Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Катедра за музичка теорија и педагогија, музикологија, композиција и диригирање

РАКОВОДИТЕЛ
Редовен професор

д-р Драган Даутовски

Група наставни предмети од областа на народните инструменти

email: dautovski.d@gmail.com, d.dautovski@ukim.edu.mk
биографија
Curriculum Vitae
Портфолио

Редовен професор

м-р Дарија Андовска

Група наставни предмети од областите теорија на музиката, музички форми со анализа, хармонија и полифинија со анализа и композиција

email: darija.andovska@gmail.com
биографија

Редовен професор

м-р Јана Андреевска

Група наставни предмети од областите теорија на музиката, музички форми со анализа, хармонија и полифинија со анализа и композиција

email: janandreevska@gmail.com
биографија

Редовен професор

д-р Викторија Коларовска Гмирја

Група наставни предмети од областа на теоријата на музиката

email: vkolarovskagmirja@gmail.com
биографија

Редовен професор

д-р Тихомир Јовиќ

Група наставни предмети од областите хармонија и полифонија со анализа и теорија на музиката

email: tihojovik@yahoo.com
биографија

Редовен професор

д-р Трена Јорданоска

Естетика на музиката, Музикологија, Сонологија со мултимедија

email: trenajordanoska@t.mk
биографија

Редовен професор

д-р Бојан Ортаков

Групата наставни предмети од областа на теоријата на музиката

email: bojandortakov@yahoo.com
биографија

Редовен професор

м-р Сашо Татарчевски

Група наставни предмети од областите диригирање и хорско пеење

email: statarcevski@gmail.com
биографија

Редовен професор

м-р Борјан Цанев

Оркестарско Диригирање,оркестар, Свирење оркестарски партитури и оперско студио

email: contact@borjancanev.com
биографија

Вонреден професор

д-р Александар Димитријевски

Етномузикологија, Етноорганологија , Етнокореологија, Македонски музички фолклор, Светски музички фолклор, Традиционално пеење

email: acedimitrij@hotmail.com
биографија

Вонреден професор

д-р Димитри Чапканов

Авторско право и сродни права во музиката, Права на уметниците изведувачи во дигиталното опкружување

email: chapkanovdimitri@gmail.com
биографија

Доцент

м-р Бисера Чадловска

Вокално студио

email:
биографија