Универзитет 'Св.Кирил и Методиј' во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

д-р Соња Здравкова Џепароска

Вонреден професор

д-р Соња Здравкова Џепароска

email: zdravkova_dzeparoski@yahoo.com

Образование

 

-         1988-1993 - студии на ГИТИС (Државен Институт за Театарска Уметнoст) - отсек балетска педагогија со кореографија, доделено звање „Магистар по убави уметности“

 

-         1999-2003 магистерски студии на отсекот по театрологија, ФДУ, магистерска тема „Драматургија на класично балетско творештво“,  научна степен „Мaгистер по театролошки науки“

 

-         2008-2010 докторски студии на ФДУ, тема „Аспекти на перформативната кинестетика“ - научен степен „Доктор по театролошки науки“

 

Професионални ангажман

 

-   1992 -2010 редовно вработена во МБУЦ „Илија Николовски -Луј“

-  1997-2000 надворешен соработник на експерименталната едукативна програма Пекснас

- 1998 - надворешен соработник на културните рубрики на „Пулс“, „Културен живот“,„ Дневник“, „Нова Македонија“, „Блесок“; „Музика“, „Образование“ (Бугарија); „Орхестра“ (Србија) и др.

- 2010 доцент по група предмети на катедрата за Балетска педагогија при ФМУ, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

 

Автор на книгите

 

 

 • Карактерни игри“ (1998), Скопје : Магнат;

 

 • „Дискурси на танцовата уметност на ХХ век“, (2001), Скопје:Југореклам

 

 • „Балетска драматургија“ (2003), Скопје:ФДУ

 

 • „Историја и теорија на балетската уметност“(2006), Скопје: МИ-АН
 • „Аспекти на перформативната кинестетика“ (2011). Скопје:Југореклам

 

Коавторство:

 

 • Автор на балетскиот дел од CD-romot (2002) „Театарот на македонска почва“, Скопје : ФДУ
 • Автор на балетскиот дел на „Мијановата општа и македонска енциклопедија“(2006), Скопје :МИ-АН
 • Дел од истражувачкиот тим на книгата „Театарот на почвата на Македонија ХХ век“ (2007), Скопје: МАНУ
 • Автор на балетскиот дел на енциклопедијата (2009) „Музика, опера, балет“, Скопје: МИ-АН

 

Учество во научно -истражувачки проекти:

 

 • „Театарот на македонска почва“, ФДУ, Скопје, 2002-2003
 • „Македонскиот театар во контекст на балканската театарска сфера“, Театролошки институт, ФДУ, Скопје 2003-2006
 • „Историјата на културата во Македонија “, темат „Театарот на почва на Македонија“, МАНУ, 2004-2007
 • „Екстракуликуларни активности во училишта со мешан етнички состав“, Европска агенција за реконструкција и развој, 2004-2006
 • Номад Академија реализаирана од Локомотива од Македонија; Фичо Балет,Словенија; Brain Store Project, Бугарија; STATION Service for Contemporary Dance, Србија; Tala Dance Center, Хрватска и Tanzelarija, Босна и Херцеговина, 2008-2010
 • „Македонско-хрватски врски“ ФДУ и Филозофскиот фаkултет од Загреб, Хрватска, 2010-2012

 

Публикувани текстови и истражувања:

 

