Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Завршен испит од втор циклус студии

Објавено на: 16 јули 2020

На 20.7.2020 година ќе се одржи испит од втор циклус студии на студентот Мартина Аврамоска запишан на студиската програма за музичка интерпретација и композиција.

Kомисија за полагање на испитот:
Проф. м-р Славица Галиќ-Петровска
Проф. м-р Марија Наумовска-Муратовска
Проф. д-р Горан Начевски