Објавено на: 03 февруари 2017

Заверка и запишување на семестар и пријавување на испити за студентите од втор циклус студии

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА СТУДЕНТИТЕ КОИ СТУДИРААТ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ, ЗАПИШАНИ ВО ОКТОМВРИ 2015/2016ГОДИНА

 

Се известуваат студентите од втор циклус студии дека заверката на зимскиот семестар и пријавувањето на испитите од зимскиот семестар ќе се врши во периодот од 20.2.- 22.2.2017 година, а полагањето на испитите ќе се реализира најдоцна до 15.3.2017 година.

По полагањето на испитите, а најдоцна до 20.3.2017, ќе се врши изапишување на летниот семестар.

 Потребни документи за заверка на зимскиот семестар и пријавување на испити:

-       индекс;

-       образец за заверка на семестар, со уплата за административна такса;

-       пријави за испити, со уплата за административна такса;

-       пополнет и потпишан образец за полагање на испит по главен предмет - „прилог кон пријава за испит“ (во прилог);

-       уплати за испитите:

                 6150 денари за полагање на испит по главен предмет

                 3075 денари (по предмет) за полагање на изборни предмети

-       испитите од зимскиот семестар задолжително треба да се пријават и во електронскиот сервис Iknow (www.iknow.ukim.edu.mk). Упатството за електронско пријавување на испити, ви го испраќаме во прилог.

 

Потребни документи за запишување на летниот семестар (до 20.3.2017):

-       индекс (со оценки од предметите од зимскиот семестар);

-       образец за запишување на семестар, со уплата за административна такса;

-       уплата за втора рата школарина, во висина од 36.900,00 денари.

 

Жиро сметка за уплата.docx прилог кон пријава за испит.doc УПАТСТВО ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ.docx

Објавено на: 02 февруари 2017

Заверка на зимскиот и запишување на летниот семестар во учебната 2016/2017 година

 СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ДЕКА ЗАВЕРКАТА НА ЗИМСКИОТ И ЗАПИШУВАЊЕТО НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ЌЕ СЕ ВРШИ ВО СЛЕДНИВЕ ТЕРМИНИ:

 •  06-07.02.2017 - ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОД I И II ГОДИНА
 •  08-09.02.2017 - ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОД III И IV ГОДИНА
 • 10.02.2017 – ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГО ЗАВРШИЛЕ ОСМИОТ СЕМЕСТАР, А ПРЕЗАПИШУВААТ ПРЕДМЕТИ.

  Потребни документи:

 • Индекс (со оценки од сите положени испити од последната сесија);
 • Образец за заверка на семестар, со уплата за административна такса (во образецот се запишуваат сите предмети кои се слушале во претходниот, зимски семестар);
 • Образец за запишување на семестар, со уплата за административна такса (во образецот се запишуваат предметите кои ќе се слушаат во летниот семестар);
 • Потврда за уплатена IIрата школарина6.150 денари за студентите од државна квота и 12.300 денари за студентите во приватна квота.
 • Потврда за уплатени 1500 денари за амортизација на основни средства;
 • Уплата за презапишување на неположени предмети од летниот семестар од учебната 2015/2016, во висина од 406 денари за еден кредит.

 
Жиро сметките за уплата може да ги видите во прилог на ова известување!

 

 Напомена:

Студентите имаат обврска пред да ги достават документите во одделението за студентски прашања, задолжително да ги запишат предметите и професорите кај кои ќе следат настава во летниот семестар и во електронскиот систем IKNOW.

 

Жиро сметки за уплата.docx ПРЕЗАПИШУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ.docx

Објавено на: 31 јануари 2017

Распоред на часови за летен семестар, учебна 2016/2017 година

Распоредот на часови за летниот семестар во учебната 2016/2017 година, е објавен во прилог.

Распоред на часови.docx

Објавено на: 09 јануари 2017

Пријавување за упис на втор циклус студии на Факултетот за музичка уметност - Скопје, во вториот уписен рок, учебна 2016/2017

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ КАНДИДАТИ ДЕКА ПРИЈАВУВАЊЕТО ЗА УПИС НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ, ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК, ЌЕ СЕ ВРШИ ОД 9-ти ДО 20-ти ЈАНУАРИ 2017 ГОДИНА.

Потребни документи за пријавување:

 • пријавен лист за запишување студенти, со уплата за административна такса од 50 денари (се купува во книжарници);
 • електронска пријава (испечатена од веб страната www.upisi.ukim.edu.mk);
 • диплома за завршен прв циклус студии;
 • кратка биографија;
 • потврда за активно познавање странски јазик;
 • изјава за предлог на ментор (во прилог);
 • препораки од наставни или научни работници (доколку кандидатот има);
 • список на стручни или научни трудови и примерок од нив (доколку кандидатот има);
 • документи за евентуални награди, признанија и други документи;
 • потврда за уплатени 50 евра во денарска противвредност.

