Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Циклус отворени предавања, реализирани во учебната 2022/2023 година