Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

д-р Соња Здравкова Џепароска

Редовен професор

д-р Соња Здравкова Џепароска

Историја на танцова уметност, Карактерни игри, Теорија на изведбата, Сценски движења

email: z.djeparoska@gmail.com

Образование

 -         1988-1993 - студии на ГИТИС (Државен Институт за Театарска Уметнoст) - отсек балетска педагогија со кореографија, доделено звање „Магистар по убави уметности“

 -         1999-2003 магистерски студии на отсекот по театрологија, ФДУ, магистерска тема „Драматургија на класично балетско творештво“,  научна степен „Мaгистер по театролошки науки“

 -         2008-2010 докторски студии на ФДУ, тема „Аспекти на перформативната кинестетика“ - научен степен „Доктор по театролошки науки“

 

Професионални ангажмани:

-  1992 -2010 редовно вработена во МБУЦ „Илија Николовски -Луј“

-  1997-2000 надворешен соработник на експерименталната едукативна програма Пекснас

-  1998 - надворешен соработник на културните рубрики на „Пулс“, „Културен живот“,„ Дневник“, „Нова Македонија“, „Блесок“; „Музика“, „Образование“ (Бугарија); „Орхестра“ (Србија) и др.

- 2010 доцент по група предмети на катедрата за балетска педагогија при ФМУ, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

- 2015 вонреден професор по група предмети на катедрата за балетска педагогија при ФМУ, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

- 2020 редовен професор по група предемти на катедрата за балетска педагогија при ФМУ, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

 

Автор на книгите

 •  Карактерни игри . 1998. Скопје : Магнат;
 • Дискурси на танцовата уметност на ХХ век. 2001. Скопје:Југореклам
 • Балетска драматургија. 2003.Скопје:ФДУ
 • Историја и теорија на балетската уметност. 2006. Скопје: МИ-АН
 • Аспекти на перформативната кинестетика. 2011. Скопје:Југореклам
 • Од Тешкото до македонскиот постмодерен танц,2019, Скопје: Соња Здравкова-Џепароска

 

Коавторство:

 • Автор на балетскиот дел од CD-romot . Театарот на македонска почва.2002 Скопје : ФДУ
 • Автор на балетскиот дел на Мијановата општа и македонска енциклопедија. 2006. Скопје :МИ-АН
 • Дел од истражувачкиот тим на книгата Театарот на почвата на Македонија ХХ век .2007. Скопје: МАНУ
 • Автор на балетскиот дел на енциклопедијата Музика, опера, балет. 2009. Скопје: МИ-АН

 

Учество во научно-истражувачки проекти:

 •  „Театарот на македонска почва“, ФДУ, Скопје, 2002-2003
 • „Македонскиот театар во контекст на балканската театарска сфера“, Театролошки институт, ФДУ, Скопје 2003-2006
 • „Историјата на културата во Македонија “, темат „Театарот на почва на Македонија“, МАНУ, 2004-2007
 • „Екстракуликуларни активности во училишта со мешан етнички состав“, Европска агенција за реконструкција и развој, 2004-2006
 • Номад Академија реализаирана од Локомотива од Македонија; Фичо Балет,Словенија; Brain Store Project, Бугарија; STATION Service for Contemporary Dance, Србија; Tala Dance Center, Хрватска и Tanzelarija, Босна и Херцеговина, 2008-2010
 • „Македонско-хрватски врски“ ФДУ и Филозофскиот фаkултет од Загреб, Хрватска, 2010-2012
 •  Platform. East European Performing Arts Dictionary“,  мрежа на институции централна и јужна Европа, 2013 -2016
 • „ Македонско слоловенечки театарски врски(од 1990 до денес) “-  AGRFT, Љубљана и ФДУ, Скопје, 2016-2018

 

Публикувани текстови и истражувања:

