Универзитет 'Св.Кирил и Методиј' во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

д-р Соња Здравкова Џепароска

Вонреден професор

д-р Соња Здравкова Џепароска

Историја и анализа на модерен и современ танц, Карактерни игри, Теорија на изведбата, Сценски движења, Историја на класичен балет

email: z.djeparoska@gmail.com

Образование

 -         1988-1993 - студии на ГИТИС (Државен Институт за Театарска Уметнoст) - отсек балетска педагогија со кореографија, доделено звање „Магистар по убави уметности“

 -         1999-2003 магистерски студии на отсекот по театрологија, ФДУ, магистерска тема „Драматургија на класично балетско творештво“,  научна степен „Мaгистер по театролошки науки“

 -         2008-2010 докторски студии на ФДУ, тема „Аспекти на перформативната кинестетика“ - научен степен „Доктор по театролошки науки“

 

Професионални ангажмани:

-  1992 -2010 редовно вработена во МБУЦ „Илија Николовски -Луј“

-  1997-2000 надворешен соработник на експерименталната едукативна програма Пекснас

-  1998 - надворешен соработник на културните рубрики на „Пулс“, „Културен живот“,„ Дневник“, „Нова Македонија“, „Блесок“; „Музика“, „Образование“ (Бугарија); „Орхестра“ (Србија) и др.

- 2010 доцент по група предмети на катедрата за Балетска педагогија при ФМУ, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

-2015 вонреден професор по група предмети на катедрата за Балетска педагогија при ФМУ, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

 

Автор на книгите

 •  Карактерни игри . 1998. Скопје : Магнат;
 • Дискурси на танцовата уметност на ХХ век. 2001. Скопје:Југореклам
 • Балетска драматургија. 2003.Скопје:ФДУ
 • Историја и теорија на балетската уметност. 2006. Скопје: МИ-АН
 • Аспекти на перформативната кинестетика. 2011. Скопје:Југореклам

 

Коавторство:

 • Автор на балетскиот дел од CD-romot . Театарот на македонска почва.2002 Скопје : ФДУ
 • Автор на балетскиот дел на Мијановата општа и македонска енциклопедија. 2006. Скопје :МИ-АН
 • Дел од истражувачкиот тим на книгата Театарот на почвата на Македонија ХХ век .2007. Скопје: МАНУ
 • Автор на балетскиот дел на енциклопедијата Музика, опера, балет. 2009. Скопје: МИ-АН

 

Учество во научно-истражувачки проекти:

 •  „Театарот на македонска почва“, ФДУ, Скопје, 2002-2003
 • „Македонскиот театар во контекст на балканската театарска сфера“, Театролошки институт, ФДУ, Скопје 2003-2006
 • „Историјата на културата во Македонија “, темат „Театарот на почва на Македонија“, МАНУ, 2004-2007
 • „Екстракуликуларни активности во училишта со мешан етнички состав“, Европска агенција за реконструкција и развој, 2004-2006
 • Номад Академија реализаирана од Локомотива од Македонија; Фичо Балет,Словенија; Brain Store Project, Бугарија; STATION Service for Contemporary Dance, Србија; Tala Dance Center, Хрватска и Tanzelarija, Босна и Херцеговина, 2008-2010
 • „Македонско-хрватски врски“ ФДУ и Филозофскиот фаkултет од Загреб, Хрватска, 2010-2012
 •  Platform. East European Performing Arts Dictionary“,  мрежа на институции централна и јужна Европа, 2013 -2016
 • „ Македонско слоловенечки театарски врски(од 1990 до денес) “-  AGRFT, Љубљана и ФДУ, Скопје, 2016-2018

 

Публикувани текстови и истражувања:

