Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Конечна листа за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на Факултетот за музичка уметност - Скопје, во учебната 2022/2023 година