Универзитет 'Св.Кирил и Методиј' во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

ЛИСТА НА ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ПРВИОТ СЕМЕСТАР ВО АКАДЕМСКАТА 2015/2016