 •  „Жанровска структура на македонското балетско творештво“ во Прилози за историјата на македонскиот театар , Прилеп: Театролошка библиотека, 2000
 • „Аспекти на балетското образование“ во Основното музичко образование и националната музичка култура: Состојба и Перспективи, Скопје: Факултет за музичка уметност, Филозофски факултет и Институт за педагогија,2001
 • „Балетното обучение в Република Македония“ во Образование, София: Образование,2005
 • "Interkulturalisam and Dance" in Intercultural theatre Skopje: Faculty of Dramatic art,2005
 • "Building cultural identity through theatrical dance form" in Theatre and Identity Skopje:Faculty of Dramatic art,2006
 • „Македонскиот фолклор во делата на балканските кореографи“ воМакедонски театар:балкански контекст, Скопје: ФДУ,2007
 • „Мултимедијални танцови жанрови“ во Театарот на почвата на Македонија ХХ век,  Скопје: МАНУ,2007
 • „Формирање и развој на современиот танцов театар “во Театарот на почвата на Македонија ХХ век, Скопје: МАНУ, 2007
 • „From  Meta-Cultural to the personal“ in The Art of Dance, ICC:Skopje, 2008
 • „Современата македонската музика во корелација со современите македонски танцови текови“ во  Музика,Скопје:СОКОМ, 2010
 • „Местото на хрватската кореографија во развојот на македонскиот танц“ во Makedonsko-hrvatske knjizevne, jezicne i kulturne veze , Rijeka:Filozofski fakultet,2011
 • „Македонските танцови идентификациски кодови“ во Спектар,  Скопје: Институт за македонска литература,2011
 • "Different Dance Educational Methods" in How do public presentations affect Perceptions and Practices of music and dance? Izmir:ICTM& Ege University,2011
 • „Methods of Dance Education “ in Descover dance, Lisbon: HTML,2012
 • "Културната политика толкувана преку хрватско-македонските релации" во Кревко театарско паметење, ФДУ:Скопје, 2013
 • “Влијанието на општествениот контекст врз развој на танцовите обрасци преку примерот на кадрилот” во зборникот Кревко театарско паметење , Скопје:ФДУ, 2013
 • “Една историска конструкција за развој на современата танцова сцена во Македонија” во Regionalni elektronski časopis za medije i kulturu (21.05.2013 )
 • „Identity Memory Constructs – Transition of Dance Body Idioms“ – Culture, Skopje: МIAN, 2013
 • “Culture, Boundaries and their Implementation in the Field of Dance", Skopje:ICTM, 2014
 • “Улогата на руската кореографија во конституирањето и развојот на македонскиот балет“ во зборникот Руско-македонско јазични, литературни и културни врски, Филолошки факултет, 2014
 • (Пост)модернизација на македонскиот танцов контест во списанието Арс Академика, ФМУ,ФДУ, 2014
 • „Narrativization of Macedonian tradicional dances “ in Dance, Narratives, Heritage ed. Elsie Ivancich Dunin, Zagreb: ICTM Study Group on Etnchoreology, Institute of Etnology and Folklore Research, 2015
 • “Популарната музика во танцовиот медиум на примерот на Македонија”, зборник трудови Традиција као инспирација, Академија уметности, Бања Лука, 2015
 • "The Russia-Serbia-Macedonia Route: Intercultural Communications in the book BEYOND THE EAST–WEST DIVIDE Balkan music and its poles of attraction, Belgrade: Institute of Musicology, Serbian Academy of Sciences and Arts (SASA)Department of Fine Arts and Music SASA, 2015
 • „Високото балетско образование како основа за квалитетна уметничка продукција“ во Ars Akadeikca бр 3, Скопје : ФМУ,ФДУ,2015
 • “National Theatre: Characteristics, Influences,Distinguishing Features”во книгата „Platform East Europian Performing Arts Companion“ Lubin/Warsawa, Adam Mickiewicz InstituteCentre for Culture in Lublin, Institute of Arts of the Polish Academy of Sciences, 2016
 • “Перформативниот капацитет на танцовото тело” во Ars Acadeica, бр 4, Скопје : ФМУ,ФДУ,2016
 • „High School Graduation Quadrille – a Contemporary Dance Ritual“ in Muth, Ritual, Post-1989 Audiovisual Ethnographies Blagoevgrad:University Publishing Hause “Neofit Rilski”,2016
 • „The Work of Russian Choreographers in Macedonia. Preserving the Ballet Legacy” in Stephanos , Moscow: Philological faculty of Lomonosov, Russia, 2017

