Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии на студентката Наташа Димовска

Објавено на: 09 јули 2021

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 16.7.2021 (петок), преку аудио-видео снимка ќе се одржи завршен испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА – ОБОА на студентката НАТАША ДИМОВСКА. 

 

Комисија: Проф. м-р Гордана Јосифова Неделковска

                Проф. м-р Нинослав Димов

                Проф. м-р Страшо Темков