Напомени:

!      Кандидатите кои не го завршиле првиот циклус студии на Факултетот за музичка уметност – Скопје, потребно е да достават и програма во која ке бидат наведени сите изведени композиции со кои ги полагале испитите по инструмент или соло –пеење во текот на студирањето, односно насловот на дипломската работа. Програмата потребно е да биде заверена со печат од Факултетот каде кандидатот ги завршил студиите;

!       Кандидатите со завршени прв циклус студии надвор од Република Македонија, задолжително мора да достават и Одлука за признавање на високообразовната квалификација стекната во странство, издадена од Министерство за образование и наука на Република Македонија и превод на македонски јазик од издадената Диплома.

 Сите заинтересираните кандидати задолжително мора да се најават во системот за електронско спроведување на уписи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ на следнава веб страна: www.upisi.ukim.edu.mk

 

Целиот Конкурс за запишување на студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, како и бројот на слободни места за запишување може да ги погледнете во прилог.

Конкурс - втор циклус студии.pdf 178_Slobodni_mesta_vtor_ciklus_II_upisen_rok_2016-2017.doc Изјава за предлог на ментор.doc

Објавено на: 30 декември 2016

*** НАЈНОВИ ИЗМЕНИ **** Зимска испитна сесија - Јануари 2017 година

Почитувани студенти,

термините за зимскиот испитен рок, во учебната 2016/2017 година, се објавени во прилог. 


Испитна сесија Јануари 2017..doc

Објавено на: 21 декември 2016

Испит од втор циклус студии - Бурхан Азизи

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 28.12.2016(среда), со почеток во 11:00 часот, ќе се одржи одбрана на испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКИ НАУКИ на студентот БУРХАН АЗИЗИ.

 

Комисија: 

Проф. д-р Викторија Коларовска Гмирја

Проф. м-р Снежана Димчевска

Вонр. проф. д-р Трена Јорданоска

                   

                   

 

Изготвил: Ана Поповиќ - Славковиќ


Објавено на: 21 декември 2016

Испит од втор циклус студии - Бобан Ковачевски

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 28.12.2016(среда), со почеток во 13:00 часот, ќе се одржи одбрана на испит од втор циклус студии од студиската програма по БАЛЕТСКА ПЕДАГОГИЈА на студентот БОБАН КОВАЧЕВСКИ.

 

Комисија: 

Вонр. проф. д-р Снежана Филиповска

Проф. д-р Викторија Коларовска Гмирја

Вонр. проф. д-р Соња Здравкова Џепароска

                   

                   

 

 

                   


Објавено на: 21 декември 2016

Испит од втор циклус студии - Бојан Лазаров

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 28.12.2016(среда), со почеток во 14:00 часот, ќе се одржи одбрана на испит од втор циклус студии од студиската програма по БАЛЕТСКА ПЕДАГОГИЈА на студентот БОЈАН ЛАЗАРОВ.

 

Комисија: 

Проф. м-р Кренаре Невзати

Проф. д-р Викторија Коларовска Гмирја

Вонр. проф. д-р Соња Здравкова Џепароска

                   

                   

 

 

                   

                   

 

 


Објавено на: 21 декември 2016

Пријавување на испити за зимска испитна сесија 2016/2017 година

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ДЕКА ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ ЗА ЗИМСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА 2017, ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 26.12.2016 - 29.12.2016 (од 10 – 14 часот).

Потребни документи:

 • Индекс;
 • Уредно и целосно пополнети пријави за испити со уплати за административни такси од 50 денари (студентите може да ги пријават само испитите за кои добиле потпис од предметниот професор);
 • Пополнет анкетен лист за секој наставен предмет кој се пријавува (анкетните листови може да се подигнат од одделението за студентски прашања).

 За студентите кои нема да ги пријават испитите во предвидениот рок, ќе се наплаќа казна за ненавремено пријавување на испити. 

НАПОМЕНА: Студентите имаат обврска пред доставувањето на пријавите, испитите да ги пријават и во електронскиот студентски сервис IKNOW и задолжително да ги внесат кодовите од електронски уплатените таксени марки и во пријавите и во IKNOW системот.

 

Во прилог на ова известување, може да ги погледнете и упатството за пријавување на испитите во Iknow системот и упатството за електронска наплата на административни таксени марки. 

УПАТСТВО ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ.docx УПАТСТВО ЗА ЕЛЕКТРОНСКА НАПЛАТА НА ТАКСЕНИ МАРКИ.docx

Објавено на: 15 декември 2016

Испит од втор циклус студии - Драгана Даутовска

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 22.12.2016(четврток), со почеток во 17:00 часот, ќе се одржи завршен испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА – ХОРСКО ДИРИГИРАЊЕ на студентката ДРАГАНА ДАУТОВСКА.

 

Комисија:  Проф. м-р Сашо Татарчевски

                   Проф. м-р Саша Николовски - Ѓумар

                   Вонр. проф. д-р Ивица Зориќ