 Учество на симпозиуми, конгреси и конференции:

 • Cимпозиум „Прилози за историјата на македонскиот театар“ Македонски театарски фестивал „Војдан Чернодрински“, Прилеп, 2000
 • Конгрес "Dance today", UNESCO, Skopje: 2003
 • Конгрес „Чехов и ние“, Македонски театарски фестивал „Војдан Чернодрински“, Прилеп, 2004
 • Симпозиум „80 години театарски и музички живот во Штип“, Центар за култура „Ацо Шопов“, Штип, 2004
 • Конференција "Intercultural theatre" , Faculty of Dramatic art, Skopje, 2005
 • Конференција "Theatre and Identity" , Faculty of Dramatic art: Skopje, 2006
 • Конференција "The Balkan peninsula as a Musical Crossroad",  ICTM  SOKOM,Струга, 2008
 • Симпозиум How do public presentations affect Perceptions and Practices of music and dance? ICTM Study group on Music and Dance in Southeastern Europe, Izmir, Turkey, 2009
 • Третиод симпозиум „Хрватско-македонски книжевни, јазични и културни врски“ Филозофскиот факутет во Ријека,  Хрватска, 2011
 • Mеѓународен научен симпозиум „Македонскиот идентитет: литература, јазик, историја, култура“  ,  Институтот за македонска литература при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, 2011
 • Интернационалната конференција за танц која се одржува од FMH универзитетот Лисабон, Португалија, 2011
 • Трет меѓународен симпозиумот ICTM Study group on Music and Dance in Southeastern, Берово, 2012
 • Научна трибина на  Театарски фестивал „Војдан Чернодриниски“ под наслов „Театарот и новите форми “, Прилеп 2012
 • Меѓународна конференцијата посветена на - „Изведувачките уметности, мобилноста, излевањето и прекуграничната соработка во Србија и Македонија“,  Локомотива, Скопје и Пер Артс од Нови Сад, 2012
 • V Македонско- Руска научна конференција Филолошкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“,  Охрид, 2012
 • Bеyond the East-West Divide:Rethinking Balkan Music`s Poles of AttractionСрпската академија на науки и уметности,  Белград, Србија, 2013
 • Меѓународна конференција Sveucilište„Jurija Dobrila“ ,Пула,2013
 • „Етномузикологија, композиција и педагогија“ организарана од Академијата за музика на Универзитетот во Бања Лука, БиХ,2014
 • “Dance and narratives”  ICTM, Корчула, Хрватска, 2014
 • „Медиуми – теорија и практика“, ЦККС, Скопје, 2014
 • ”Popular culture: Reading from below”, МАНУ, Скопје, 2014
 • “Nationalism in Music in the Totalitarian State” Унгарска академија за науки и уметности, Будимпешта, Унгарија, 2015
 • „Музичкото наследство на социјалистичките држави: Ревидирање на наративите во повоениот период“Српска академија на науки и уметности, Белград,2015
 • „Socialism on the bench “, Универзитет „Јуриј Добрил“ Пула, Хрватска,2015
 • Петти меѓународен симпозиум на студиската група на ICTM  за музика и танц на југо-источна Европа одржано  Благоевград, Бугарија,2016
 • Шеста меѓународна конференција за танц и изведувачки уметности одржан Њујорк универзитет, Њујорк, САД,2016
 • Прв симпозиум на студиската група на ICTM за Музика и танц на словенските народи , Словенечка академија на науки и уметности, Љубљана, Словенија,2016
 •  „Современите предизвици на перформативноста“ Факултет за драмски уметности, Скопје,2016
 • „Едукација, традиција, современи тенденции“ ФМУ, Skopje,2016
 • VII Македонско-руска научна конференцијa,  Филолошкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“,  Скопје, 2017
 • „Музиката и поединецот“, СМЕ, Струга,2017
 • “The Future of Music History”  Српска академија на науки и уметности, Белград,2017
 • XIX Меѓународен симпозиум „Традицијата и современоста во фолклорот на балканските народи“ Институт за фолклор „Марко Цепенков“, Скопје, 2017

