Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ОД УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА