Објавено на: 05 август 2022

Пријавување на испити во есенската испитна сесија 2021/2022 година

 

Се известуваат студентите од прв циклус студии, дека пријавувањето на испитите за есенската испитна сесија 2021/2022, ќе се врши во периодот од 15.8. до 18.8.2022 година.

Во истиот период, потребно е испитите да се пријават електронски во Iknow системот и да се достават пријави за испити во одделението за студентски прашања.

* Студентите кои ги пријавиле испитите во летната сесија, а не излегле на испит, потребно е повторно да ги пријават испитите во оваа сесија и да достават нови пријави за испити.


Објавено на: 28 јуни 2022

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА УПИС НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ, ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА УПИС НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ

НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ,

ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

Пријавување на кандидати

прв уписен рок: 25 и 26.8.2022

втор уписен рок: 14 и 15.9.2022

трет уписен рок:  28.9.2022

 

Проверка на знаења и умеења (приемни испити)

прв уписен рок: 30.8.2022 – 6.9.2022

втор уписен рок: 16.9.2022 – 20.9.2022

 

Објавување прелиминарна ранг-листа

прв уписен рок: 7.9.2022

втор уписен рок: 20.9.2022

 

Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа)

прв уписен рок: 9.9.2022

втор уписен рок: 23.9.2022

 

Запишување на примените кандидати

прв уписен рок: 12 и 13.9.2022

втор уписен рок: 26.9.2022

трет уписен рок:  30.9.2022

Пријавувањето на кандидатите се врши електронски со регистрирање во системот за електронско спроведување на уписи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на веб страната www.upisi.ukim.mk и со испраќање на електронска пошта на следниов e-mail: upisi-fmu@ukim.edu.mk

Во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување.

Во прилог на приjавата, треба да се прикачат (во Attach File) скенирани следниве документи:

  • пријава за запишување (образец А1, се купува во книжарници)
  • електронска пријава (испечатена од iKnow-системот)
  • оригинални свидетелства од сите класови
  • документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование)
  • извод од матична книга на родените
  • доказ за државјанство на РСМ (уверение или решение)
  • изјава за национална припадност (по потреба)
  • потврда за уплатa:

- Административната такса во износ од 50,00 денари (Образец ПП 50:Назив на примачот:Трезорска сметка Скопје; Банка на примачот: НБРСМ; Трансакциска сметка 100-0000000-630-95; Уплатна сметка 840-ХХХ03161;Конто 722313 00) и

- 500 денари за студиски програми за кои се врши проверка на знаењата и умеењата по еден предмет или 1000 денари за студиски програми за кои се врши проверка на знаењата и умеењата по повеќе предмети, на жиро-сметката на факултетот (Образец ПП 50: Назив на примачот: Буџет на РСМ, УКИМ- Факултет за музичка уметност-Скопје; Банка на примачот: НБРСМ; Трансакциска сметка 100-0000000-630-95; Сметка на буџетски корисник - единка корисник: 1600104332 788 16 Приходна шифра и програма 723013 41). 

 

Важни напомени:

-Физичкото доставување на наведените документи за пријавување ќе се врши на датумите предвидени за пријавување на кандидати (25 и 26.8.2022 година). Електронското пријавување ќе биде активно од 6.7.2022 година.

-Приемните испити ќе се одржат со физичко присуство во просториите на ФМУ – Скопје според распоредот даден во прилог 

 

 

Во прилог на ова соопштение може да погледнете:

 - Конкурс за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2022/2023 година;

 - Испитни барања и програми за проверка на знаењата и умеењата (приемни испити);

 - Распоред на приемни испити;

 - Жиро сметка за уплата на приемни испити.

Конкурс 2022-2023.pdf Барања и програми за приемните испити ФМУ-Скопје 2022.pdf Распоред приемни испити 1 рок 2022.pdf Жиро сметка ФМУ.docx

Објавено на: 31 мај 2022

СРЕДБА СО МАТУРАНТИ ОД СРЕДНИТЕ МУЗИЧКИ УЧИЛИШТА НА РС МАКЕДОНИЈА НА 6 ЈУНИ 2022 г. (ПОНЕДЕЛНИК) ВО 12 ЧАСОТ ПРЕКУ ПЛАТФОРМАТА ZOOM
Факултетот за музичка уметност - Скопје организира средба со матурантите од средните музички училишта на РС Македонија за да им ја претстави својата дејност и да ги запознае со процесот на полагање приемни испити. Средбата е закажана за 6 јуни 2022 г. (понеделник) со почеток во 12 часот преку платформата zoom.

На средбата учесниците треба да се приклучат со своето име и презиме и со вклучена видеокамера.

 
Линк за приклучување:

https://us06web.zoom.us/j/84783319865

Meeting ID: 847 8331 9865

Објавено на: 17 мај 2022

Заверка на летен семестар и пријавување на испит за летната испитна сесија 2021/2022

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

Се известуваат студентите од прв циклус студии дека заверката на летниот семестар и пријавувањето на испитите за летната испитна сесија 2021/2022, ќе се одвива во периодот од 23.5. – 27.5.2022 година.

