Универзитет 'Св.Кирил и Методиј' во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Правила за студирање

на студиските програми на првиот циклус универзитетски студии на Факултетот за музичка уметност - Скопје


I.Предмет на уредување

Член 1
Предмет на уредување се правилата за студирање на студиските програми на првиот циклус универзитетски студии на Факултетот за музичка уметност – Скопје (во понатамошниот текст – факултетот).
Правилата за студирање се уредени согласно Законот за високото образование и Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв и втор циклус универзитетски студии на Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во Скопје.

II.Услови за запишување

Член 2
На прв циклус универзитетски студии може да се запише лице кои положило државна матура, меѓународна матура или училишна матура во уметничко образование. 
По исклучок на првиот циклус универзитетски студии можат да се запишат и лица без претходно завршено соодветно образование, ако станува збор за исклучително надарени лица за кои може да се очекува дека и без завршено претходно образование успешно ќе ги завршат студиите.

Член 3
На прв циклус универзитетски студии може да се запише лице кое положило приемен испит. Приемниот испит се полага за запишување на сите студиски програми.
Предметите на приемниот испит, испитните програми, начинот на испитување и начинот на оценување се уредуваат со акт на Наставно-научниот уметнички совет.

III.Траење, почеток и завршување на студиските програми, студиските години и семестрите

Член 4
Студиите на сите студиски програми траат осум семестри.
Наставата се организира во два семестри – зимски и летен.

IV.Кредити 

Член 5
Со студиските програми се утврдува бројот на кредити за секој одделен наставен предмет, во зависност од вкупното време потребно за негово успешно совладување.
Кредити можат да се доделуваат и за воннаставни активности на студентот. Пред почетокот на секоја учебна година со одлука на Наставно-научниот и уметнички совет на факултетот се утврдуваат начинот и условите за доделување кредити за воннаставните активности на студентот.

Член 6
Кредитите се освојуваат со  успешно совладување на наставниот пред-мет, врз основа на критериумите утврдени со предметните програми.
Кредитите за воннаставните активности ги доделува факултетскиот координатор за Кредит-трансфер системот.

V.Статус на наставните предмети

Член 7
Во зависност од степенот на обврзноста, наставните предмети се задолжителни или изборни.

Член 8
Студентот е должен да ги запише и успешно да ги совлада сите задолжителни наставни предмети.

Член 9
Студентот е должен во секој семестар да ги запише сите задолжителни наставни предмети утврдени со студиската програма за тој семестар, ако го исполнил условот за нивно запишување од став 2 на овој член.
Доколку повеќе задолжителни наставни предмети се делови на една иста меѓусебно поврзана целина која се изучува во повеќе семестри, студентот  може да го запише наставниот предмет од следниот семестар, само ако успешно го совладал наставниот предмет од претходниот семестар.

Член 10
Изборните наставни предмети студентот ги запишува во зависност од сопствените желби и од сопствениот план за напредување во студиите. 

Член 11
Доколку повеќе изборни наставни предмети се делови на една иста меѓусебно поврзана целина која се изучува во повеќе семестри, а студентот го запишал изборниот наставен предмет кој е прв дел на таа целина, должен е да ги запише и успешно да ги совлада сите изборните наставни предмети кои се делови на целината.
Доколку повеќе изборни наставни предмети се делови на една иста меѓусебно поврзана целина која се изучува во повеќе семестри, студентот  може да го запише наставниот предмет од следниот семестар, само ако успешно го совладал наставниот предмет од претходниот семестар. 

Член 12
Студентот е должен успешно да ги совлада запишаните  изборни наставни предмети.


Член 13
Пред почетокот на секоја учебна година, Наставно-научниот и уметнички совет со одлука ги утврдува начинот и условите за запишување на изборните наставни предмети.

Член 14
Задолжителните и изборните наставни предмети се утврдуваат со студиските програми.

