Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Одлука за начинот на изведување настава во зимскиот семестар 2020/2021