Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Вонр. проф. д-р Тихомир Јовиќ го објави трудот „Полифонијата во композицијата Дојдовме за мешан хор од Томислав Зографски“

Објавено на: 12 јули 2019

Вонр. проф. д-р Тихомир Jовиќ објави авторски текст со наслов „Полифонијата во композицијатаДојдовме за мешан хор од Томислав Зографски“ во Годишниот зборникброј 5 (2018) на Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.  Зборникот е објавен на 21.5.2019 година.

 

Повеќе за зборникот и трудот на следниот линк: http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFMA/issue/view/160