VI.Проверка на знаења и оценување

Член 15
Знаењата на студентот се проверуваат континуирано (преку периодични проверки на знаења) или преку завршна проверка на знаења (испит), во зависност од карактерот на наставниот предмет.

Член 16
Знаењата се оценуваат описно (со “положил” или “не положил”), или квантитативно со нумеричка оцена од 5 (пет) до 10 (десет), во зависност од карактерот на наставниот предмет. Со оцената 5 (пет) се оценува студентот кој не го совладал успешно наставниот предмет.

Член 17
Елементите од кои зависи успешното совладување на наставниот предмет, условите за пристапување на проверка на знаења, испитните барања, формите и начинот на проверка на знаењата и на оценувањето се утврдуваат со предметните програми и со прилозите кон предметните програми (силабуси).
Силабусите ги изработуваат предметните наставници.

Член 18
Со предметните програми може да се утврди кредитите за одделни наставни предмети да се освојуваат и без проверка на знаења.

VII.Испитни рокови

Член 19
Завршната проверка на знаењата се врши во три испитни рока: зимски, летен и есенски.

Член 20
Пред почетокот на секоја учебна година со одлука на деканатската управа се утврдуваат почетокот и крајот на секој испитен рок.

VIII.Напредување на студентот низ студиите

Член 21
Студентот напредува низ студиите врз основа на бројот на освоени кредити.
Со Правилник на Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” (во поната-мошниот текст – универзитетот) се утврдува минималниот и максималниот број на кредити кои може да ги запише студентот во секој семестар.

1.Континуирана проверка на знаења

Член 22
Завршната оцена, за наставните предмети кај кои се врши континуирана проверка на знаењата, се утврдува како резултат на периодични проверки на знаења. Студентот освојува определен број проценти од вкупната оцена за секоја периодична проверка на знаења.

Член 23
Студентот успешно го совладал наставниот предмет доколку преку континуираната прверка на знаењата освоил најмалку 51% од вкупната оцена. Критериумите за формирање на завршната оцена се утврдуваат со предметните програми и со силабусите.

Член 24
Студентот кој преку континуираната проверка на знаењата не освоил најмалку 51% од вкупната оцена има право да пристапи на завршна проверка на знаења (испит), ако освоил минимум проценти од вкупната оцена за пристапување на завршна проверка на знања утврдени со предметните програми (по правило 25%).
Студентот кој преку континуираната проверка на знања не освоил минимум проценти од вкупната оцена за пристапување на завршна проверка на знаења (испит), е должен да го презапише наставниот предмет во следниот семестар и повторно да ја следи наставата со покривање на трошоците.

Член 25
Студентот кој не го освоил минимумот проценти од вкупната оцена потребни за успешно совладување на наставниот предмет, но го освоил минимумот проценти од вкупната оцена за пристапување на завршна проверка на знаења (испит), може да пристапи на завршна проверка на знаења (испит) во редовните испитни рокови.
Ако е исполнет условот од став 1 на овој член, а студентот ја следел наставата по наставниот предмет во зимскиот семестар, има право да пристапи на завршна проверка на знања (испит) во зимскиот и во летниот испитен рок. Студентот кој заклучно со летниот испитен рок не го совладал успешно наставниот предмет, должен е тој наставен предмет да го презапише во наредниот семестар и повторно да ја следи наставата со покривање на трошоците.
Ако е исполнет условот од став 1 на овој член, а студентот ја следел наставата по наставниот предмет во летниот семестар, има право да пристапи на завршна проверка на знања (испит) во летниот и во есенскиот испитен рок. Студентот кој заклучно со есенскиот испитен рок не го совладал успешно наставниот предмет, должен е тој наставен предмет да го презапише во наредниот семестар и повторно да ја следи наставата со покривање на трошоците.

2. Завршна проверка на знаења (испит)

Член 26
Знаењата на студентите по одделни наставни предмети се проверуваат преку завршна проверка (испит).
Со предметните  програми се утврдува на кои наставни предмети знае-њата се проверуваат преку завршна проверка (испит).

