Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии - Фисник Бехлули

Објавено на: 09 октомври 2020

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На16.10.2020 (петок) ќе се одржи ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКА ПРОГРАМА од втор циклус студии по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА – ТРУБА на студентот ФИСНИК БЕХЛУЛИ.

 

Комисија: 

Проф. м-р Васо Ристов

Проф. м-р Ташко Тодоров

Вонр. проф. м-р Александар Гошев