Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии - Албиана Сила

Објавено на: 02 април 2018

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 10.4.2018 (вторник), со почеток во 11:30 часот, ќе се одржи одбрана на испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКИ НАУКИ на студентката АЛБИАНА СИЛА.

 

Комисија:  Вонр. проф. д-р Соња Здравкова Џепароска

                    Проф. д-р Викторија Коларовска Гмирја         

                                                                            Проф. Живоин Глишиќ