Член 27
Студентот може да пристапи на завршна проверка на знаењата (испит) доколку ги исполни условите предвидени со предметните програми. Доколку не ги исполни условите, должен е во следниот семестар да го презапише наставниот предмет и повторно да ја следи наставата со покривање на трошоците.

Член 28
Доколку студентот ја следел наставата по наставниот предмет во зимскиот семестар, има право да пристапи на завршна проверка на знаења (испит) во зимскиот и во летниот испитен рок. Ако студентот заклучно со летниот испитен рок не го совлада успешно наставниот предмет, должен е тој наставен предмет да го презапише во наредниот семестар и повторно да ја следи наставата со покривање на трошоците.
Доколку студентот ја следел наставата по наставниот предмет во летниот семестар, има право да пристапи на завршна проверка на знаења (испит) во летниот и во есенскиот испитен рок. Ако студентот заклучно со есенскиот испитен рок не го совлада успешно наставниот предмет, должен е тој наставен предмет да го презапише во наредниот семестар и повторно да ја следи наставата со покривање на трошоците.

Член 29
На факултетот не се организира идентична настава за ист наставен предмет и во зимскиот и во летниот семестар.

Член 30
Со одлука на деканатската управа на факултетот се утврдува висината на трошоците за повторно следење на наставата.

IX. Завршување на студиите

Член 31
Студентот го завршува првиот циклус универзитетски студии со полагање на сите испити и со освоени најмалку 240 кредити во текот на целокупните студии.

X.Диплома

Член 32
Студентот кој ќе ги изврши сите обврски по студиската програма се стекнува со диплома.
Со дипломата се потврдува дека студентот завршил студиска програма од прв циклус. Составен дел на дипломата е додаток на дипломата.

Член 33
Условите и постапката за издавање диплома и за одземање на издадената диплома се уредуваат со правилник на Универзитетот.

XI.Мобилност на студентот

1.Паралелно студирање

Член 34
Паралелно студирање на две студиски програми истовремено се уредува со Правилник на Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” – Скопје.

2.Премин од една на друга студиска програма во рамките на факултетот

Член 35
Во текот на студиите студентот може да премине од една на друга студиска програма во рамките на факултетот.

Член 36
За преминување од една на друга студиска програма, студентот е должен да положи контролен испит. Испитните програми на контролниот испит се идентични со испитните програми на редовниот приемен испит. 
Контролниот испит се полага пред комисии составени од 3 (три) наставници, од кои најмалку двајца се од соодветната област.
За преминување од студиската програма за композиција или од студиската програма за оркестарско диригирање на студиската програма за музичка теорија и педагогија не се полага контролен испит.
Контролниот испит се спроведува во периодот помеѓу завршувањето на летниот семестар и започнувањето на зимскиот семестар.

Член 37
Студентот може да премине од една на друга студиска програма, доколку успешно ги совладал сите задолжителни наставни предмети од првиот и вториот семестар на студиската програма од која преминува.

Член 38
Наставните предмети кои се успешно совладани на студиската програма од која студенот преминува можат да се признаат за успешно совладани и на студиската програма на која студентот преминува. Признавањето го вршат комисии составени од 3 (три) наставници, од кои најмалку двајца се од соодветната област.

Член 39
За преминот од една на друга студиска програма студентот е должен да достави образложено писмено барање до деканатската управа на факултетот најдоцна 20 (дваесет) дена пред почетокот на зимскиот семестар.
Деканатската управа на факултетот го утврдува терминот за одржување на контролниот испит и ги формира комиисите од член 36 став 2 и член 38 на оваа Одлука.
Студентот се запишува на новата студиска програма во времето предвидено за запишување наставни предмети во зимскиот семестар.

Член 40
Студентот самостојно ги сноси трошоците за преминување од една на друга студиска програма и трошоците за школување на студиската програма на која преминал.

