Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии - Елизабет Колевска

Објавено на: 14 јуни 2018

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 21.6.201(четврток), со почеток во 10:30 часот, ќе се одржи одбрана на магистерски труд од втор циклус студии од студиската програма по БАЛЕТСКА ПЕДАГОГИЈА  на студентката ЕЛИЗАБЕТ КОЛЕВСКА.

 

Комисија: 

Вонр. проф. д-р Соња Здравкова Џепароска

Проф. м-р Тања Вујисиќ - Тодоровска

Вонр. проф. д-р Искра Шукарова