Објавено на: 28 септември 2018

Запишување на примените кандидати пријавени во третиот уписен рок во учебната 2018/2019 година, во I година на Факултетот за музичка уметност - Скопје

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ОД ТРЕТИОТ УПИСЕН РОК, ВО УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

Запишувањето на примените кандидати, пријавени во третиот уписен рок во учебната 2018/2019 година, ќе се врши на 1-ви октомври, 2018 година.

 Потребни документи:

 • Индекс и студентска легитимација (уредно пополнети со целосни податоци);
 • Образец за запишување на семестар, со уплата за административна такса од 50 денари (се купува во книжарници);
 • Образец за потребите на Завод за статистика - ШВ.20 (се купува во книжарници);
 • Три фотографии (две фотографии со димензии 3,5*4,5 и една со димензии 2*3);
 • Потврда за уплатена прва рата школарина

-       6150,оо денари (100 евра), за студентите запишани во државна квота;

-       12.300,оо денари (200 евра), за студентите запишани со кофинансирање на студиите;

 • Потврда за уплатени 1500 денари за амортизација;
 • Потврда за уплатени 500 денари за студиска програма;
 • Потврда за уплaтени 300 денари за библиотечен фонд;
 • Потврда за уплатени 750 денари за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј", на следнава жиро сметка:

-       цел на дознака: ИКСА на УКИМ - Факултет за музичка уметност

-       жиро сметка: 100000000063095

-       депонент: НБРМ

-       сметка на буџетски корисник: 1600103689 788 18

-       приходна шифра 723012, програма 41.

 Жиро сметките за уплата на сите трошоци за студирање може да ги погледнете во прилог на ова соопштение. 

Уплатници_42371_362.docx

Објавено на: 28 септември 2018

Прв академски час и доделување на индексите на новата генерација запишани студенти на Факултетот за музичка уметност - Скопје

Почитувани студенти,

ве известуваме дека на 1.10.2018 (понеделник) со почеток во 11:00 часот, во Концертната сала на Факултетот за музичка уметност – Скопје ќе се одржи прв академски час за прием на новата генерација запишани студенти на Факултетот, во учебната 2018/2019 година.

Во рамки на првиот академски час ќе се одржи Свечен концерт и доделување на индексите на идните студенти.

                       

 *Присуството  е задолжително!


Објавено на: 27 септември 2018

КОНКУРС ЗА ПОВРАТ НА СРЕДСТВА ЗА КУПЕН МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА УЧЕБНАТА/АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА

Почитувани студенти, 


ве информираме дека на веб страната на  Министерството за образование и наука е објавен Конкурс за поврат на средства за купен музички инструмент за учебната 2018/2019 година. 

Целиот Конкурс и сите поврзани информации може да ги погледнете на следниов линк: 

 


Објавено на: 25 септември 2018

Променет распоред со точна саатница за приемниот испит по солфеж за кандидатите пријавени во третиот уписен рок во учебната 2018/2019 година

Се известуваат сите кандидати пријавени за упис во прва година на Факултетот за музичка уметност - Скопје, во третиот уписен рок, дека распоредот за приемните испити е објавен во прилог.

Приемни испити, трет уписен рок!.docx

Објавено на: 25 септември 2018

Листа на изборни наставни предмети за учебната 2018/2019 година

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СИТЕ СТУДЕНТИ ДЕКА ЛИСТАТА НА ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА И УНИВЕРЗИТЕТСКАТА ЛИСТА НА СЛОБОДНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ МОЖЕ ДА СЕ ПОГЛЕДНАТ ВО ПРИЛОГ. 

ЛИСТИТЕ НА СЛОБОДНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД СИТЕ ЕДИНИЦИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СО ОБЈАВЕНИ НА СЛЕДНИОВ ЛИНК: http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=158&glavno=40  

Изборни предмети 2018-2019.docx Изборни предмети од ФМУ од Универзитетската листа.pdf

Објавено на: 25 септември 2018

Промена на термините за запишување на зимски семестар во учебната 2018/2019 година за студентите од II, III, IV година и студентите кои го завршиле осмиот семестар

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД II, III И IV СТУДИСКА ГОДИНА И СТУДЕНТИТЕ СО ЗАВРШЕН ОСМИ СЕМЕСТАР

 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ДЕКА ЗАПИШУВАЊЕТО НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 27.9.2018 - 2.10.2018 ГОДИНА.

Потребни документи за запишување:

-             Индекс со сите оценки од положените испити;

-             Образец за запишување на семестар, со уплата за административна такса од 50 денари;

-             Образец ШВ.20 за Завод за статистика;

-             Потврда за уплатена прва рата школарина:

 •     6150,оо денари (100 евра), за студентите запишани во државна квота,
 •     12.300,оо денари (200 евра), за студентите запишани со кофинансирање на студиите.

-             Потврда за уплатени 1500 денари за амортизација;

-             Потврда за уплатени 300 денари за библиотечен фонд;

-             Уплата за презапишување на не положени предмети од зимскиот семестар од учебната 2017/2018, во висина од 406,00 денари за еден кредит;

-             Потврда за уплатени 750 денари за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј", со назнака ИКСА на УКИМ - Факултет за музичка уметност.

 

НАСТАВАТА ЗА СИТЕ СТУДЕНТИ ЌЕ ЗАПОЧНЕ НА 1-ви ОКТОМВРИ 2018 ГОДИНА!