3.Премин од други високообразовни установи

Член 41
Во текот на студиите студентите од други високообразовни установи можат да преминат на факултетот.
За преминувањето од друга високообразовна установа на факултетот соодветно се применуваат член 36 став 1, 2 и 4, член 38, член 39 став 1 и став 2 и член 40 на оваа Одлука.

XI.Преодни и завршни одредби

Член 42
Студентите од прв циклус на студии имаат право да ги завршат започнатите студии според условите утврдени со Статутот и другите акти на Универзитетот “Св.Кирил и Методиј”.     

Член 43
Со денот на усвојувањето на Студиските програми на првиот циклус универзитетски студии на Факултетот за музичка уметност - Скопје, престанува да важи Одлуката за дополнување на студиските програми за додипломски студии на Факултетот за музичка уметност – Скопје (Правила на студирање), донесена на седницата на Наставно-научниот уметнички совет на факултетот одржана на 30.9.2005 година.


Огласна табла

Известување за предавање

30/05/2018

Документ: alumni_predavadanje_UKIM-2018.pdf
Во прилог Покана/известување за предавање кое ќе се одржи на 4 Јуни 2018 година, со почеток во 11 часот, во свечената сала во Ректоратот.
 

На 4 јуни 2018 (понеделник), м-р Томислав Чокревски, докторант на Институтот за право, технологија и општество при Универзитетот во Тилбург (Холандија) ќе одржи предавање под наслов:

 

 

Пребришани умови, испрани мозоци

 

Манипулација, индоктринација,  лажни вести и современ популизам: правото на слободна мисла во

невро-технолошката, пост-фактичка ера

 

 

Предавањето ќе се одржи во свечената сала на Ректоратот на УКИМ, со почеток во 11:00 часот. Чест ни е да ве поканиме да присуствувате на настанот со кој започнува претставувањето на алумните на УКИМ пред академската заедница.

Со овој настан започнува претставувањето на алумните на УКИМ пред академската заедница.
 
 
 
Ректорат
 
<< Затвори

Промоција на прирачник на ФМУ - Скопје

17/05/2018

Во соработка со Факултетот за Музичка Уметност – УКИМ, катедрата за балетска педагогија-современ танц и вонр.проф. д-р. Искра Шукарова, Центарот за Даунов Синдром организира промоција на прирачникот кој е подготвен како дел од проектот И јас сакам да бидам балерина, поддржан од ЕУ и УНИЦЕФ. Оваа соработка е исто дел од проектот Номад то Номад на НВО- Номад Танц Академија Македонија.

Промоцијата ќе се одржи во концертната сала на ФМУ на 17. 05. 2018 во 15 часот.

<< Затвори

Одржана традиционалната манифестација „Отворен ден, запознајте го УКИМ“

07/05/2018

Традиционалната манифестација „Отворен ден, запознајте го УКИМ“ се одржa во саботата, 5.5.2018 година, на Кампусот на техничките факултети (МФС, ФЕИТ, ФИНКИ, ТМФ) каде беа сместени штандовите на факултетите.

Манифестација беше  наменета за средношколците од сите училишта во Република Македонија, но и за оние кои сакаат да дознаат нешто повеќе за програмите на сите циклуси на УКИМ.

Посетителите имаа можност непосредно во разговор со наставниот кадар и студентите да се запознаат со дејноста на најстарата високообразовна институција во државата, нејзината долга традиција, мисија и визија.

Се свој штанд се претстави и Факултетот за музичка уметност – Скопје, а нашите студенти, се погрижија за реализација на забавниот дел од овој настан.

<< Затвори

Редослед за главната аудиција за солисти со оркестарот на Македонската филхармонија

04/05/2018

Редослед за главната аудиција

за солисти со оркестарот на Македонската филхармонија

 

10:00 ч.

 

 1. Ангел Спировски (оркестарско диригирање)
 • Џ. Росини: Увертита „Севилски берберин“

 

10:10 ч.