Потребни документи:

- образец за заверка на семестар;

- пријави за испити, целосно пополнети*

* Студентите ги пријавуваат само испитите кои ги положиле преку колоквиуми во овој семестар и испитите кои ќе ги полагаат во оваа испитна сесија, а за кои оствариле право на потпис од предметниот професор.

 

Електронското пријавување на испитите во Iknow системот ќе биде активно од 21.5.-27.5.2022 и е задолжително за сите студенти.

 


Објавено на: 09 мај 2022

Резултати од аудицијата на НУ Филхармонија на РСМ

Почитувани,

во прилог е доставениот допис од НУ Филхармонија на РСМ во кој можете да погледнете кои студенти ја положиле аудицијата и ќе настапат како солисти на концертот со оркестарот на НУ Филхармонија на РСМ кој ќе се одржи на 9.06.2022 година.

Известување за аудиција ФМУ.pdf

Објавено на: 03 мај 2022

Листа на студенти од ФМУ – Скопје за аудиција за концерт на студентите од државните музички факултети со НУ Филхармонија на Република Северна Македонија

Почитувани,

во продолжение е листата на студенти од ФМУ - Скопје кои ја поминаа интерната аудиција на факултетот и кои ќе земат учество на главната аудиција за концерт на студентите од државните музички факултети со НУ Филхармонија на Република Северна Македонија:

 

Ангела Димковска – флејта

Иван Узунов – ударни инструменти

Митко Рошков – труба

Анел Селим – кларинет

Никола Терзиски – хорна

Виктор Богоевски – тромбон

Мартина Јаневска – виолончело

Аљба Зекири – виолина

Диана Мирчевска – виолина

Памела Велкова – виолина

Дарко Гроздановски – виолина

Магдалена Кочоска – оркестарско диригирање

Ана Спасовска – оркестарско диригирање

Искра Атанасова Митуш – пијано

Ивона Базгалоска – пијано

Нита Груби – пијано

 


Објавено на: 21 април 2022

Резултати од Полифониот конкурс на катедрата за клавишни инструменти одржан на 20.4.2022

Почитувани,

во продолжение се резултатите од Полифониот конкурс на катедрата за клавишни инструменти одржан на 20.4.2022 година:

 

I награда

 

Даниел Петрески - IV год.

Класа: проф. д-р Марија Ѓошевска

Ј.С.Бах - Ricercar a 6 (Пруска фуга во шест гласа) c-moll од "Musicalisches Opfer" - Музичка жртва BWV 1079  

 

Ивона Базгалоска - IV год.

Класа: проф. д-р Нина Костова

Ј.С.Бах- Токата c moll

 

II награда

 

Дамјан Милески - IV год.

Класа: проф. д-р Нина Костова

Ј.С.Бах- Прелудиум и фуга cis moll ДТК. 1

fis dur ДТК. 1

 

Ивана Стојковиќ - IV год.

Класа: доц. м-р Дино Имери

Ј.С.Бах / Ф. Лист - Прелудиум и Фуга BWV 543 a-moll

 

III награда

 

Димитар Митревски - I год.

Класа: вон. проф. м-р Марија Вршкова

Ј.С.Бах - Прелудии и фуги Е- dur ДТК 1 и As - dur ДТК 1 BWV 854 и 862

 

Ивона Стојанова - III год.

Класа: проф. д-р Марија Ѓошевска

Ј.С.Бах - Токата G-dur BWV 916

 

Искра Атанасова - Митуш - I год.

Класа: проф. д-р Нина Костова

Ј.С.Бах - Партита c moll


Објавено на: 10 февруари 2022

С О О П Ш Т Е Н И Е

Запишувањето на летниот семестар од учебната 2021/2022 година ќе се врши и по електронски пат и со физичко доставување на документи.
Физичкото доставување на документацијата ќе се врши во точно утврдени термини и задолжително е потребно да се придржувате до следниве препораки:
• секој студент да дојде во наведениот термин, со задолжително носење на заштитна маска и почитување на социјалната дистанца на точно определените места за стоење;
• студентите во утврдениот термин, ќе може да си го подигнат индексот и во просториите 0/1 или 0/2 да го пополнат индексот со предметите кои ги запишуваат во летниот семестар од учебната 2021/2022 година;
• откако целосно ќе се пополни индексот, заедно со останатата документација, ќе се остави во кутијата која ќе се наоѓа во холот на факултетот.

