Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Ранг листа на кандидати пријавени за добивање на стипендија за втор циклус студии од областа на етномузикологијата „Атанас Бадев“