Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Катедра за клавишни инструменти и харфа

РАКОВОДИТЕЛ
Редовен професор

д-р Ана Гацева

Пијано, Камерна музика , Историја на пијанизмот

email: gaceva@yahoo.com
биографија

Редовен професор

м-р Катерина Костадинова Гелебешева

Пијано

email: gelebeseva.k@gmail.com
биографија

Редовен професор

д-р Марија Ѓошевска

Пијано, Камерна музика, Литература за пијано

email: gjoshevskapiano@yahoo.com
биографија

Редовен професор

м-р Зорица Каракутовска

Хармоника, Камерна музика, Литература за хармоника

email: zorica975@hotmail.com
биографија

Редовен професор

д-р Нина Костова

Пијано, Камерна музика

email: dmbuc.nkostovajanevska@gmail.com
биографија

Редовен професор

м-р Зоран Пехчевски

Пијано, Камерна музика

email: zoranpehcevski@gmail.com
биографија

Редовен професор

д-р Кристина Светиева

Пијано, Камерна музика

email: svetieva_kristina@yahoo.com
биографија

Вонреден професор

м-р Марија Вршкова Зафировска

Корепетиција – практика, Корепетиција

email: vrskova@hotmail.com
биографија

Вонреден професор

д-р Елена Атанасовска Ивановска

Корепетиција – практика, Корепетиција

email: elena.atanasovska@gmail.com
биографија

Вонреден професор

м-р Кристијан Каровски

Пијано, Камерна музика

email: kristijankarovski.fmu@gmail.com
биографија

Вонреден професор

м-р Златко Мадевски

Хармоника, Камерна музика, Ансамбл за хармоника

email: zlatkomadevski@gmail.com
биографија

Вонреден професор

м-р Сара Пројковска Николовска

Корепетиција – практика, Корепетиција

email: spnikolovska@yahoo.com
биографија

Доцент

м-р Дино Имери

Пијано, Камерна музика, Пијано во контекст, Корепетиција

email: dinoimeri@gmail.com
биографија