Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Распоред на часови за летен семестар, учебвна 2023/2024 година