 

 1. Ивана Јанаќиева (пијано)
 • М.Равел: Концерт за пијано и оркестар G-dur, I став

 

 1. Зоран Станишиќ (пијано)
 • С.Рахмањинов: Концерт за пијано и оркестар бр.1 оп.1,  I став

 

 1. Тоше Темелков (пијано)
 • С.Рахмањинов: Концерт за пијано и оркестар бр.2 оп.18, I став

 

 1. Артемида Ќари (пијано)
 • Д.Шостакович: Концерт за пијано и оркестар бр.2 оп.102 F-dur, I став

 

10:50 ч.

 

 1. Никола Мицевски (кларинет)
 • К. Росе-На тема од К. М. Вебер: Фантазија и рондо

 

 1. Ѓорѓи Димитров и Бојан Лушкоски (дуо кларинети)
 • Ф. Крамер: Концерт за два кларинета

 

 1. Стефан Неделковски (саксофон)
 • Д. Мијо: Скарамуш

 

 1. Филип Каревски (фагот)
 • Ф. Данци: Концерт за фагот Еф-дур

 

 1. Благоја Василевски (хорна)
 • Р. Штраус: Концерт Бр. 1, I став  

 

 1. Антонио Весковски (удирачки инструменти)
 • Н. Рoсауро: Концерт за маримба, I став

 

 

 

11:45 ч.

 

 1. Александра Чуруковска (контрабас)
 • С. Кусевицки: Концерт за контрабас и оркестар, I став  

 

 1. Илза Бафтиари (виола)
 • Ц. Форсајт: Концерт за виола и оркестар, I став

 

 1. Eни Вучидолова (виолина)
 • А. Дворжак: Концерт за виолина и оркестар, I став

 

 

 

Декан

проф. м-р Зоран Пехчевски

<< Затвори

ОТВОРЕН ДЕН НА УКИМ

02/05/2018

Отворен ден на УКИМ на 5.5.2018 година од 10 до 17 часот на Кампусот на техничките факултети (МФС, ФЕИТ, ФИНКИ, ТМФ). ПОВЕЛЕТЕ!!!

<< Затвори

Одржана промоција на каталогот за мелограмите од легатот на истакнатиот македонски фолклорист Васил Хаџиманов

23/04/2018

На 18.4.2018 година, на Факултетот за музичка уметност во Скопје, во присуство на министерот за култура, г-дин Алаѓозовски, пратеници од Собранието на РМ, претставници на МАНУ, други институции и стручната јавност,  беше промовиран каталогот на дигитализираните мелограми од легатот на истакнатиот македонски фолклорист Васил Хаџиманов, кој го изработија студентите на програмата од вториот циклус студии за музички науки при ФМУ-Скопје, Николче Витковски и Цветанчо Николоски, под менторство на проф. д-р Димитрије Бужаровски.

На свеченоста, каталогот им беше предаден на претставниците на Македонската академија на науките и уметностите, каде се наоѓа овој легат. Во овој каталог се попишани 10.166 мелограми, кои се дел од обемниот легат на Васил Хаџиманов што се наоѓа во архивот на МАНУ. Со попишувањето на мелограмите се прави уште еден важен исчекор во содржината на легатот и брзото и лесно пребарување, посебно имајќи ја предвид неговата обемност.

Овој настан, исто како и попишувањето на комплетната содржина на легатот е од посебно значење за заштитата на македонското духовно културно наследство, е дел од посветената работа на  „Архивот Бужаровски“ (BuzAr), каде што каталогот ќе биде примарно депониран.

Поводот за попишувањето на мелограмите произлезе од работата врз колекцијата на носачи на звук (ленти и касети) од истакнатиот македонски фолклорист Кирил Пенушлиски, која е дигитализирана во „Архивот Бужаровски“ од вонр. проф. д-р Трена Јорданоска во 2008 година. При тоа, во метаподатоците кои ги придружуваа лентите било назначено дека дел од нив се мелографирани од Васил Хаџиманов. По завршувањето на оваа каталогизација беа скенирани 787 мелограми од кои 610 мелограми се поврзани со Колекцијата Пенушлиски.

