Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии - Марко Гапо

Објавено на: 09 март 2018

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 16.3.2018 (петок), со почеток во 20:00 часот, ќе се одржи одбрана на испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА И КОМПОЗИЦИЈА на студентот МАРКО ГАПО.

                                                               

                                                                  Комисија:  Проф. м-р Марија Наумовска

                    Проф. м-р Славица Петровска Галиќ

              Вонр. проф. д-р Горан Начевски