 

Награди:

 Државна награда„Гоце Делчев“ 2003 год за колективен проект ЦД ром „Театарот на македонска почва“ .

„The Work of Russian Choreographers in Macedonia. Preserving the Ballet Legacy” in Stephanos , Moscow: Philological faculty of Lomonosov

Огласна табла

Известување за предавање

30/05/2018

Документ: alumni_predavadanje_UKIM-2018.pdf
Во прилог Покана/известување за предавање кое ќе се одржи на 4 Јуни 2018 година, со почеток во 11 часот, во свечената сала во Ректоратот.
 

На 4 јуни 2018 (понеделник), м-р Томислав Чокревски, докторант на Институтот за право, технологија и општество при Универзитетот во Тилбург (Холандија) ќе одржи предавање под наслов:

 

 

Пребришани умови, испрани мозоци

 

Манипулација, индоктринација,  лажни вести и современ популизам: правото на слободна мисла во

невро-технолошката, пост-фактичка ера

 

 

Предавањето ќе се одржи во свечената сала на Ректоратот на УКИМ, со почеток во 11:00 часот. Чест ни е да ве поканиме да присуствувате на настанот со кој започнува претставувањето на алумните на УКИМ пред академската заедница.

Со овој настан започнува претставувањето на алумните на УКИМ пред академската заедница.
 
 
 
Ректорат
 
<< Затвори

Промоција на прирачник на ФМУ - Скопје

17/05/2018

Во соработка со Факултетот за Музичка Уметност – УКИМ, катедрата за балетска педагогија-современ танц и вонр.проф. д-р. Искра Шукарова, Центарот за Даунов Синдром организира промоција на прирачникот кој е подготвен како дел од проектот И јас сакам да бидам балерина, поддржан од ЕУ и УНИЦЕФ. Оваа соработка е исто дел од проектот Номад то Номад на НВО- Номад Танц Академија Македонија.

Промоцијата ќе се одржи во концертната сала на ФМУ на 17. 05. 2018 во 15 часот.

<< Затвори

Одржана традиционалната манифестација „Отворен ден, запознајте го УКИМ“

07/05/2018

Традиционалната манифестација „Отворен ден, запознајте го УКИМ“ се одржa во саботата, 5.5.2018 година, на Кампусот на техничките факултети (МФС, ФЕИТ, ФИНКИ, ТМФ) каде беа сместени штандовите на факултетите.

Манифестација беше  наменета за средношколците од сите училишта во Република Македонија, но и за оние кои сакаат да дознаат нешто повеќе за програмите на сите циклуси на УКИМ.

Посетителите имаа можност непосредно во разговор со наставниот кадар и студентите да се запознаат со дејноста на најстарата високообразовна институција во државата, нејзината долга традиција, мисија и визија.

Се свој штанд се претстави и Факултетот за музичка уметност – Скопје, а нашите студенти, се погрижија за реализација на забавниот дел од овој настан.

<< Затвори

Редослед за главната аудиција за солисти со оркестарот на Македонската филхармонија

04/05/2018

Редослед за главната аудиција

за солисти со оркестарот на Македонската филхармонија

 

10:00 ч.

 

 1. Ангел Спировски (оркестарско диригирање)
 • Џ. Росини: Увертита „Севилски берберин“

 

10:10 ч.

