Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии - Андријана Петковски

Објавено на: 28 септември 2017

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 4.10.201(среда), со почеток во 10:00 часот, ќе се одржи одбрана на испит од втор циклус студии од студиската програма по БАЛЕТСКА ПЕДАГОГИЈА – КЛАСИЧЕН БАЛЕТ на студентката АНДРИЈАНА ПЕТКОВСКИ.

 

Комисија: 

Вонр. проф. д-р Снежана Филиповска

Проф. м-р Тања Вујисиќ - Тодоровска

Вонр. проф. д-р Искра Шукарова