Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Продолжување на рокот за пријавување на втор циклус студии во учебната 2019/2020 година

Објавено на: 24 септември 2019

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ, ВО УЧЕБНАТА 2019/2020

 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ КАНДИДАТИ ДЕКА РЕКТОРСКАТА УПРАВА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, ДОНЕСЕ ОДЛУКА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ, ДО 25-ти ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА.

НА ВЕБ СТРАНАТА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ МОЖЕ ДА ГО ПОГЛЕДНЕТЕ КОНКУРСОТ СО ПОСЛЕДНИТЕ ИЗМЕНИ - http://ukim.edu.mk/dokumenti_m/Konkurs-II-ciklus-2019_2020_2019-09-20.pdf 

 

СОГЛАСНО ГОРЕНАВЕДЕНАТА ОДЛУКА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ, ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ,  ЌЕ СЕ ВРШИ  ДО 25-ти ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА, А ЗАПИШУВАЊЕТО НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЌЕ СЕ ВРШИ ОД 28-ми ДО 30-ти ОКТОМВРИ 2019.

Потребни документи за пријавување:

 • пријавен лист за запишување студенти;
 • електронска пријава (испечатена од веб страната www.upisi.ukim.edu.mk);
 • диплома или уверение за завршен прв циклус студии (оригинал и копија);
 • кратка биографија;
 • потврда за активно познавање странски јазик;
 • препораки од наставни или научни работници (доколку кандидатот има);
 • список на стручни или научни трудови и примерок од нив (доколку кандидатот има);
 • документи за евентуални награди, признанија и други документи;
 • изјава за првична согласност од потенцијалниот ментор;
 • потврда за уплатени 50 евра за пријавување на втор циклус студии, во денарска противвредност.

Напомена:

!           Кандидатите кои не го завршиле првиот циклус студии на Факултетот за музичка уметност – Скопје, потребно е да достават и програма во која ке бидат наведени сите изведени композиции со кои ги полагале испитите по инструмент или соло –пеење во текот на студирањето, односно насловот на дипломската работа. Програмата потребно е да биде заверена со печат од Факултетот каде кандидатот ги завршил студиите;

!           Кандидатите со завршени прв циклус студии надвор од Република Македонија, задолжително мора да достават и Одлука за признавање на високообразовната квалификација стекната во странство, издадена од Министерство за образование и наука на Република Македонија.

 

 • Сите заинтересираните кандидати задолжително мора да се најават во системот за електронско спроведување на уписи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ на следнава веб странаwww.upisi.ukim.edu.mk. 

 

Во прилог на ова известување може да ја погледнете жиро сметката за уплата и изјавата за предлог на ментор. 

Изјава за предлог на ментор!.doc Жиро сметка за уплата.docx