 

 1. Ивана Јанаќиева (пијано)
 • М.Равел: Концерт за пијано и оркестар G-dur, I став

 

 1. Зоран Станишиќ (пијано)
 • С.Рахмањинов: Концерт за пијано и оркестар бр.1 оп.1,  I став

 

 1. Тоше Темелков (пијано)
 • С.Рахмањинов: Концерт за пијано и оркестар бр.2 оп.18, I став

 

 1. Артемида Ќари (пијано)
 • Д.Шостакович: Концерт за пијано и оркестар бр.2 оп.102 F-dur, I став

 

10:50 ч.

 

 1. Никола Мицевски (кларинет)
 • К. Росе-На тема од К. М. Вебер: Фантазија и рондо

 

 1. Ѓорѓи Димитров и Бојан Лушкоски (дуо кларинети)
 • Ф. Крамер: Концерт за два кларинета

 

 1. Стефан Неделковски (саксофон)
 • Д. Мијо: Скарамуш

 

 1. Филип Каревски (фагот)
 • Ф. Данци: Концерт за фагот Еф-дур

 

 1. Благоја Василевски (хорна)
 • Р. Штраус: Концерт Бр. 1, I став  

 

 1. Антонио Весковски (удирачки инструменти)
 • Н. Рoсауро: Концерт за маримба, I став

 

 

 

11:45 ч.

 

 1. Александра Чуруковска (контрабас)
 • С. Кусевицки: Концерт за контрабас и оркестар, I став  

 

 1. Илза Бафтиари (виола)
 • Ц. Форсајт: Концерт за виола и оркестар, I став

 

 1. Eни Вучидолова (виолина)
 • А. Дворжак: Концерт за виолина и оркестар, I став

 

 

 

Декан

проф. м-р Зоран Пехчевски

<< Затвори

ОТВОРЕН ДЕН НА УКИМ

02/05/2018

Отворен ден на УКИМ на 5.5.2018 година од 10 до 17 часот на Кампусот на техничките факултети (МФС, ФЕИТ, ФИНКИ, ТМФ). ПОВЕЛЕТЕ!!!

<< Затвори

Одржана промоција на каталогот за мелограмите од легатот на истакнатиот македонски фолклорист Васил Хаџиманов

23/04/2018

На 18.4.2018 година, на Факултетот за музичка уметност во Скопје, во присуство на министерот за култура, г-дин Алаѓозовски, пратеници од Собранието на РМ, претставници на МАНУ, други институции и стручната јавност,  беше промовиран каталогот на дигитализираните мелограми од легатот на истакнатиот македонски фолклорист Васил Хаџиманов, кој го изработија студентите на програмата од вториот циклус студии за музички науки при ФМУ-Скопје, Николче Витковски и Цветанчо Николоски, под менторство на проф. д-р Димитрије Бужаровски.

На свеченоста, каталогот им беше предаден на претставниците на Македонската академија на науките и уметностите, каде се наоѓа овој легат. Во овој каталог се попишани 10.166 мелограми, кои се дел од обемниот легат на Васил Хаџиманов што се наоѓа во архивот на МАНУ. Со попишувањето на мелограмите се прави уште еден важен исчекор во содржината на легатот и брзото и лесно пребарување, посебно имајќи ја предвид неговата обемност.

Овој настан, исто како и попишувањето на комплетната содржина на легатот е од посебно значење за заштитата на македонското духовно културно наследство, е дел од посветената работа на  „Архивот Бужаровски“ (BuzAr), каде што каталогот ќе биде примарно депониран.

Поводот за попишувањето на мелограмите произлезе од работата врз колекцијата на носачи на звук (ленти и касети) од истакнатиот македонски фолклорист Кирил Пенушлиски, која е дигитализирана во „Архивот Бужаровски“ од вонр. проф. д-р Трена Јорданоска во 2008 година. При тоа, во метаподатоците кои ги придружуваа лентите било назначено дека дел од нив се мелографирани од Васил Хаџиманов. По завршувањето на оваа каталогизација беа скенирани 787 мелограми од кои 610 мелограми се поврзани со Колекцијата Пенушлиски.