Запишувањето на летниот семестар ќе се одвива од 14.2.2022 година до 17.2.2022 година во периодот од 9 часот до 15 часот, со следниов распоред:
- 14.2.2022 – ДОСТАВУВАЊЕ ДОКУМЕНТИ ЗА СТУДЕНТИ ОД I ГОДИНА
- 15.2.2022 - ДОСТАВУВАЊЕ ДОКУМЕНТИ ЗА СТУДЕНТИ ОД II ГОДИНА
- 16.2.2022 - ДОСТАВУВАЊЕ ДОКУМЕНТИ ЗА СТУДЕНТИ ОД III ГОДИНА
- 17.2.2022 - ДОСТАВУВАЊЕ ДОКУМЕНТИ ЗА СТУДЕНТИ ОД IV ГОДИНА И ОСТАНАТИ СТУДЕНТИ ЗАПИШАНИ ПРЕД УЧЕБНАТА 2017 ГОДИНА

Потребни документи:
• Индекс со запишани предмети за летниот семестар од учебната 2021/2022 година;
• Образец за запишување на семестар (во образецот се запишуваат сите предметите кои студентот ќе ги запише во следниов семестар);
• Потврда за уплата на втора рата школарина;
• Потврда за уплатени 1500 денари за амортизација на основни средства;
• Уплати за презапишување на не положени предмети од летниот семестар во учебната 2020/2021 година, во висина од 410 денари за 1 ЕКТС кредит;

За запишување на летниот семестар во Iknow системот, потребно е студентот прво да го запише семестарот во табот „семестри“, а дури потоа во табот „предмети“ да ги избере предметите кои ќе ги запише. Рокот за внесување на овие податоци во Iknow системот е до 15.2.2022 година.
За сите информации, проблеми со системско пријавување и прашања, контактирајте нѐ на studentskiprasanja@fmu.ukim.edu.mk
Жиро сметките за уплата на сите трошоци се прикачени во прилог.

Уплатници ФМУ_60596_640.docx

Објавено на: 27 декември 2021

Заверка на зимски семестар и пријавување на испити за зимска испитна сесија, 2021/2022, за студентите од прв циклус студии

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ

ЗАВЕРКАТА НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР И ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ ЗА ЗИМСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА 2021/2022, ЌЕ СЕ ОДВИВА ПО СТУДИСКИ ГОДИНИ, ВО ПЕРИОДОТ ОД 11-ти ДО 14-ти ЈАНУАРИ 2022 ГОДИНА.

-       11.1.2022 – ДОСТАВУВАЊЕ ДОКУМЕНТИ ЗА СТУДЕНТИ ОД I ГОДИНА

-       12.1.2022 - ДОСТАВУВАЊЕ ДОКУМЕНТИ ЗА СТУДЕНТИ ОД II ГОДИНА

-       13.1.2022 - ДОСТАВУВАЊЕ ДОКУМЕНТИ ЗА СТУДЕНТИ ОД III ГОДИНА

-       14.1.2022 - ДОСТАВУВАЊЕ ДОКУМЕНТИ ЗА СТУДЕНТИ ОД IV ГОДИНА И ОСТАНАТИ СТУДЕНТИ ЗАПИШАНИ ПРЕД УЧЕБНАТА 2017 ГОДИНА

 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

- образец за заверка на семестар (се пишуваат СИТЕ предмети кои биле запишани во изминатиов зимски семестар)

- пријави за испити, уредно и целосно пополнети*

* Студентите ги пријавуваат испитите кои ги положиле преку колоквиуми во овој семестар и испитите кои ќе ги полагаат во оваа испитна сесија, а за кои оствариле право на потпис од предметниот професор.

**Ве молиме пријавите да бидат претходно пополнети, бидејќи нема да биде дозволено задржување во холот на факултетот, поради запазување на здравствените протоколи.

 

Електронското пријавување на испитите во Iknow системот ќе биде активно од 10-ти до 13-ти јануари 2022 и е задолжително за сите студенти.

 


Објавено на: 02 декември 2021

Свечен концерт на 6 декември во чест на Денот на Факултетот за музичка уметност – Скопје и одбележувањето на 55 години од неговото основање

Свечениот концерт во чест на Денот на Факултетот за музичка уметност – Скопје и одбележувањето на 55 години од неговото основање ќе се одржи на 6 декември во Фоајето на НУ Национална опера и балет на 6 декември (понеделник) со почеток во 20 часот.
Настапуваат студентите од класите на проф. м-р Марија Муратовска Наумовска, проф. д-р Драган Даутовски, проф. м-р Зорица Каракутовска, проф. м-р Нинослав Димов, проф. д-р Марија Ѓошевска, проф. д-р Горан Начевски, проф. м-р Весна Ѓиновска Илкова, проф. м-р Фросина Балова, проф. д-р Соња Здравкова-Џепароска, проф. д-р Искра Шукарова, вонр. проф. м-р Дарко Багески, вонр. проф. д-р Кристина Светиева, вонр. проф. м-р Сара Пројковска, доц. м-р Андријана Јаневска, м-р Бобан Ковачевски.

Влезот е слободен. Заради ограничениот број на седишта потребна е резервација на тел. 3134-345 во работни денови од 8 до 16 часот или на fmu@fmu.ukim.edu.mk заклучно со 6 декември 16 часот.


Настанот се одржува според протоколите предвидени со моменталната состојба предизвикана од пандемијата Ковид-19 за одржување настани, одобрени од Комисијата за заразни болести. Задолжително е носење на заштитна маска во затворен простор.
Ве молиме, почитувајте ги мерките за заштита.

(#1)