Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Катедра за балетска педагогија

Редовен професор

м-р Тања Вујисиќ Тодоровска

Методика на класичен балет, Репертоар

email: tanjavujisic1@yahoo.com
биографија

Вонреден професор

м-р Александра Мијалкова

Композиција на класичен балет, Дуетен танц, Сценски движења

email: amijalkov@yahoo.com
биографија

Вонреден професор

д-р Снежана Филиповска

Композиција на класичен балет, Дуетен танц, Сценски движења

email: snezana51@yahoo.com
биографија

Вонреден професор

д-р Соња Здравкова Џепароска

Историја и анализа на модерен и современ танц, Карактерни игри, Теорија на изведбата, Сценски движења, Историја на класичен балет

email: z.djeparoska@gmail.com
биографија

Вонреден професор

д-р Искра Шукарова

Композиција на модерен и современ танц, Методика на современ танц, Современ танц

email: sukarovai@yahoo.com
биографија