На овој настан беше одбележана 25-годишнината од првите две дигитални снимки на хард-диск од творештвото на Димитрије Бужаровски, кои се првите дигитални снимки на хард-диск не само во Македонија, туку и на Балканот.

„БузАр“ е најголемиот дигитален архив на звучно културно наследство во Република Македонија и пошироко на Балканот. Во него се наоѓаат дигитализирани и во најголема мерка каталогизирани 2 терабајти со аудио, видео, фотографии, книги, есеи и публицистички текстови, МИДИ, партитури, мелограми, бази на податоци – поврзани со македонското и балканското културно наследство.

Меѓу нив посебно се издвојуваат 14 обемни колекции со музички и говорен фолклорен материјал (Фирфов, Видоески, Пенушлиски, Брзанов, Линин, Бадев, над 1500 детски песни и игри снимени во видео формат од Македонија, Косово и Јужна Србија), но и сопствената продукција на 20 документарни филмови и целокупни концерти (Ѓорѓи Доневски, Бапчорки, Костурчанки, Калистрат Зографски, портрети на Александра Џамбазов, Љубомир Бранџолица, Јордан Цаневски, Зоран Димитровски, Иван Кочаров, Евушка Трпкова-Елезовиќ, Снежана Анастасова Чадиковска, Јени Јол, Ендејдик итн.), 6 музички спотови, над 190 кратки видеа од хрониките на ИРАМ и „БузАр“ и над 110 аудио снимки од концерти.

 

<< Затвори

Одбрана на теорискиот дел од докторска дисертација на кандидатката - м-р ЕЛЕНА АТАНАСОВСКА - ИВАНОВСКА

05/04/2018

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 16.4.2018 (понеделник), со почеток во 14:00 часот, во Малата сала на Факултетот за музичка уметност - Скопје ќе се одржи одбрана на теорискиот дел од докторска дисертација на кандидатката м-р Елена Атанасовска-Ивановска.

 

Одбраната на теорискиот труд ќе се изврши пред комисија во состав:                 

Проф. м-р Борис Романов

Проф. д-р Ганка Цветанова

Проф. д-р Викторија Коларовска Гмирја

Проф. д-р Марија Ѓошевска

Проф. д-р Ана Гацева

<< Затвори

Call for Papers: 2nd Symposium of the ICTM Study Group on Musics of the Slavic World на ФМУ - Скопје

17/01/2018

Во периодот од 21-25 септември 2018 година,  на Факултетот за музичка уметнос- Скопје,  ќе се одржи симпозиум на Студиската група-музиката во славјанскиот свет, на ICTM. Сите информации за пријавување може да се најдат на  офицјалната страна на ICTM на следниов линк:

https://www.ictmusic.org/group/ictm-study-group-musics-slavic-world/post/call-papers-2nd-symposium-ictm-study-group-musics

<< Затвори

Концерт на Биг бендот и студентите од програмите за популарни жанрови

24/12/2017

Во вторник, 26.12.2017 година, во Event Center Square 21 (поранешен Кино Вардар) во Скопје, со почеток во 19:00 часот, Биг бендот и студентите од програмите за популарни жанрови на ФМУ-Скопје ќе одржат концерт на кој што ќе бидат изведени композиции од доајенот на македонската популарна музика Драган Ѓаконовски-Шпато. Диригент е маестро Кире Костов, а како гости-солисти ќе настапат и Андријана Јаневска, Нико Ѓоргиевски и Кирил Кузманов. Повелете, влезот е слободен!

<< Затвори

Испит од втор циклус студии - Малборе Крајку

12/12/2017

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 19.12.201(вторник), со почеток во 12:00 часот, ќе се одржи одбрана на испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА И КОМПОЗИЦИЈА на студентката МАЛБОРЕ КРАЈКУ.

 

Комисија: 

Проф. м-р Стојан Димов

Проф. м-р Васо Ристов

Проф. м-р Страшо Темков

<< Затвори