ЛИСТИТЕ СО ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ СЕ ОБЈАВЕНИ НА ОГЛАСНИТЕ ТАБЛИ НА ФАКУЛТЕТОТ И НА СЛЕДНИОВ ЛИНК: http://fmu.ukim.edu.mk/mk/Home/News/42376/Lista-na-izborni-nastavni-predmeti-za-uchebnata-2018-2019-godina 

 

Напомена: Сите студенти задолжително треба да го запишат зимскиот семестар од учебната 2018/2019 година и во електронскиот студентски сервис Iknow.

 

Во прилог на ова известување може да ги погледнете жиро сметките за уплата и упатството за електронско запишување на зимскиот семестар во Iknow системот. 

Жиро сметки за уплата.docx Упатство за Iknow.docx

Објавено на: 24 септември 2018

Пријавување на кандидати за упис на Факултетот за музичка уметност - Скопје, во третиот уписен рок во учебната 2018/2019

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ, ПОЛАГАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ, ВО ТРЕТИОТ УПИСЕН РОК, ВО УЧЕБНАТА 2018/2019

 

 • ПРИЈАВУВАЊЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ВО ТРЕТИОТ УПИСЕН РОК ЌЕ СЕ ВРШИ НА 25-ти СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА
 • ПОЛАГАЊЕТО НА ПРИЕМНИТЕ ИСПИТИ ЌЕ СЕ ОДРЖИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 26-ти СЕПТЕМВРИ ДО 1-ви ОКТОМВРИ 2018, А ТОЧНИОТ РАСПОРЕД ЌЕ БИДЕ ОБЈАВЕН НА 25-ти СЕПТЕМВРИ
 • ЗАПИШУВАЊЕТО НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЌЕ СЕ ВРШИ НА 1-ви ОКТОМВРИ 2018 ГОДИНА

 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ:

 • пријавен лист за запишување на студенти во прва година, со уплата за административна таксаод 50 денари (образец А1, се купува во книжарници);
 • испечатени електронски пријави од IKnow системот (интерен и универзитетски пријавен лист);
 • оригинални свидетелства и копии од сите класови;
 • документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование и копија);
 • доказ за државјанство на РМ (уверение или решение);
 • извод од матична книга на родени;
 • изјава за национална припадност (по потреба);
 • потврда за уплата на приемни испити (уплатница може да добиете во одделението за студентски прашања)

-      500 денари на жиро – сметката на факултетот, за студиски програми за кои се врши проверка на знаењата и умеењата по еден предмет,

-      1000 денари на жиро – сметката на факултетот, за студиски програми за кои се врши проверка на знаењата и умеењата по повеќе предмети.

 

Забелешки:

Кандидатите кои биле пријавени во првиот или вториот уписен рок, за полагање на приемните испити уплаќаат само 500 денари.

Бидејќи пријавувањето се врши и со оригинални документи, се препорачува кандидатите претходно да направат преписи од документите за свои потреби и да ги заверат на нотар.

СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА УПИС НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ, ВО УЧЕБНАТА 2018/2019ГОДИНА, ЗАДОЛЖИТЕЛНО МОРА ДА СЕ НАЈАВАТ ВО СИСТЕМОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО СПРОВЕДУВАЊЕ УПИСИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - www.upisi.iknow.ukim.mk

                                 

 

Жиро сметкa за уплата на приемни испити.doc Број на слободни места за трет уписен рок!.doc

Објавено на: 21 септември 2018

Запишување на примените кандидати пријавени во вториот уписен рок во учебната 2018/2019 година, во I година на Факултетот за музичка уметност - Скопје

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ОД ВТОРИОТ УПИСЕН РОК, ВО УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

Запишувањето на примените кандидати, пријавени во вториот уписен рок во учебната 2018/2019 година, ќе се врши на 24-ти септември, 2018 година.

 Потребни документи:

 • Индекс и студентска легитимација (уредно пополнети со целосни податоци);
 • Образец за запишување на семестар, со уплата за административна такса од 50 денари (се купува во книжарници);
 • Образец за потребите на Завод за статистика - ШВ.20 (се купува во книжарници);
 • Три фотографии (две фотографии со димензии 3,5*4,5 и една со димензии 2*3);
 • Потврда за уплатена прва рата школарина

-       6150,оо денари (100 евра), за студентите запишани во државна квота;

-       12.300,оо денари (200 евра), за студентите запишани со кофинансирање на студиите;

 • Потврда за уплатени 1500 денари за амортизација;
 • Потврда за уплатени 500 денари за студиска програма;
 • Потврда за уплaтени 300 денари за библиотечен фонд;
 • Потврда за уплатени 750 денари за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј", на следнава жиро сметка:

-       цел на дознака: ИКСА на УКИМ - Факултет за музичка уметност

-       жиро сметка: 100000000063095

-       депонент: НБРМ

-       сметка на буџетски корисник: 1600103689 788 18

-       приходна шифра 723012, програма 41.

 Жиро сметките за уплата на сите трошоци за студирање може да ги погледнете во прилог на ова соопштение. 

 

Уплатници.docx

Објавено на: 17 септември 2018

Дополнет распоред со саатница за приемниот испит по солфеж за кандидатите пријавени во вториот уписен рок

Распоредот за приемните испити за кандидатите пријавени за упис на прв циклус студии, во вториот уписен рок, заедно со точно утврдената саатница за полагање на приемниот испит по предметот солфеж може да се погледне во прилог на ова известување.

Приемни испити, втор уписен рок!.docx

Објавено на: 14 септември 2018

Распоред на приемни испити за кандидатите пријавени во вториот уписен рок

 

Се известуваат сите кандидати за упис на прв циклус студии, пријавени во вториот уписен рок во учебната 2018/2019 година, дека распоредот на приемните испити е поставен во прилог.

Приемни испити, втор уписен рок.docx