Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА СТУДЕНТИ ЧИЕ РОДИТЕЛСКО ПРАВО ГО ВРШИ САМОИ ЕДЕН РОДИТЕЛ, КОИ СЕ СТЕКНУВААТ СО ПОГОДНОСТА ЗА ПЛАЌАЊЕ ПОЛОВИНА ОД ИЗНОСОТ НА УПИСНИНА ЗА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ

Објавено на: 22 септември 2021

ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА СТУДЕНТИ ЧИЕ РОДИТЕЛСКО ПРАВО ГО ВРШИ САМОИ ЕДЕН РОДИТЕЛ, КОИ СЕ СТЕКНУВААТ СО ПОГОДНОСТА ЗА ПЛАЌАЊЕ ПОЛОВИНА ОД ИЗНОСОТ НА УПИСНИНА ЗА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Оглас за еднородителски-converted.pdf