Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Известување за начинот на изведување на испитите во септемвриската испитна сесија

Објавено на: 30 јули 2020

Почитувани колеги и студенти,

Во прилог можете да го видите распоредот на испити во септемвриската испитна сесија. Начинот на изведување на испитите е соодветно ист како и претходно во јунската испитна сесија и важат веќе објавените известувања:

http://fmu.ukim.edu.mk/mk/Home/News/60448/Izvestuvanja-za-nachinot-na-izveduvanje-na-ispitite-od-prv-ciklus-studii-vo-junskata-ispitna-sesija

СептемвриИспитнаСесија 15092020.pdf