Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Записник од гласањето за повторување на изборите за претседател на Факултетското студентско собрание и Одлука за констатација на изборот