Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Најнови измени во распоредот за зимски семестар во учебната 2017/2018