Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии на студентот Едон Рамадани

Објавено на: 26 мај 2021

 С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 2.6.2021 (среда), ќе се одржи испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА – ХОРСКО ДИРИГИРАЊЕ на студентот ЕДОН РАМАДАНИ.

 

Комисија:  Проф. м-р Сашо Татарчевски

                 Проф. м-р Борјан Цанев

                 Вонр. проф. д-р Тихомир Јовиќ