 • „Жанровска структура на македонското балетско творештво“ во Прилози за историјата на македонскиот театар (2000), Прилеп: Театролошка библиотека
 • „Аспекти на балетското образование“ во Основното музичко образование и националната музичка култура: Состојба и Перспективи, (2001), Скопје: Факултет за музичка уметност, Филозофски факултет и Институт за педагогија
 • „Балетното обучение в Република Македония“ во Образование (2005), София: Образование
 • "Interkulturalisam and Dance" in Intercultural theatre(2005), Skopje: Faculty of Dramatic art
 • "Building cultural identity through theatrical dance form" in Theatre and Identity(2006), Skopje:Faculty of Dramatic art
 • „Македонскиот фолклор во делата на балканските кореографи“ (2007) воМакедонски театар:балкански контекст, Скопје: ФДУ
 • „Мултимедијални танцови жанрови“ во Театарот на почвата на Македонија ХХ век (2007), Скопје: МАНУ
 • „Формирање и развој на современиот танцов театар “во Театарот на почвата на Македонија ХХ век (2007), Скопје: МАНУ
 • "Macedonian folk heritage in the ballet works" in The Balkan peninsula as a Musical Crossroad(2008), Skopje: SOKOM and BMIN
 • „From  Meta-Cultural to the personal“ in The Art of Dance (2008), ICC
 • „Современата македонската музика во корелација со современите македонски танцови текови“ во  Музика, 2010,Скопје:СОКОМ,
 • „Местото на хрватската кореографија во развојот на македонскиот танц“ воMakedonsko-hrvatske knjizevne, jezicne i kulturne veze (2011), Rijeka:Filozofski fakultet
 • „Македонските танцови идентификациски кодови“ во Спектар (2011), Скопје: Институт за македонска литература
 • "Different Dance Educational Methods" in How do public presentations affect Perceptions and Practices of music and dance?(2011), Izmir:ICTM& Ege University
 • „Methods of Dance Education “ in Descover dance (2012), Lisbon: HTML

 

Учество на симпозиуми, конгреси и конференции:

 

 • Симпозиум „Прилози за историјата на македонскиот театар“ Македонски театарски фестивал „Војдан Чернодрински“, Прилеп, 2000
 • Конгрес "Dance today", Skopje: UNESCO, 2003
 • Конгрес „Чехов и ние“, Македонски театарски фестивал „Војдан Чернодрински“, Прилеп, 2004
 • Симпозиум „80 години театарски и музички живот во Штип“, Центар за култура „Ацо Шопов“, Штип, 2004
 • Конференција "Intercultural theatre" , Faculty of Dramatic art, Skopje, 2005
 • Конференција "Theatre and Identity" , Faculty of Dramatic art: Skopje, 2006
 • Конференција "The Balkan peninsula as a Musical Crossroad",   SOKOM,Струга, 2008
 • Симпозиум How do public presentations affect Perceptions and Practices of music and dance? ICTM Study group on Music and Dance in Southeastern Europe, Izmir, Turkey, 2009
 • Струшка музичка есен ,  СОКОМ, 2010
 • 17-та конференција Културата и музиката, , ИРАМ; ФМУ; ИСППИ, пленарна сесија, 2011
 • Третиод симпозиум „Хрватско-македонски книжевни, јазични и културни врски“ Филозофскиот факутет во Ријека, Република Хрватска, 2011
 • Mеѓународен научен симпозиум „Македонскиот идентитет: литература, јазик, историја, култура“  ,  Институтот за македонска литература при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Скопје по повод  неговиот 30-годишен јубилеј. 2011
 • Интернационалната конференција за танц која се одржува во Лисабон, Португалија организирана од FMH универзитетот, 2011
 • Трет меѓународен симпозиумот ICTM Study group on Music and Dance in Southeastern, Берово, 2012
 • Научна трибина на  Театарски фестивал „Војдан Чернодриниски“ под наслов „Театарот и новите форми “, 2012
 • Меѓународна конференцијата посветена на - „Изведувачките уметности, мобилноста, излевањето и прекуграничната соработка во Србија и Македонија“, организирана од Локомотива, Скопје и Пер Артс од Нови Сад, 2012
 • V Македонско- Руска научна конференција организирана од Филолошкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“,  тема „Улогата на руската кореографија во конституирањето и развојот на македонскиот балет“, 2012
 • Струшка музичка есен ,  СОКОМ, 2012

 

Награди:

 

Државна награда„Гоце Делчев“ 2003 год за колективен проект ЦД ром „Театарот на македонска почва“ .

Огласна табла

Оперски гала концерт „Млади оперски надежи-Коста Трпков“! Студенти по соло пеење настапуваат како солисти со оркестарот на Македонската опера и балет, под диригентско водство на Дијана Илкоска. Понеделник, 12.6.2017, со почеток во 20:00 часот, во салонот на МОБ!

10/06/2017

<< Затвори