На овој настан беше одбележана 25-годишнината од првите две дигитални снимки на хард-диск од творештвото на Димитрије Бужаровски, кои се првите дигитални снимки на хард-диск не само во Македонија, туку и на Балканот.

„БузАр“ е најголемиот дигитален архив на звучно културно наследство во Република Македонија и пошироко на Балканот. Во него се наоѓаат дигитализирани и во најголема мерка каталогизирани 2 терабајти со аудио, видео, фотографии, книги, есеи и публицистички текстови, МИДИ, партитури, мелограми, бази на податоци – поврзани со македонското и балканското културно наследство.

Меѓу нив посебно се издвојуваат 14 обемни колекции со музички и говорен фолклорен материјал (Фирфов, Видоески, Пенушлиски, Брзанов, Линин, Бадев, над 1500 детски песни и игри снимени во видео формат од Македонија, Косово и Јужна Србија), но и сопствената продукција на 20 документарни филмови и целокупни концерти (Ѓорѓи Доневски, Бапчорки, Костурчанки, Калистрат Зографски, портрети на Александра Џамбазов, Љубомир Бранџолица, Јордан Цаневски, Зоран Димитровски, Иван Кочаров, Евушка Трпкова-Елезовиќ, Снежана Анастасова Чадиковска, Јени Јол, Ендејдик итн.), 6 музички спотови, над 190 кратки видеа од хрониките на ИРАМ и „БузАр“ и над 110 аудио снимки од концерти.

 

<< Затвори

Одбрана на теорискиот дел од докторска дисертација на кандидатката - м-р ЕЛЕНА АТАНАСОВСКА - ИВАНОВСКА

05/04/2018

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 16.4.2018 (понеделник), со почеток во 14:00 часот, во Малата сала на Факултетот за музичка уметност - Скопје ќе се одржи одбрана на теорискиот дел од докторска дисертација на кандидатката м-р Елена Атанасовска-Ивановска.

 

Одбраната на теорискиот труд ќе се изврши пред комисија во состав:                 

Проф. м-р Борис Романов

Проф. д-р Ганка Цветанова

Проф. д-р Викторија Коларовска Гмирја

Проф. д-р Марија Ѓошевска

Проф. д-р Ана Гацева

<< Затвори

Call for Papers: 2nd Symposium of the ICTM Study Group on Musics of the Slavic World на ФМУ - Скопје

17/01/2018

Во периодот од 21-25 септември 2018 година,  на Факултетот за музичка уметнос- Скопје,  ќе се одржи симпозиум на Студиската група-музиката во славјанскиот свет, на ICTM. Сите информации за пријавување може да се најдат на  офицјалната страна на ICTM на следниов линк:

https://www.ictmusic.org/group/ictm-study-group-musics-slavic-world/post/call-papers-2nd-symposium-ictm-study-group-musics

<< Затвори

Концерт на Биг бендот и студентите од програмите за популарни жанрови

24/12/2017

Во вторник, 26.12.2017 година, во Event Center Square 21 (поранешен Кино Вардар) во Скопје, со почеток во 19:00 часот, Биг бендот и студентите од програмите за популарни жанрови на ФМУ-Скопје ќе одржат концерт на кој што ќе бидат изведени композиции од доајенот на македонската популарна музика Драган Ѓаконовски-Шпато. Диригент е маестро Кире Костов, а како гости-солисти ќе настапат и Андријана Јаневска, Нико Ѓоргиевски и Кирил Кузманов. Повелете, влезот е слободен!

<< Затвори

Испит од втор циклус студии - Малборе Крајку

12/12/2017

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 19.12.201(вторник), со почеток во 12:00 часот, ќе се одржи одбрана на испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА И КОМПОЗИЦИЈА на студентката МАЛБОРЕ КРАЈКУ.

 

Комисија: 

Проф. м-р Стојан Димов

Проф. м-р Васо Ристов

Проф. м-р Страшо Темков

<< Затвори