 •  „Жанровска структура на македонското балетско творештво“ во Прилози за историјата на македонскиот театар , Прилеп: Театролошка библиотека, 2000
 • „Аспекти на балетското образование“ во Основното музичко образование и националната музичка култура: Состојба и Перспективи, Скопје: Факултет за музичка уметност, Филозофски факултет и Институт за педагогија,2001
 • „Балетното обучение в Република Македония“ во Образование, София: Образование,2005
 • "Interkulturalisam and Dance" in Intercultural theatre Skopje: Faculty of Dramatic art,2005
 • "Building cultural identity through theatrical dance form" in Theatre and Identity Skopje:Faculty of Dramatic art,2006
 • „Македонскиот фолклор во делата на балканските кореографи“ воМакедонски театар:балкански контекст, Скопје: ФДУ,2007
 • „Мултимедијални танцови жанрови“ во Театарот на почвата на Македонија ХХ век,  Скопје: МАНУ,2007
 • „Формирање и развој на современиот танцов театар “во Театарот на почвата на Македонија ХХ век, Скопје: МАНУ, 2007
 • „From  Meta-Cultural to the personal“ in The Art of Dance, ICC:Skopje, 2008
 • „Современата македонската музика во корелација со современите македонски танцови текови“ во  Музика,Скопје:СОКОМ, 2010
 • „Местото на хрватската кореографија во развојот на македонскиот танц“ во Makedonsko-hrvatske knjizevne, jezicne i kulturne veze , Rijeka:Filozofski fakultet,2011
 • „Македонските танцови идентификациски кодови“ во Спектар,  Скопје: Институт за македонска литература,2011
 • "Different Dance Educational Methods" in How do public presentations affect Perceptions and Practices of music and dance? Izmir:ICTM& Ege University,2011
 • „Methods of Dance Education “ in Descover dance, Lisbon: HTML,2012
 • "Културната политика толкувана преку хрватско-македонските релации" во Кревко театарско паметење, ФДУ:Скопје, 2013
 • “Влијанието на општествениот контекст врз развој на танцовите обрасци преку примерот на кадрилот” во зборникот Кревко театарско паметење , Скопје:ФДУ, 2013
 • “Една историска конструкција за развој на современата танцова сцена во Македонија” во Regionalni elektronski časopis za medije i kulturu (21.05.2013 )
 • „Identity Memory Constructs – Transition of Dance Body Idioms“ – Culture, Skopje: МIAN, 2013
 • “Culture, Boundaries and their Implementation in the Field of Dance", Skopje:ICTM, 2014
 • “Улогата на руската кореографија во конституирањето и развојот на македонскиот балет“ во зборникот Руско-македонско јазични, литературни и културни врски, Филолошки факултет, 2014
 • (Пост)модернизација на македонскиот танцов контест во списанието Арс Академика, ФМУ,ФДУ, 2014
 • „Narrativization of Macedonian tradicional dances “ in Dance, Narratives, Heritage ed. Elsie Ivancich Dunin, Zagreb: ICTM Study Group on Etnchoreology, Institute of Etnology and Folklore Research, 2015
 • “Популарната музика во танцовиот медиум на примерот на Македонија”, зборник трудови Традиција као инспирација, Академија уметности, Бања Лука, 2015
 • "The Russia-Serbia-Macedonia Route: Intercultural Communications in the book BEYOND THE EAST–WEST DIVIDE Balkan music and its poles of attraction, Belgrade: Institute of Musicology, Serbian Academy of Sciences and Arts (SASA)Department of Fine Arts and Music SASA, 2015
 • „Високото балетско образование како основа за квалитетна уметничка продукција“ во Ars Akadeikca бр 3, Скопје : ФМУ,ФДУ,2015
 • “National Theatre: Characteristics, Influences,Distinguishing Features”во книгата „Platform East Europian Performing Arts Companion“ Lubin/Warsawa, Adam Mickiewicz InstituteCentre for Culture in Lublin, Institute of Arts of the Polish Academy of Sciences, 2016
 • “Перформативниот капацитет на танцовото тело” во Ars Acadeica, бр 4, Скопје : ФМУ,ФДУ,2016
 • „High School Graduation Quadrille – a Contemporary Dance Ritual“ in Muth, Ritual, Post-1989 Audiovisual Ethnographies Blagoevgrad:University Publishing Hause “Neofit Rilski”,2016
 • „The Work of Russian Choreographers in Macedonia. Preserving the Ballet Legacy” in Stephanos , Moscow: Philological faculty of Lomonosov, Russia, 2017
 • „Руската литература на македонската балетска сцена“ во Славистички студии 18, 2018, Скопје: Филолошки факултет
 • “From Yugoslav Ballet to Post-Yugoslav Contemporary Dance: Permutations in Collaborative Practices between Macedonian and Slovenian Dance Scenes” (authors Sonja Zdravkova Djeparoska and Aldo Milohnić) in Amfitater and Ars Academica, Ljubljana:Slogi, FMU and FDU , 2018
 • “Folklore, Dance in the Context of Modeling Ideological Messages” in RES HUMANITARIAE XXIV, Klaipeda University, Lithuania, 2018
 • „Reflection on dance theatre : Insights and parallels“во Ars Academica 7, 2019
 • "Macedonian Cultural Plurality at the Crossroads of the Balkans: Drama, Music and Dance" has been published
  in Arts as part of the Special Issue Balkan Music: Past, Present, Future, Arts, Switzerland

 Учество на симпозиуми, конгреси и конференции:

