Објавено на: 04 септември 2020

Упатство за пријавување на кандидати на прв циклус студии во вториот уписен рок

Пријавувањето на кандидатите се врши електронски, во роковите утврдени според Конкурсот на УКИМ, (втор уписен рок: 15 и 16.9.2020) со најавување на iknow системот, а потоа со испраќање на електронска пошта на следниот e-mail:
upisi-fmu@ukim.edu.mk

Во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување.

Во прилог на приjавата, треба да се прикачат (во Attach File) скенирани следниве документи:
1. пријава за запишување (образец А1), се купува во книжари
2. електронска пријава (од iKnow-системот)
3. оригинални свидетелства од сите класови
4. документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование)
5. извод од матичната книга на родените
6. доказ за државјанство на РСМ (уверение или решение)
7. потврда за уплатa:
 
- Административната такса во износ од 50,00 денари
(Образец ПП 50:Назив на примачот: Трезорска сметка Скопје; Банка на примачот: НБРСМ; Трансакциска сметка 100-0000000-630-95; Уплатна сметка 840-ХХХ03161; Конто 722313 00)

- 1000 денари на жиро-сметката на факултетот (Образец ПП 50: Назив на примачот: Буџет на РСМ, УКИМ- Факултет за музичка уметност-Скопје; Банка на примачот: НБРСМ; Трансакциска сметка 100-0000000-630-95; Сметка на буџетски корисник - единка корисник: 1600104332 788 16 Приходна шифра и програма 723013 41) 

 

8. За приемните испити по инструмент, заедно со целосната скенирана документација, кандидатите задолжително да испратат и линк од видео снимка прикачена на YOUTUBE каналот, на e-адресата:

upisi-fmu@ukim.edu.mk

Кандидатите задолжително ќе добијат автоматска потврда дека електронската пошта е примена.


Објавено на: 03 септември 2020

Известување во врска со приемните испити 2020/2021

Почитувани кандидати,


Во продолжение може да ги погледнете резултатите од приемните испити одржани денес, 03.09.2020 година.

Со почит,
Одделение за студентски прашања
ФМУ-Скопје

РАНГ ЛИСТА НА КАНДИДАТИ балет- современ- за објава.docx РАНГ ЛИСТА НА КАНДИДАТИ МТП СОЛФЕЖ-за објава.docx РАНГ ЛИСТА НА КАНДИДАТИ СОЛФЕЖ ВИ ОДДЕЛИ за објава.docx

Објавено на: 02 септември 2020

Известување во врска со приемните испити 2020/2021

Почитувани кандидати,

Во продолжение може да ги погледнете ранг листите од приемните испити одржани денес, 02.09.2020 година.

Исто така ве известуваме дека приемниот испит по Солфеж за сите кандидати од Вокално инструменталните оддели кои што го положиле приемниот испит по инструмент, ќе се одржи утре, на 03.09.2020 година и тоа во 09.00 часот - Диктат, во 10.00 - Устен дел, а за кандидатите од студиската програма за Музичка теорија и педагогија, приемниот испит останува според постоечкиот распоред, на 03.09.2020 во 09.00 часот - Диктат, во 11.00 - Устен дел, со физичко присуство во просториите на ФМУ-Скопје.

Уште еднаш напоменуваме дека е задолжително носење на документ за идентификација и заштитни маски.

Со почит,
Одделение за студентски прашања, ФМУ-Скопје

РАНГ ЛИСТА НА КАНДИДАТИ балет класичен БЕЗ имиња.docx РАНГ ЛИСТА НА КАНДИДАТИ гуд. инстр. и гитара БЕЗ имиња.docx РАНГ ЛИСТА НА КАНДИДАТИ Дув. удир. соло пеење со поени од инструмент БЕЗ имиња.docx РАНГ ЛИСТА НА КАНДИДАТИ МТП БЕЗ имиња.docx РАНГ ЛИСТА НА КАНДИДАТИ пијано и хармоника БЕЗ имиња.docx

Објавено на: 30 јули 2020

Известување за начинот на изведување на испитите во септемвриската испитна сесија

Почитувани колеги и студенти,

Во прилог можете да го видите распоредот на испити во септемвриската испитна сесија. Начинот на изведување на испитите е соодветно ист како и претходно во јунската испитна сесија и важат веќе објавените известувања:

http://fmu.ukim.edu.mk/mk/Home/News/60448/Izvestuvanja-za-nachinot-na-izveduvanje-na-ispitite-od-prv-ciklus-studii-vo-junskata-ispitna-sesija

СептемвриИспитнаСесија 15092020.pdf

Објавено на: 12 јуни 2020

Известување за наставата по хармонија

Почитувани студенти,

По барање на проф. Живоин Глишиќ, закажаната настава од 15.06 до 30.06.2020 година со физичко присуство на предметите Хармонија 2, Хармонија 4 и Теорија на музиката со хармонија 4 (Популарни жанрови) на ФМУ - Скопје се откажува.

За начинот на кој што професорот ќе ја изведе наставата, ќе ве информираме дополнително.

ФМУ – Скопје


Објавено на: 10 јуни 2020

Заверка на летниот семестар и пријавување на испитите од јунската испитна сесија 2019/20

Почитувани студенти,

Во тек е заверката на летниот семестар и пријавувањето на испитите во јунската испитна сесија, која ќе трае од 15 јуни до 15 јули 2020 година. Пријавувањето на испитите се врши исклучиво во системот iKnow.

Системот iKnow е отворен за пријавување на испитите од вторник, 9.6.2020, до недела, 14.06.2020 година до 23:59 часот.

За сите прашања поврзани со заверката на семестарот и пријавувањето на испитите контактирајте го Одделението за студентски прашања – ФМУ.

Во прилог е распоредот за јунската испитна сесија.

JuniIspitnaSesija FMU 2020.pdf

Објавено на: 10 јуни 2020

Известувања за начинот на изведување на испитите од прв циклус студии во јунската испитна сесија
Почитувани колеги и студенти,
во прилог можете да го видите распоредот на испити во јунската испитна сесија и известувањата за начинот на изведување на испитите од прв циклус студии во јунската испитна сесија.
Известување за МТП.pdf Известување за ВИ.pdf Известување за дипломски испити МТП и ВИ.pdf JuniIspitnaSesija FMU 2020.pdf

Објавено на: 10 јуни 2020

Протокол за изведување на испити со физичко присуство од Министерството за образование и наука
Почитувани колеги и студенти,
во прилог можете да го видите протоколот за изведување на испити со физичко присуство од Министерството за образование и наука.
Protokol_visoko.pdf

Објавено на: 29 мај 2020

Известување за јунската испитна сесија 2019/20

Почитувани колеги и студенти,

во прилог можете да го видите известувањето во врска со јунската испитна сесија 2019/20.

Известување за jунската сесија.pdf

Објавено на: 29 мај 2020

Одговор на писмото објавено на fakulteti.mk во име на студентското собрание на ФМУ - Скопје

Во прилог е одговор на писмото објавено на fakulteti.mk во име на студентското собрание на ФМУ - Скопје.

ОдговорФСС.pdf