Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Катедра за музичка теорија и педагогија, музикологија, композиција и диригирање

Редовен професор

м-р Јана Андреевска

Група наставни предмети од областите теорија на музиката, музички форми со анализа, хармонија и полифинија со анализа и композиција

email: janandreevska@gmail.com
биографија

Редовен професор

д-р Димитрије Бужаровски

Група предмети од областа на композиција и теорија на музика

email: dbuzar@t-home.mk
биографија

Редовен професор

Живојин Глишиќ

Група наставни предмети од областа на теоријата на музиката со композиција

email: zivoin_glishik@yahoo.com
биографија

Редовен професор

д-р Викторија Коларовска Гмирја

Група наставни предмети од областа на теоријата на музиката

email: vkolarovskagmirja@gmail.com
биографија

Редовен професор

д-р Драган Даутовски

Група наставни предмети од областа на народните инструменти

email: dautovski.d@gmail.com, d.dautovski@ukim.edu.mk
биографија
Curriculum Vitae
Портфолио

Редовен професор

м-р Жана Димчевска

Група наставни предмети од областите теорија на музиката и солфеж

email: snezana.dimcevska@gmail.com
биографија

Редовен професор

д-р Бојан Ортаков

Групата наставни предмети од областа на теоријата на музиката

email: bojandortakov@yahoo.com
биографија

Редовен професор

м-р Сашо Татарчевски

Група наставни предмети од областите диригирање и хорско пеење

email: statarcevski@gmail.com
биографија

Редовен професор

м-р Борјан Цанев

Оркестарско Диригирање,оркестар, Свирење оркестарски партитури и оперско студио

email: contact@borjancanev.com
биографија

Вонреден професор

м-р Дарија Андовска

Група наставни предмети од областите теорија на музиката, музички форми со анализа, хармонија и полифинија со анализа и композиција

email: darija.andovska@gmail.com
биографија

Вонреден професор

д-р Ивица Зориќ

Хорско пеење, Свирење партитури, свирење хорски партитури

email: ivicazoric@yahoo.com
биографија

Вонреден професор

д-р Тихомир Јовиќ

Група наставни предмети од областите хармонија и полифонија со анализа и теорија на музиката

email: tihojovik@yahoo.com
биографија

Вонреден професор

д-р Трена Јорданоска

Естетика на музиката, Сонологија со мултимедија, Музикологија

email: trenajordanoska@t.mk
биографија

Вонреден професор

д-р Горан Начевски

Соло-пеење, Композиција, Хармонија и полифонија со анализа, Музички форми со анализа

email: gnacevski@hotmail.com
биографија

Вонреден професор

м-р Сони Петровски

Група наставни предмети од областа на теорија на музиката со композиција

email: soni.petrovski@gmail.com
биографија

Доцент

д-р Александар Димитријевски

Етномузикологија, Етноорганологија , Основи на музичките форми со анализа, Македонски музички фолклор

email: acedimitrij@hotmail.com
биографија

Доцент

д-р Велика Стојкова Серафимовска

Светски музички фолклор, традиционално пеење, група предмети од областа на етномузикологијата

email: lika973@gmail.com
биографија

Доцент

д-р Димитри Чапканов

Авторско право и сродни права во музиката, Права на уметниците изведувачи во дигиталното опкружување

email: chapkanovdimitri@gmail.com
биографија