 • Cимпозиум „Прилози за историјата на македонскиот театар“ Македонски театарски фестивал „Војдан Чернодрински“, Прилеп, 2000
 • Конгрес "Dance today", UNESCO, Skopje: 2003
 • Конгрес „Чехов и ние“, Македонски театарски фестивал „Војдан Чернодрински“, Прилеп, 2004
 • Симпозиум „80 години театарски и музички живот во Штип“, Центар за култура „Ацо Шопов“, Штип, 2004
 • Конференција "Intercultural theatre" , Faculty of Dramatic art, Skopje, 2005
 • Конференција "Theatre and Identity" , Faculty of Dramatic art: Skopje, 2006
 • Конференција "The Balkan peninsula as a Musical Crossroad",  ICTM  SOKOM,Струга, 2008
 • Симпозиум How do public presentations affect Perceptions and Practices of music and dance? ICTM Study group on Music and Dance in Southeastern Europe, Izmir, Turkey, 2009
 • Третиод симпозиум „Хрватско-македонски книжевни, јазични и културни врски“ Филозофскиот факутет во Ријека,  Хрватска, 2011
 • Mеѓународен научен симпозиум „Македонскиот идентитет: литература, јазик, историја, култура“  ,  Институтот за македонска литература при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, 2011
 • Интернационалната конференција за танц која се одржува од FMH универзитетот Лисабон, Португалија, 2011
 • Трет меѓународен симпозиумот ICTM Study group on Music and Dance in Southeastern, Берово, 2012
 • Научна трибина на  Театарски фестивал „Војдан Чернодриниски“ под наслов „Театарот и новите форми “, Прилеп 2012
 • Меѓународна конференцијата посветена на - „Изведувачките уметности, мобилноста, излевањето и прекуграничната соработка во Србија и Македонија“,  Локомотива, Скопје и Пер Артс од Нови Сад, 2012
 • V Македонско- Руска научна конференција Филолошкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“,  Охрид, 2012
 • Bеyond the East-West Divide:Rethinking Balkan Music`s Poles of AttractionСрпската академија на науки и уметности,  Белград, Србија, 2013
 • Меѓународна конференција Sveucilište„Jurija Dobrila“ ,Пула,2013
 • „Етномузикологија, композиција и педагогија“ организарана од Академијата за музика на Универзитетот во Бања Лука, БиХ,2014
 • “Dance and narratives”  ICTM, Корчула, Хрватска, 2014
 • „Медиуми – теорија и практика“, ЦККС, Скопје, 2014
 • ”Popular culture: Reading from below”, МАНУ, Скопје, 2014
 • “Nationalism in Music in the Totalitarian State” Унгарска академија за науки и уметности, Будимпешта, Унгарија, 2015
 • „Музичкото наследство на социјалистичките држави: Ревидирање на наративите во повоениот период“Српска академија на науки и уметности, Белград,2015
 • „Socialism on the bench “, Универзитет „Јуриј Добрил“ Пула, Хрватска,2015
 • Петти меѓународен симпозиум на студиската група на ICTM  за музика и танц на југо-источна Европа одржано  Благоевград, Бугарија,2016
 • Шеста меѓународна конференција за танц и изведувачки уметности одржан Њујорк универзитет, Њујорк, САД,2016
 • Прв симпозиум на студиската група на ICTM за Музика и танц на словенските народи , Словенечка академија на науки и уметности, Љубљана, Словенија,2016
 •  „Современите предизвици на перформативноста“ Факултет за драмски уметности, Скопје,2016
 • „Едукација, традиција, современи тенденции“ ФМУ, Skopje,2016
 • VII Македонско-руска научна конференцијa,  Филолошкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“,  Скопје, 2017
 • „Музиката и поединецот“, СМЕ, Струга,2017
 • “The Future of Music History”  Српска академија на науки и уметности, Белград,2017
 • XIX Меѓународен симпозиум „Традицијата и современоста во фолклорот на балканските народи“ Институт за фолклор „Марко Цепенков“, Скопје, 2017
 • Меѓународна конференција „Theatre between politics and policies – new perspektive“, Факултет за драмски уметности, Белград,2018
 • Светски конгрес на Интерационалната федерација за театарски истражувања „Theatre, Nation and Identity: Between Migration and Stasis“,  ИФТР, Белград,2018
 • Втор симпозиум на ИЦТМ - студиската група Музиката во славјанскиот свет, Скопје, ИЦТМ,2018
 • Интернационална конференција „Традиционалната музика и танц во современите култур(и)“, Факултет за уметности, Нитра, Словечка,2018
 • Билатерална конференција „Македонско-словенечки театарски врски“, Скомрахи, Скопје,2018
 • Меѓународнен научен собир „Културата на распродажба: Конзумеризмот и комерцијализацијата на културните продукти“,Институт за македонска литература, Скопје,2018
 • 7. меѓународна конференција „All about people:Future fit“  ECM, Марибор, Словенија,2019
 • Meѓународена конференција “The Tunes of diplomatic and Music Notes. Music and Diplomacy in Southeast Europe” (19th-21st Century)САНУ, Белград 2019
 • 45. Светска конференција на ICTM, Чулалонгкорн универзитет, Бангкок, Тајланд, 2019
 • Меѓународен мултидисциплинаред симпозиум „Sound, song and Politics“, Музиколошки институт, Словенечка академија за науките и уметностите, Љубљана, Словенија, 2019
 • Меѓународна конференција Универзитет „Јуриј Добрил“ Пула, „Socialism on the bench “- секциско предавање, 2019

 

Награди:

 Државна награда„Гоце Делчев“ 2003 год за колективен проект ЦД ром „Театарот на македонска почва“ .

Меѓународна конференција Универзитет „Јуриј Добрил“ Пула, „Socialism on the bench “- секциско предавање, 26-28.9.2019