 мај 2015

Заверка на летен семестар и пријавување на испити за летната испитна сесија

 СООПШТЕНИЕ

 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ДЕКА ЗАВЕРКАТА НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР И ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ ЗА МАЈСКО - ЈУНСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА, ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 11.05. - 15.05.2015 година.

 Потребни документи:

 • Индекс;
 • Образец за заверка на семестар, со уплата за административна такса од 50 денари;
 • Пријави за испити, со уплати за административни такси од 50 денари (студентите од I, II и III година пред да ги достават пријавите за испит, задолжително да извршат и електронско пријавување на испитите);
 • Пополнети анкетни листови за работата на наставниците во летниот семестар. Анкетните листови може да се подигнат од Одделението за студентски прашања.

 

 

 

 


Објавено на: 09 март 2015

Концерти од серијалот "MUSICA VIVA"

Во наредните три среди со почеток во 19 часот во концертната сала на ФМУ-Скопје ќе се одржат концерти од серијалот "MUSICA VIVA". На концертите на 11 и 25 март ќе настапат студенти од вокално-инструменталните оддели, а на концертот на 18 март ќе настапат студенти од студиските програми на кои пијаното се изучува како задолжителен предмет. На овој концерт тие ќе изведат повеќе пиеси од познатата збирка  „Микрокосмос“ на унгарскиот композитор Бела Барток.


Објавено на: 05 февруари 2015

Пријавување на испити за втор циклус студии

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА СТУДЕНТИТЕ КОИ СТУДИРААТ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ, ЗАПИШАНИ ВО ОКТОМВРИ 2014/2015 ГОДИНА

 

Се известуваат студентите од втор циклус студии дека пријавувањето на испитите од зимскиот семестар ќе се врши во периодот од 23.2.- 27.2.2015 година, а полагањето на истите во периодот од 2.3. - 14.3.2015.

По полагањето на испитите, а најдоцна до 20.3.2015, ќе се врши изаверка на зимскиот и запишување на летниот семестар.

  

Потребни документи за пријавување на испити:

 -       индекс;

-       пријави за испити, со уплата за административна такса;

-       пополнет и потпишан образец за полагање на испит по главен предмет - „прилог кон пријава за испит;

-       уплати за испитите:

                 6150 денари за полагање на испит по главен предмет

                 3075 денари (по предмет) за полагање на изборни предмети

-       испитите од зимскиот семестар задолжително треба да се пријават и во електронскиот сервис Iknow (www.iknow.ukim.edu.mk).

 

Потребни документи за заверка и запишување на семестар:

-       индекс (со оценки од предметите од зимскиот семестар);

-       образец за заверка на семестар, со уплата за административна такса;

-       образец за запишување на семестар, со уплата за административна такса;

-       уплата за втора рата школарина.

 

 Пример за уплата на школарина

uplata.docx