Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Рокови за пријавување, полагање и запишување на студенти во прва година

Објавено на: 14 август 2014

ПОЛАГАЊЕТО НА ПРИЕМНИТЕ ИСПИТИ ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 18 ДО 22 АВГУСТ 2014, А РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИСТИТЕ ЌЕ БИДАТ ОБЈАВЕНИ НА 22 АВГУСТ 2014 ГОДИНА

РЕШЕНИЕТО ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИТЕ ЌЕ БИДЕ ОБЈАВЕНО НА 26 АВГУСТ 2014 ГОДИНА

ЗАПИШУВАЊЕТО НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЌЕ СЕ ВРШИ НА 27 И 29 АВГУСТ 2014 ГОДИНА

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ:

Пријавен лист за запишување студенти во прва година;

електронска пријава (испечатена од Iknow системот);

оригинални свидетелства за сите класови;

документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование);

извод од матична книга на родени;

доказ за државјанство на РМ (уверение или решение);

потврда за уплата од 1000 денари на жиро сметка на факултетот, за студиски програми за кои се полагаат приемни испити по два или повеќе предмети;

 

Забелешка: Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, пожелно е кандидатите да направат преписи од документите за свои потреби.

Пример за уплата за приемни испити прикачена поддолу

uplatnica.jpg