Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Завршни сметки

Завршна сметка за 2021 година

Сметка од буџет - 603

Биланс на состојба Биланс на приходи и расходи Посебни податоци Структура на приходи по дејност

Сметка од сопствени приходи - 788

Биланс на состојба Биланс на приходи и расходи Посебни податоци Структура на приходи по дејност

Завршна сметка за 2020 година

Сметка од буџет - 603

Биланс на состојба Биланс на приходи и расходи Посебни податоци Структура на приходи по дејност

Сметка од сопствени приходи - 788

Биланс на состојба Биланс на приходи и расходи Посебни податоци Структура на приходи по дејност

Завршна сметка за 2019 година

Сметка од буџет - 603

Биланс на состојба Биланс на приходи и расходи Посебни податоци Структура на приходи по дејност

Сметка од сопствени приходи - 788

Биланс на состојба Биланс на приходи и расходи Посебни податоци Структура на приходи по дејност

Завршна сметка за 2018 година

Сметка од буџет - 603

Биланс на состојба и биланс на приходи и расходи Посебни податоци Структура на приходи по дејност

Сметка од сопствени приходи - 788

Биланс на состојба и биланс на приходи и расходи Посебни податоци Структура на приходи по дејност

Завршна сметка за 2017 година

Сметка од буџет - 603

Биланс на приходи и расходи Биланс на состојба Посебни податоци Структура на приходи по дејност

Сметка од сопствени приходи - 788

Биланс на приходи и расходи Биланс на состојба Посебни податоци Структура на приходи по дејност

Завршна сметка за 2016 година

Сметка од буџет - 603

Биланс на приходи и расходи Биланс на состојба Посебни податоци Структура на приходи по дејност

Сметка од сопствени приходи - 788

Биланс на приходи и расходи Биланс на состојба Посебни податоци Структура на приходи по дејност Даночен биланс