Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Годишна конференција од летен семестар 2020/2021 за кандидати запишани на трет циклус студии